Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt centrum vid Stockholms universitet för forskning kring riskerna med joniserande strålning

Idag invigs ett nytt centrum för strålskyddsforskning - CRPR - vid Stockholms universitet. Vid centret kommer forskning kring riskerna med låga doser från exempelvis radon, röntgen och kärnkraft att bedrivas.

- Vi får nu utökade möjligheter att forska kring vilka effekter låga doser av strålning kan ha på människor och miljö, både på lång och på kort sikt. Exempel på yrkesgrupper med något högre exponeringar för joniserande strålning utgörs av flygplansbesättningar, personal på kärnkraftverk och viss sjukvårdspersonal., säger Mats Harms-Ringdahl, professor i strålningsbiologi och föreståndare för CRPR.

Framför allt rör frågeställningarna om det går kan använda riskuppskattningar från höga doser för att uppskatta riskerna vid låga doser. Ett viktigt område är också den individuella i känslighet och vilka genetiska faktorer som orsakar detta. Ett område som forskarna också kommer att studera närmare är om riskerna minskar om människor successivt vänjs vid att exponeras för strålning.

CRPR ska också verka för att bibehålla en hög nationell kompetens i strålskyddsfrågor samt ge information till allmänhet och beslutfattare i frågor som rör verkan av strålning.

- Vår ambition är att centret ska bidra till en ökad kunskap vad gäller riskerna med olika typer av strålning samt förmedla detta till allmänhet och beslutsfattare. Denna kunskap är viktig när det gäller vår framtida energiförsörjning och huruvuvida det är motiverat ur risksynpunkt att bygga ut kärnkraften för att minska koldioxidutsläppen från andra energikällor, säger Mats Harms-Ringdahl.

- Stockholms universitet har redan idag starka forskningsmiljöer när det gäller miljö- och klimat. Centret innebär ytterligare en förstärkning på detta område, avslutar han.

Fakta om Centrum för strålskyddsforskning (Centre for Radiation Protection Research - CRPR)

CRPR är en självständig enhet inom Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) vid Stockholm universitet. Vid CRPR finns forskare verksamma inom områdena strålningsbiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) finansierar sedan 2008 tre högre forskartjänster inom strålningsbiologi, strålningsdosimetri samt radioekologi. Innehavarna av dessa tjänster är tillsammans med forskare vid GMT verksamma vid CRPR.

För ytterligare information:
Mats Harms-Ringdahl, professor i strålningsbiologi och föreståndare för CRPR, tfn 08-16 41 09, mobil 070-285 61 15, e-post mats.harms-ringdahl@gmt.su.se

För bilder från invigningen kontakta:
press@su.se eller tfn 08-16 40 90

Se inslag där Mats Harms-Ringdahl berättar om centret:
För publicering i mediemall flash(.flv):
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11948&a=52697

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.