Gå direkt till innehåll
Fotograf - Mikael Karlin
Fotograf - Mikael Karlin

Pressmeddelande -

Rekordsnabb inlandsfarled för ökad sjöfart

Sjöfartsverket har på rekordtid färdigställt en ny inlandsfarled. Den nya Herrhamraleden syftar till att knyta ihop Mälardalen med Stockholm, vilket i sin tur leder till minskad belastning av vägnätet och ökade sjötransporter.

- Nu knyter vi ihop den nya containerhamnen i Norvik utanför Stockholm med Mälardalen och Västerås hamn. Vi har märkt av ett ökat intresse från branschen om att dra nytta av den nya farleden, och därför är det positivt att vi snart är i hamn med vårt arbete, säger Johan Wahlström, enhetschef för Maritim Samverkan och Utveckling inom Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets arbete med Herrhamraleden har pågått sedan i fjol, och har bland annat gått ut på att analysera djupdata för området. För att säkerställa att rätt förutsättningar för handelssjöfarten finns på plats har man även genomfört flera fartygssimuleringar vid Sjöfartsverkets simulatoranläggning i Göteborg.

Herrhamraleden är en så kallad allmän farled, vilket innebär att det är Sjöfartsverket som ansvarar för att relevanta utmärkningar längs farleden åtgärdas. Ett arbete som verket genomförde under april månad.

- Farledsarbetet har flutit på väl och inneburit att vi nu lyckats färdigställa arbetet på rekordtid, vilket så klart är positivt för den svenska sjöfarten. Ett arbete som dessutom går hand i hand med regeringens klimatpolitiska mål om att främja överflyttningen av godstransporter från land till sjö, säger Johan Wahlström.

Innan Herrhamraleden formellt kan invigas behöver Sjöfartsverket göra flera utbildningsinsatser av sina lotsar, detta för att lotsningsuppdragen ska kunna ske på ett så sjösäkert och effektivt vis som möjligt.

- Utbildningarna innebär att våra lotsar genomför olika fartygssimuleringar, men de kommer också studera sjökort och våra nya utmärkningar längs rutten. Går allt enligt plan kommer vi kunna börja assistera handelssjöfarten redan under andra halvan av maj månad, säger Johan Wahlström.


Fakta - Herrhamraleden

Herrhamraleden (farled 518) är en allmän farled där Sjöfartsverket ansvarar för utmärkningen och har rådighet över farleden. Den nya farleden är anpassad för inlandsfartyg av modell Groot Rijnschip 110x11,4x3,6m. Herrhamraleden har strikta restriktioner för bland annat vind och sikt.

Herrhamraleden kommer formellt invigas under maj månad.

Läs mer om Sjöfartsverkets farledsarbete vid - https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/farleder-och-underhall/


För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Sjöfartsverket
Östra promenaden 7
60178 Norrköping
Sverige