Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Slopad förmögenhetsskatt har förbättrat Sveriges förmåga att attrahera kapital

Hundratals miljarder kronor har lämnat Sverige. Det var anledningen till att regeringen avskaffade förmögenhetsskatten 2007. Det och slopande av arv- och gåvoskatten har ökat Sveriges förmåga att attrahera kapital, anser både kapitalstarka privatpersoner och småföretagare. De är dock oroliga för att skatterna införs igen vid ett eventuellt maktskifte.

På frågan om vilken skatteförändring som är mest önskvärd blir svaret att kunna omplacera fonder, aktier och andra värdepapper utan att det utlöser skatt. Det visar en undersökning som i dag presenterades av organisationen Finansplats Stockholm.

"Ska den svenska finansmarknaden kunna hävda sig i den hårdnande internationella konkurrensen måste Sverige kunna attrahera både kapital och kompetent personal. Skattefrågorna är därvid helt avgörande. Slopandet av förmögenhetsskatten är ett första viktigt steg - det ger den här utredningen besked om. Men den pekar samtidigt på att fler förändringar krävs. Det gäller både kapitalskatterna och inkomstskatten.", säger Ulf Franke vice VD, Stockholms Handelskammare.

Arv- och gåvoskatten slopades av den förra socialdemokratiska regeringen f r o m 2005.

Förmögenhetsskatten har slopats av nuvarande regering f r o m 2007, men det var först i december förra året som riksdagsbeslutet klubbades.

"Trots att det ännu har gått mycket kort tid efter slopandet av förmögenhetsskatten och arv- och gåvoskatten är det uppenbart att intresset för att placera kapital i Sverige har ökat. Det är dock oroande att en majoritet av berörda tror att skatterna återinförs vid ett eventuellt maktskifte. Att det var den förra regeringen som avskaffade arv- och gåvoskatten verkar många ha glömt. Förmögenhetsskatten avskaffades långt tidigare i de flesta andra länder i OECD.

Stabila spelregler för skatter är mycket angeläget och det skulle betyda mycket om de politiska partierna kunde enas över blockgränserna när det gäller viktiga skattefrågor," säger Pia Nilsson, Vd Fondbolagens Förening och ordförande i Finansplats Stockholms skattegrupp.

Undersökningen visar följande resultat:

Sveriges attraktionskraft
85 procent av de tillfrågade uppger att borttagandet av arvs- och gåvoskatten liksom förmögenhetsskatten har påverkat deras uppfattning om Sveriges attraktionskraft. Hälften menar också att det har inverkat på de egna placeringarna. Exempelvis nämns att kapital tas hem från utlandet, att generationsskiften underlättas, skatteplanering blir mindre intressant och placeringar styrs av avkastning istället för skatteregler.

56 procent av de intervjuade anser att Sverige som helhet har blivit en mer attraktiv marknad för placeringar och sparande de senaste åren. Här nämns främst skatteförändringarna och stabilitet i svensk ekonomi.

Ingen uttrycker kritik mot skatteändringarna utan istället nämns nedåtgående konjunktur, börsutveckling och någon nämner att Sverige inte är med i den monetära unionen.

Skatteregler har styrt till placeringar utomlands
Skatteregler är det främsta skälet till att svenskar tidigare valde att placera utomlands och anges av 72 procent. 33 procent pekar på anonymiteten medan endast 17 procent säger att bättre investeringsmöjligheter har varit motivet.

Oro för återinförande av skatterna
En majoritet, 56 procent, tror att arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten kommer att återinföras vid ett eventuellt framtida regeringsskifte. En tredjedel är av motsatt uppfattning.

Vilka skattereformer är mest önskvärda för att öka intresset för att placera i Sverige? (skala 1-5)
Skattefri omplacering av aktier, fonder 4,2
Lägre skatt på kapitalinkomster 4,1
Borttagande av värnskatten 3,8
Enklare regler vid deklaration av aktier 3,8
Lägre företagsbeskattning 3,7

Om undersökningen
Skattegruppen i samarbetsprojektet Finansplats Stockholm gav våren 2008 undersökningsföretaget TNS Prospera i uppdrag att ställa ett antal frågor till ett urval av kapitalstarka privatpersoner och småföretagare för att mäta attityder till Sveriges förmåga att attrahera kapital och till borttagandet av arv- och gåvobeskattningen samt förmögenhetsskatten. Intervjuerna gjordes i april till juni 2008. Resultatet presenterades idag vid en pressträff på Stockholms handelskammare.

Frågor besvaras av
Ulf Franke, Ordförande Finansplats Stockholm och vice VD, Stockholms Handelskammare, 08-555 100 52, 0703-23 03 14, ulf.franke@chamber.se

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens Förening, 08-506988 01, 070-950 38 60, pia.nilsson@fondbolagen.se 

Om Finansplats Stockholm
I norra Europa och Östersjöregionen har Finansplats Stockholm en klart ledande position som finansiellt centrum. För att försvara och ytterligare stärka den positionen har centrala organisationer på den svenska finansmarknaden ingått ett samarbete i projektet med samma namn: Finansplats Stockholm.

Ämnen

Kontakter

Simon Andersson

Simon Andersson

Presskontakt Presschef 072-083 66 27

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden