Gå direkt till innehåll
Välkommen på årsmöte i Svenska Downföreningen Avdelning Jämtland!

Blogginlägg -

Välkommen på årsmöte i Svenska Downföreningen Avdelning Jämtland!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019

Styrelsen för avdelning Jämtland kallar sina medlemmar till lokalavdelningens årsmöte. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Datum: måndag 11:e februari 2019
Tid: 19:00-21:00
Plats: Lokal: Svenska vuxenskolan Litsvägen 22, Östersund

Dagordning:

1.Öppnande

2.Val av ordförande för mötet

3.Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet

4.Fastställande av röstlängd

5.Godkännande av kallelsen

6.Fastställande av dagordningen

7.Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

8.Revisionsberättelse

9.Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust

10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11.Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer

12.Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande

13.Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant

14.Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

15.Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte

16.Verksamhetsplan för det kommande året

17.Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

18.Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte

19.Övriga frågor

20.Avslut

Kategorier

Presskontakt

Avdelning Jämtland

Avdelning Jämtland

Relaterade event

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825