Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Medlemmar drabbas av glappet mellan Vårdbidrag och Omvårdnadsbidrag.

Flera av våra medlemmar är just nu hårt drabbade av att deras vårdbidrag inte längre betalas ut - trots att beslutet egentligen gäller - medan det nya omvårdnadsbidraget fortfarande handläggs. I dagarna har vi i Svenska Downföreningen skickat denna text bland annat till ansvariga ministrar, Socialdepartementet, Riksdagens socialutskott, Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkring.

Vi föreslår att man omgående ser till att vårdbidrag fortsätter betalas ut trots att det borde omprövats, till dess att nytt beslut om omvårdnadsbidrag är fattat.


Ang. glappet mellan Vårdbidrag och Omvårdnadsbidrag

2019-01-01 infördes det nya omvårdnadsbidraget, och vårdbidrag är inte längre möjligt att söka.

Vi har ett stort antal medlemmar som idag har vårdbidrag. Detta är en ersättning för det merarbete vi som vårdnadshavare har på grund av våra barns funktionsnedsättningar. En stor andel av oss fick beslut när barnen var små, och dessa beslut gäller oftast länge, i många fall till och med att våra barn är 19 år, med omprövning vartannat år. Vi som vårdnadshavare har också en rapporteringsskyldighet om förutsättningarna för vårdbidraget ändras. För våra medlemmar sker denna omprövning relativt ofta eftersom många får LSS-insatser, och dessa anses vara ändrad förutsättning.

En lagändring som också träder in 2019-01-01 är att både det gamla vårdbidraget och det nya omvårdnadsbidraget innebär att man som vårdnadshavare får rätt att gå ner 25% i tjänst även för barn över 8 år. Detta eftersom det är en verklighet för många att man tvingas göra så för att få livet som förälder till barn med funktionsnedsättning att gå ihop. I praktiken har många redan gått ner i tjänst, ibland helt slutat arbeta, och använder vårdbidraget för att täcka inkomstbortfallet.

Från och med 2019-01-01 ersätts Vårdbidrag med Omvårdnadsbidrag, och Vårdbidrag går inte att söka efter detta datum. I övergångsreglerna står att Vårdbidraget ska upphöra när det ändå ska omprövas, vilket skulle innebära att alla vårdbidrag växlats över till omvårdnadsbidrag 2021-01-01.

Det är nu uppenbart att Försäkringskassan inte klarar av detta arbete, och att familjer drabbas hårt.

En omprövning av vårdbidraget har traditionellt gått till så att en handläggare ringer upp vårdnadshavaren och ställer ett antal kontrollfrågor. Om svaren visar på att behovet finns kvar, på samma nivå som tidigare, har handläggaren fattat beslut direkt att vårdbidraget löper som tidigare. Allt som allt 1-2 timmars arbete. Har förändringar skett blir självklart arbetet med omprövningen större.

Försäkringskassan har tolkat övergångsreglerna som att när en omprövning av vårdbidraget skulle skett ska nu alla söka omvårdnadsbidrag från grunden. En ansökan kan omfatta upp emot 20 A4-sidor med information och ett flertal intyg. Till detta görs – oftast – en muntlig intervju på ca 1-3 timmar. Efter detta ska handläggaren skriva ett beslutsunderlag, detta ska kommuniceras, och sedan fattar en beslutsfattare ett beslut. Detta tar självklart betydligt mer tid än de flesta av de tidigare omprövningarna.

Försäkringskassan har hanterat övergången så att de skickat ut brev fyra månader innan vårdbidraget går ut eller ska omprövas. Detta brev når dock inte alla, troligen för att man använder den digitala kanalen Kivra vilket många inte är medvetna om. Ingen fysisk post skickas ut. När vårdnadshavaren får denna information ska man börja skriva ansökan, vilket kan vara ett omfattande arbete. Man behöver också kontakta de vårdgivare barnet har, det kan vara ett stort antal, för att få de intyg som behövs. Detta kan alltså ta tid, vilket dessutom försvåras av att man samtidigt har en stor arbetsbelastning i egenskap av vårdnadshavare för ett funktionsnedsatt barn, det är ju trots allt därför man har vårdbidraget från början.

Försäkringskassan har samtidigt infört nya, hårdare, krav på vad läkarintygen ska innehålla, och det vårdnadshavare skriver i ansökan räknas enligt våra erfarenheter inte med om inte läkaren intygar allt man skriver. Att en läkare – ofta stafettläkare – ska ha kunskap om alla detaljer i varje familjs merarbete, varje minut är förstås helt orimligt, vilket gör att mycket av det merarbete familjerna har inte beaktas. Detta är förstås inte heller familjer med tidigare vårdbidrag vana vid, och då blir ansökningarna inte kompletta vilket i sin tur drar ut på handläggningstiden.

Nu till de ekonomiska konsekvenserna. Vårdbidraget slutar att betalas ut när det skulle ha omprövats. Handläggningstiden för omvårdnadsbidraget är nu uppe i sex månader från att ansökan kommer in, och den tiden förlängs allteftersom månaderna går – bidraget har ju bara funnits i 6 månader.

Detta innebär att många familjer nu står utan dessa pengar, trots att man tidigare haft långa beslut, och trots att förutsättningarna inte ändrats. De familjer där en vårdnadshavare gått ned i tid på sitt arbete, eller till och med slutat arbeta, hamnar i en orimlig ekonomisk situation. Vi har medlemmar som hamnat i skuld, som får försörjningsstöd och som tvingas att be släkt och vänner om bidrag.

Det är inte rimligt att familjer med barn med funktionsnedsättningar ska hamna i denna utsatta ekonomiska situation på grund av att Försäkringskassan inte kan hantera övergången mellan dessa bidrag på det sätt man bör kunna förvänta sig. Eftersom vårdbidrag tidigare faktiskt inte omprövats så exakt vartannat år som föreskrifterna säger, borde det omöjligt vara så att bidragen helt plötsligt ska kunna sluta betalas ut trots att beslutet fortfarande gäller.

Vi föreslår att man omgående fattar beslut om att vårdbidrag ska fortsätta betalas ut trots att det borde omprövats, till dess att nytt beslut om omvårdnadsbidrag är fattat. Detta under förutsättning att en ny ansökan om omvårdnadsbidrag är inskickad.

Vi föreslår också att en sänkning av nivån på bidraget, i de fall förutsättningarna inte ändrats, vilket verkar vara det vanligaste utfallet bland våra medlemmar, sker med minst tre månaders varsel så att man har en rimlig chans att ställa om sin ekonomi.

Källor:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation-for-dig-med-vardbidrag

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/funktionsnedsattning/omvardnadsbidrag-och-merkostnadsersattning

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/reformerade-stod-till-personer-med_H501SfU23

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop-201718190/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialforsakringsbalk-2010110_sfs-2010-110

Ämnen

Kategorier


Om Svenska Downföreningen:
Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap.
Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

http://www.svenskadownforeningen.se/

Kontakter

Veronica Magnusson Hallberg

Veronica Magnusson Hallberg

Presskontakt Ordförande 070-920 86 89
Karen Flø

Karen Flø

Presskontakt Riks 072-219 38 86

KUNSKAP – GEMENSKAP – MÖJLIGHETER

Svenska Downföreningen ökar kunskapen om Downs syndrom och driver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Vi ger personer med Downs syndrom och deras familjer en plattform där de kan göra sina röster hörda och skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Föreningen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.

Svenska Downföreningen
Linnégatan 75
114 60 Stockholm
Tel: 08-730 4825