Gå direkt till innehåll
Fulsälj fortfarande i topp

Nyhet -

Fulsälj fortfarande i topp

2015 är det år som Telekområdgivarna fick in flest ärenden sedan verksamheten startades hösten 2006 (8887 stycken). Framförallt är det ärenden om så kallat fulsälj som ökat.

Handlingsplan för att minska fulsälj

Telekområdgivarna har, liksom Post- och telestyrelsen (PTS), under året sett en ökning av ärenden som gäller oetiska försäljningsmetoder för främst fast och mobil telefoni. Hela 70 procent av dessa ärenden gäller operatörer som inte är med hos Telekområdgivarna, trots att dessa tillsammans endast har cirka en procent av marknadsandelarna. Det handlar i många fall om:

  • avtal tecknade som företagsavtal för privatpersoner
  • otydlig eller vilseledande information kring vilken operatör säljaren representerar
  • konsumenter som blir uppringda fast de är med i NIX-registret
  • bristande information om ångerrätt
  • bristfälliga eller obefintliga ljudfiler
  • felaktig anslutning (eller "slamming"), d v s att en operatör flyttar över numret trots att det inte finns ett giltigt avtal
  • ärenden som handlar om att operatören tecknat avtal med obehörig person utan fullmakt från abonnenten.

Mot bakgrund av denna negativa utveckling presenterade PTS tillsammans med Sveriges sex största nätägande operatörer i april en handlingsplan för att komma tillrätta med problemet. Arbetet med att ta fram handlingsplanen har samordnats av PTS, som också håller i uppföljningen av handlingsplanen. 

Eftersom denna delvis bygger på att Telekområdgivarnas uppföranderegler ska följas även av utomstående mindre operatörer som distribuerar telefoni i befintliga nät, deltar Telekområdgivarna aktivt i arbetet för att åtgärder ska kunna vidtas. Bland annat hjälper vi nätägarna med återkoppling både på antalet klagomål på operatörer och/eller deras säljare, och konsumenternas beskrivningar av deras agerande.

Klagomål på mobiltäckning minskar

När det gäller ärenden om hastighet och täckning ses en förbättring. Antalet sådana ärenden har minskat sedan branschöverenskommelsen om nya täckningskartor mellan Konsumentverket och mobiloperatörerna trädde i kraft årsskiftet 2014-2015. De nya kartorna samt informationen som Telekområdgivarna varit med och tagit fram har alltså fått en positiv effekt. Bilden visar hur täckningsärendena har minskat under 2015 jämfört med tidigare år.

Även PTS har i sin senaste individundersökning fått in svar som visar att 77 procent av de svarande anser att deras operatör har ett mobilnät med god täckning generellt. Motsvarande siffra för 2013 var 72 procent.

Ny arbetsgrupp för WiFi

Till skillnad från hastighet för mobila tjänster har ärenden som rör hastighet för fast bredband ökat under 2015. Slutsatsen vi drar är att detta troligen har ett samband med marknadsföringen av allt högre hastigheter, vilket kan ge felaktiga förväntningar. Många konsumenter har inte heller kunskap om, eller får tillräcklig information om, hur mycket hastigheten faktiskt sjunker vid surf via en router.

Under 2016 kommer Telekområdgivarna bland annat att delta i en arbetsgrupp kring WiFi som har som mål att förbättra informationen hos operatörerna och höja kunskapsnivån hos konsumenter. Förhoppningsvis kommer effekterna av detta arbete att leda till ökad kundnöjdhet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Camilla Brogren

Camilla Brogren

Presskontakt Kommunikationsansvarig/Head of Public relations 070-713 48 59
Victoria Andersson

Victoria Andersson

Presskontakt Chef för Juridik och Marknad 070-773 75 33

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband, fiberanslutningar samt betalteletjänster.

Konsumenter kan vända sig till oss innan man ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte. Om eventuella problem uppstår med ett abonnemang och konsumenten inte lyckas komma överens med operatören kan vi aktivt försöka bidra till en lösning.

Som journalist är du välkommen att kontakta oss vid frågor som rör konsumenträtt inom telekommarknaden. Vi kan svara på vilka rättigheter och skyldigheter konsumenter och operatörer har om olika problem uppstår kring en tjänst. Vi kan också ge många goda råd i förebyggande syfte om vad man som konsument bör tänka på innan man ingår abonnemang för tv, telefoni, bredband, fiberanslutningar samt betalteletjänster.

Telekområdgivarna
Wallingatan 44A
11124 Stockholm
Sweden