Gå direkt till innehåll
Välkomna till avdelning Jönköpings första årsmöte!

Välkomna till avdelning Jönköpings första årsmöte!

Tid 18 Januari 2020 14:00 – 16:00

Plats FUB:s lokal på Gjuterigatan 19, 553 18 Jönköping.

Styrelsen för avdelning Jönköping kallar sina medlemmar till lokalavdelningens första årsmöte. Motioner bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Vi är väldigt glada över att vi startat upp avdelning Jönköping detta år och ser nu framemot ett spännande 2020 med er medlemmar. Eftersom vi är en nystartad avdelning vill vi gärna träffa våra medlemmar och ser årsmötet som ett perfekt tillfälle att ses. Därför kommer vi bjuda in till fika med start klockan 14.00 och sedan kommer årsmötet börja klockan 15.00. Det kommer att finnas en liten pysselhörna för barnen i anslutning till möteslokalen.

Datum: Lördag den 18 januari 2020

Tid: Fika från klockan 14.00. Årsmötet börjar klockan 15.00.

Plats: FUB:s lokal på Gjuterigatan 19, 553 18 Jönköping.

Maila gärna Sofia (sofia.svensson@svenskadownforeningen.se) och anmäl hur många ni är som kommer.

Dagordning:

1. Öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Godkännande av kallelsen

6. Fastställande av dagordningen

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

8. Revisionsberättelse

9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt beslut om hantering av vinst eller förlust

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer

12. Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande

13. Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant

14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

15. Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte

16. Verksamhetsplan för det kommande året

17. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

18. Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte

19. Övriga frågor

20. Avslut

Hjärtligt välkomna/

Styrelsen avdelning Jönköping

Kategorier

Presskontakt

Avdelning Jönköping

Avdelning Jönköping

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825