Gå direkt till innehåll
​Kasta LSS-utredningen i papperskorgen!

Pressmeddelande -

​Kasta LSS-utredningen i papperskorgen!

Under valrörelsen hösten 2018 var alla riksdagspartier överens om att LSS behöver rättas till. Lagens intentioner med de tio insatserna måste återställas. Barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha samma grundläggande rättigheter som människor utan funktionsnedsättningar att kunna leva ett gott liv i frihet, med delaktighet i samhällslivet.

Idag presenterade utredaren Gunilla Malmborg sitt betänkande efter den statliga utredning (1993:387) som pågått sedan 2016. Svenska Downföreningen är en av många organisationer inom funktionsrättsrörelsen som delar uppfattningen att utredningen hör hemma i papperskorgen. Alla LSS befintliga insatser behövs och de behöver stärkas och utvecklas, inte skäras ner och avvecklas.

"Utredningens förslag bryter mot funktionsrättskonventionen. Om de skulle gå igenom innebär det en försämring från dagens redan utsatta läge, vilket direkt strider mot artikel fyra i konventionen. Det blir en tillbakagång istället för ett kliv framåt, som vore det naturliga i ett av världens rikaste länder"
säger Anna Brandström, Svenska Downföreningens representant i arbetsgruppen som arbetat parallellt med regeringens översyn av den statliga assistansersättningen och LSS. Hon fortsätter:

"För våra medlemmar är alla tio insatserna inom LSS viktiga för att kunna delta i samhället och leva ett bra liv. Men vi har under en längre tid upplevt att insatserna försämrats och vissa insatser går nästan inte att få beviljade längre, trots att lagen inte har förändrats."

Urholkningen av rättighetslagens intentioner beror på utvecklingen av rättspraxis som vuxit fram utifrån ett antal förödande domar inom högsta förvaltningsdomstolen. Mer om domarna och ytterligare bakgrund finns att ta del av i de ställningstaganden LSS-arbetsgruppen har formulerat.

Svenska Downföreningen anser att LSS behöver omarbetas, kompletteras och moderniseras och föreslår att den kommande regeringen brådskande tillsätter en ny utredning som utgår ifrån LSS grundintentioner och fokuserar på:

  • nulägesanalys
  • korrigering av den felaktiga rättspraxis som utvecklats
  • utveckling av LSS som helhet

Mikael Klein, från Funktionsrätt Sverige, där föreningen är medlem, har ingått som en av två experter i utredningen, som företrädare för LSS-rättighetsbärare. Idag uttalar han sig angående utredningen i ett särskilt yttrande som föreningen ställer sig bakom. Yttrandet avslutas med orden:

”De kraftiga försämringar som föreslås inom insatsen personlig assistans, gör att vi måste förkasta utredningens förslag i sin helhet.”

Bakgrund

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS (1993:387), kom 1994 och innebar en stor frihetsreform och inte minst ett skifte i synsätt från att blivit sedd och behandlad som patient som hörde hemma på en vårdinstitution, till att bli betraktad som medborgare med samma rättigheter som andra människor.

LSS, (1993:387) fastställer i 5 § att verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen föreskriver vidare i 6 § att verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

2009 skrev Sverige under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. Därmed har staten skrivit under på att inte genomföra lagändringar som på något sätt försvagar redan lagstadgade rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Artikel 19 i konventionen fastställer rätten att leva självständigt och att delta i samhället.

”Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället”

LSS-Arbetsgruppen

Funktionsrätt Sverige, Lika Unika, Unga med synnedsättning och Förbundet Unga rörelsehindrade, har med anledning av regeringens tillsatta översyn av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), organiserat en arbetsgrupp. Gruppen består av representanter från en bredd av den svenska funktionshindersrörelsen. Arbetsgruppens ambition har varit att, i dialog med andra organisationer som företräder rättighetsbärare inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen för LSS.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Svenska Downföreningen:
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.
Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

http://www.svenskadownforeningen.se/

Presskontakt

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89
Anna Brandström

Anna Brandström

Vice ordförande LSS, Samhällspolitik 070-942 18 58

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825