Gå direkt till innehåll
Louise Dane, foto: Severus Tenenbaum
Louise Dane, foto: Severus Tenenbaum

Pressmeddelande -

Barn i migrationsprocessen drabbas av otydlig lagstiftning

I många migrationsärenden som rör barn görs en intresseavvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger i dag dålig vägledning om hur avvägningen bör göras. I en ny avhandling från Stockholms universitet förtydligar Louise Dane samspelet mellan principen om barnets bästa, barns rätt till familjeliv och privatliv samt intresset av reglerad invandring.

I avhandlingen visas att det saknas tydlig ledning i vilka omständigheter den svenska rättstillämparen kan och bör beakta och hur tungt dessa olika omständigheter ska väga. Särskilt otydligt är intresset av reglerad invandring.

- Regelverkets otydlighet rimmar illa med grundläggande rättssäkerhetsprinciper som exempelvis att regelverk ska vara tydliga och förutsebara. Rättstillämparna sätts i en mycket svår sits som ytterst riskerar att leda till att barns mänskliga rättigheter inte tillgodoses. Därför bör lagstiftaren bland annat förtydliga vad intresset av reglerad invandring avser i en rättslig kontext, säger Louise Dane, författare till avhandlingen.

Svensk utlänningslagstiftning har under lång tid fått skarp kritik från bland annat Lagrådet för sin otydlighet. Flera tidigare studier visar också att beslut och domar vad gäller motiveringar om barnets bästa är bristfälliga eller obefintliga. Även om barnets bästa juridiskt sett inte alltid måste bli utslagsgivande, så bör andra intressen – som exempelvis intresset av reglerad invandring – endast ges företräde framför barnets bästa om beslutet föregåtts av en korrekt bedömning.

- Den enskilde och allmänheten måste ges möjlighet att förstå beslut. Om rättstillämpare är osäkra på sitt mandat finns en risk att de blir vaga i sina beslutsmotiveringar. Men även utifrån dagens lagstiftning finns utrymme för att göra bedömningarna mer rättssäkra, säger Louise Dane.

Louise Dane föreslår i sin avhandling en modell för intresseavvägningar i enskilda ärenden till stöd för rättstillämparen samt ger ett antal rekommendationer till (främst) lagstiftaren i syfte att stärka genomslaget för barns rättigheter samt öka rättssäkerheten i ärenden som rör barns rätt till familjeliv och privatliv.

Avhandlingen ”Den reglerade invandringen och barnets bästa: Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning” finns att läsa i fulltext här.

Kontakt:

Louise Dane, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
e-post: louise.dane@juridicum.su.se
tel: 070-88 12 936

Presskontakt:

Staffan Westerlund, Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
e-post: staffan.westerlund@juridicum.su.se
tel: 072-147 30 93. 

Ämnen

Taggar


Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Relaterat material