Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Frågor och svar om BUP NorrtäljeHär finns de vanligaste frågorna och svaren om barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, vår verksamhet, väntetider och hur utredningarna går till.Vad är BUP?Barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag är att erbjuda insatser på specialistnivå för barn med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Insatser ges till barn och unga upp till 18 år där funktionsnivån i vardagen är påverkad. Inför en kontakt med BUP görs en sammanvägd bedömning av barnets funktionsnivå och symtom, för att se om BUP är lämplig vårdnivå.BUP ger stödjande, behandlande och funktionsbevarande insatser som anpassas utifrån behov, funktion och aktuella symtom. Insatserna utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och bygger på barnpsykiatrisk diagnostik. Insatserna består av bedömning, utredning och/eller behandling av både akuta och icke akuta tillstånd.Vården baseras på nationella riktlinjer, vård- och insatsprogram, regionala styrdokument samt aktuella överenskommelser.Hur kommer man till BUP?Ni kommer till BUP genom remiss från till exempel skolhälsovård eller vårdcentral, eller genom att göra en egenanmälan till BUP via telefon.Hur långa väntetider har BUP i Norrtälje?Sedan den 1 september 2021 har BUP i Norrtälje ingen kö till nybesök eller start av behandling. Däremot är det fortfarande väntetid till neuropsykiatrisk utredning. På grund av pandemin har över 500 besök avbokats både av sjukvården och av väntande som själva valt att avstå. Vårdens uppmaning att stanna hemma vid minsta symtom har också bidragit till färre genomförda besök. Aktuell statistik 2022-01-01-2022-04-30Antal öppenvårdsbesök5426Antal akutbesök32Antal inkomna remisser/vårdbegäran284Antal nybesök218Antal väntande till nybesök0Antal väntande till start av behandling0Antal väntande till neuropsykiatrisk utredning297Antal patienter som ej är mantalsskrivna i Norrtälje Kommun73Antalet uteblivna besök/sent återbud504Statistik 2021 (helår)Antal öppenvårdsbesök14752Antal akutbesök186Antal inkomna remisser/vårdbegäran1181Antal nybesök692Antal väntande till nybesök (från 210901)0Antal väntande till start av behandling (från 210901)0Antal väntande till neuropsykiatrisk utredning (211230)230Antal patienter som ej är mantalsskrivna i Norrtälje kommun107Antalet uteblivna besök/sent återbud904Ett uteblivet besök eller sent återbud resulterar i en fördröjning av insatser för barn och unga.Varför är väntetiderna till utredning så långa?Väntetiden på utredning hos BUP i Norrtälje är just nu drygt ett år, vilket motsvarar väntetiden i övriga regionen och landet.BUP i Norrtälje har, till skillnad från övriga BUP-mottagningar i Region Stockholm, haft ett tilläggsuppdrag för ADHD-utredningar under många år. Detta i kombination med att BUP Norrtälje fram till 1 mars 2022, efter beslut i direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg, inte har haft remisskrav för neuropsykiatriska utredningar (NPF-utredningar) har bland annat resulterat i att det blivit väntetider till utredningar.För att kunna avgöra om en utredning ska göras behövs underlag från vårdnadshavare, skola och ibland andra vårdgivare. En stor del av väntetiderna inför neuropsykiatriska utredningar beror på att BUP inte fått in dessa underlag.Det förekommer också att vårdnadshavare väljer att avvakta med utredning av olika skäl. En del önskar till exempel en specifik läkare och psykolog. Vissa patienter som har pågående psykiatrisk vård och behandling avvaktar också med utredning.Det har skett en kraftig ökning av efterfrågan av neuropsykiatriska utredningar, vilket också påverkar väntetiden för annan vård och behandling, som traumabehandling, psykosbehandling, ätstörningsbehandling, OCD-behandling, DBT-behandling samt bedömning och insats vid akuta psykiatriska tillstånd och suicidalitet.Hur prioriterar BUP?BUP gör, precis som andra vårdinstanser, prioriteringar utifrån vårdbehov. Prioriteringar görs utifrån barnets psykiatriska tillstånd. Det är vårdbehovet som styr. BUP hanterar och bedömer alltid varje barn individuellt, utifrån vårdbehovet. Varför krävs remiss för NPF-utredningar?Syftet med remisskravet är att barnet ska få en sammanhållen vårdkedja som innehåller en bred psykiatrisk basutredning och vid behov utökad utredning av riktade diagnostiska frågeställningar samt behandling för de diagnoser, inklusive samsjuklighet, som den diagnostiska processen leder fram till.Patienten ska inte behöva söka annan/ny vårdgivare för att efter utredningen få tillgång till behandling eller för att få utredning av eller behandling för annan psykiatrisk samsjuklighet. Remisskravet har tillkommit som ett led i att säkerställa en likvärdig vård utifrån vårdbehov.Övriga mottagningar i Region Stockholm har haft remisskrav sedan den 1 januari 2019.Vad behöver remissen innehålla?Av remissen ska det tydligt framgå en problembeskrivning/symtombild och i skolans fall, av rektor beslutade och genomförda utredningar såsom till exempel pedagogisk kartläggning, psykologiska, sociala och medicinska bedömningar som finns gjorda i samband med skolans utredning av barnet inklusive vilka åtgärder som vidtagits i skolan och hur barnet svarat på dessa. Resultat av tidigare undersökningar som till exempel syn- och hörselundersökning, eventuell dyslexiutredning, information från BVC och andra journaler om tidigare genomförda utredningar eller observationer som kan vara relevanta i sammanhanget.I remissen ska framgå information om att barnets svårigheter inte har med skolsituationen att göra, som till exempel att skolan inte är anpassad till barnets kognitiva förutsättningar, barnets sociala situation i skolan eller hemma och/eller barnets studie-/arbetsmiljö i skolan.Kan man välja en annan vårdgivare?Möjligheten att remittera till annan vårdgivare regleras i avtal, som BUP inte kan påverka.  ”En väg in” är tillgänglig för patient och vårdnadshavare inom BUP Stockholm. Boende i Norrtälje, Botkyrka, Haninge, Järva, Nynäshamn och Tyresö vänder sig till vårdgivare: BUP Norrtälje (Tiohundra), Prima Botkyrka (Botkyrka kommun), Prima Handen (Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun), Prima Järva (stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta). Det betyder att patienter och vårdnadshavare boende i Norrtälje är hänvisade till BUP i Norrtälje.Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?För att tydligt identifiera problematiken, ge korrekt diagnos och planera för behandling erbjuds alla nya patienter på BUP en basutredning. Ibland framkommer en problematik som behöver utredas ytterligare innan behandling kan påbörjas.Efter basutredningen, när en bedömning gjorts, får alla patienter och vårdnadshavare en återgivning om vad som framkommit. I de fall det finns behov av fortsatt utredning, så informeras patient och vårdnadshavare om att utredning kommer att genomföras och att barnet är uppsatt på väntelista för neuropsykiatrisk utredning från aktuellt datum.Patient och vårdnadshavare informeras om att barnet och vårdnadshavaren kommer att bli kallad till neuropsykiatrisk utredning och om det uppstår problem eller att barnets mående försämras så ska kontakt med BUP tas. Vid kraftigt försämrat mående kan BUP:s akutverksamhet kontaktas (vardagar kl 8-16). Övrig tid kan BUP:s akutenhet i Stockholm kontaktas.Behöver skolan vänta på en NPF-diagnos?Neuropsykiatriska svårigheter blir oftast särskilt tydliga i skolmiljö. Svårigheterna varierar i omfattning och drag av neuropsykiatriska symtom och kan ses hos de flesta människor beroende på omständigheter och belastning. Vid uttalade svårigheter behövs utredning för att öka förståelsen, hitta bra strategier och anpassningar samt möjliggöra läkemedelsbehandling. Det är dock endast en mindre andel av personer med NPF-diagnos som är i behov av läkemedelsbehandling.Funktionspåverkan varierar ofta under livet och hos en del barn/ungdomar med NPF-diagnos sker en utveckling så att diagnosen småningom inte längre är giltig.Mycket av det som är extra viktigt för barn med NPF-problematik är sådant som de flesta barn och ungdomar mår bra av: exempelvis förutsägbarhet, rutiner, tydlighet, regelbunden fysisk aktivitet, stresshantering, möjlighet att fokusera utan störande faktorer i omgivningen.Därför finns ingen anledning för skolan att avvakta med insatser och anpassningar för en elev med misstänkt NPF-problematik i väntan på utredning. En utredning löser inte psykisk ohälsa och/eller utmattning. En utredning genererar i det fall att det blir en diagnos i en förklaringsmodell utifrån de färdigheter och svårigheter som barnet har. En diagnos fungerar som ett stöd för barnet, vårdnadshavare och omgivningen, bland annat i syfte att öka förståelse för och bemötande av barnet. Men detta ska fungera även utan diagnos.

Boende medverkar vid anställningsintervjuer i omsorgenGerd Bylund, 83, boende på Kristinagårdens vård- och omsorgsboende i Hallstavik, säger att hon blev väldigt hedrad när hon fick frågan om hon ville medverka vid anställningsintervjuer när boendet behövde ny personal. Jag blev nästan lite mallig, säger hon.​​Det är bra att de som är hyresgäster på äldreboendet får vara med och bestämma, menar Gerd. Ett annat perspektivEn betydelsefull egenskap för den som vill jobba inom omsorgen, enligt Gerd, är att man är kamratlig och trevlig. Utöver det är det också viktigt att förstå att vi alla måste bli bemötta för de vi är. Till exempel att inte förställa rösten och prata med oss som om vi våra småbarn, eller att skrika för den delen, som om vi alla vore mer eller mindre döva.​– Man behöver inte vara senil för att komma till hemmet. Det är en åldersdiskriminering över lag i samhället, så det kändes bra att få vara med och bidra med mitt perspektiv i rekryteringen av ny personal. Det stärker självförtroendet!Delaktighet i rekryteringenTidigare kom vi inte på att vi kunde involvera de boende på det här sättet, men nu när vi testat känns det helt självklart. Givetvis måste vi få in våra värdeord – delaktighet, trygghet och respekt – även i rekryteringen, säger Clarita Schedin, enhetschef på Kristinagården. Interaktionen visar mycketAtt ha boende med vid anställningsintervjun ger också en bra bild av interaktionen mellan den som söker anställning och den boende. Hur fungerar samspelet dem emellan? Här söker man en anställning i den boendes hem. Det är jätteviktigt att det framgår under anställningsintervjun.– Gerd har med sin medverkan gett ett bredare perspektiv på hur det är att arbeta här, ett perspektiv till nytta för oss alla. 

Couscous och pannkaka på önskematsedelnIsterband, fläskpannkaka – och couscoussallad! Menyn blev varierad när Elmstagårdens boende fick möjlighet att bestämma lunch och middag i en hel vecka för alla Tiohundras boenden samt Norrtälje sjukhus.Initiativet till önskematsedeln kom från Elmstagårdens medarbetare Anneli Westerlund. Måltidsenhetens chef Niclas Gerdsling nappade på idén, och tillsammans har nu de boende på Elmstagården enats om sju luncher och middagar, som serveras på Tiohundras äldreboenden och till sjukhusets patienter under vecka 20.Husmanskost och somrigare rätterPå menyn återfinns framförallt klassisk husmanskost, men även en och annan lite modernare och somrigare rätt, som onsdagsmiddagen, couscoussallad med räkor, och lördagens saffransdoftande fisksoppa med aioli och vitlöksbröd.I slutet av veckan får äldreboendena svara på en enkät om vad de tyckt om önskematsedeln – allt för att ytterligare öka delaktigheten. Planen är att upplägget ska fortsätta under hösten, då fler äldreboenden ska få möjlighet att påverka vad som serveras.Intervjuades i radioPå torsdagen besökte Radio Stockholm Elmstagården för att göra ett inslag om önskematsedeln. Anneli Westerlund och Niclas Gerdsling intervjuas, liksom Liz And, som bor på Elmstagården.Lyssna på inslagetHela veckans önskemenyMåndagLunch: Isterband m. dillstuvad potatisMiddag: Lasagne m. rårivna morötterTisdagLunch: Pyttipanna m. stekt ägg & rödbetorMiddag: Fläskpannkaka m. råkostsalladOnsdagLunch: Biffstroganoff m. ris serveras med färska grönsakerMiddag: Couscoussallad m. räkor & dressingTorsdagLunch: Ärtsoppa & därefter pannkakaMiddag: Spaghetti m. köttfärssåsFredagLunch: Kokt torsk m. ägg/persiljesås samt potatisMiddag: Stuvade makaroner m. falukorvLördagLunch: Sjömansbiff m. pressgurkaMiddag: Saffransdoftande fisksoppa m. aioli & vitlöksbrödSöndagLunch: Köttfärslimpa m.stekt lök, skysås & stekt potatis samt geléMiddag: Kryddkorv m. rotmos

Beslut om förstudie inför om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhusEn förstudie ska genomföras om upprustning av Norrtälje sjukhus. Det beslutade direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje vid sitt sammanträde den 18 maj.Sedan Norrtälje sjukhus invigdes 1996 har enbart mindre förändringar och investeringar gjorts i fastigheten. Samtidigt har befolkningen i norra delen av Stockholms län vuxit, med en allt större andel äldre och ett stort antal fritidsboende.BehovsanalysEn behovsanalys har därför gjorts med syfte att beskriva vilka behov som finns för att kunna bedriva en ändamålsenlig, modern akutsjukvård i Norrtälje. Projektgruppen som tagit fram förstudien har bestått av företrädare för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Locum AB.– Det är hög tid att satsa på akutsjukvården i Norrtälje. Vårt omtyckta och betydelsefulla sjukhus är i behov av modernisering, om- och tillbyggnad för att klara dagens och morgondagens krav på sjukvård i en expansiv del av Stockholms län. Jag är glad att i dag kunna meddela direktionens beslut om att en förstudie ska genomföras, så att vi får förutsättningarna att skapa ett akutsjukhus med ändamålsenliga lokaler för både akut- och specialistvård, forskning, innovation och utbildning, säger Olle Reichenberg (M), ordförande för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.Om- och tillbyggnad av akutmottagningenFörstudien föreslås innehålla två alternativa arkitektskisser, som genom om- och nybyggnation ska ge lösningar på de behov som finns för att skapa patientsäkra och verksamhetseffektiva patientflöden inom akutsjukvården.Exempel på behov som identifierats:Om- och tillbyggnad av akutmottagningen, som i dag till exempel saknar saneringsanläggning och inte är dimensionerad för dagens patientflöden.Sjukhuset behöver kompletteras med akutvårdsplatser.Övriga lokaler kopplade till det akuta patientflödet behöver ses över för att klara kraven på patientsäkerhet och god arbetsmiljö.Förstudien klar 2023Förstudien, som ska genomföras av fastighetsförvaltaren Locum AB, ska vara klar senast tredje kvartalet år 2023, enligt direktionens beslut. En förutsättning för att om- och tillbyggnaden ska kunna genomföras är att investeringen tas med i Region Stockholms investeringsplan för åren 2023-2032, som beslutas under hösten 2022.– Dagens besked om att en förstudie ska genomföras är mycket välkommet – och nödvändigt. Behovet att bygga om och till Norrtälje sjukhus är stort och blir alltmer nödvändigt i takt med att kommunen växer. Sjukhuset är trångbott och inte anpassat efter de behov som finns idag. Sjukhuset har också en viktig roll i hela regionens akutsjukvård, säger Peter Graf, VD för Tiohundra AB.

Under bar himmel”Under bar himmel” är en hälsodag för både kropp och själ, som fokuserar på psykisk ohälsa. Alla nyfikna är varmt välkomna till Kärleksudden den 7 juni, där en mängd aktiviteter utlovas.Dagen arrangeras av Fokushuset och Unga vuxna i Tiohundra i samarbete med Norrtälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Evenemanget arrangerades första gången 2019. Därefter har det inte genomförts på grund av pandemin. ​Det känns jätteroligt att vi nu kan samlas under bar himmel igen, säger Isabel Andersson på Fokushuset. Du kommer kunna fika, prata, testa nytt, ställa frågor, träffa andra, titta, lyssna eller bara vara ”under bar himmel”.Du kan prova/titta påSUP-brädor, kajakerQigongMusik och dansMåla på staffliMindfulnessHjärt- lung räddningHundarTipsrunda mmVi finns också på plats:RFSLTiNKPolis och RäddningstjänstSocialtjänstOlika föreningar och studieförbundPsykiatri och beroendeFokushuset Åran säljer fika med mera.Datum, tid och platsTisdag 7 juni kl 14-17 på Kärleksudden i Norrtälje.Varmt välkommen!Foto: Anna Disenmark, Under bar himmel 2019[[{"fid":"3079","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Program som beskriver eventet Under bar himmel","field_file_image_title_text[und][0][value]":"","field_name[und][0][value]":"","field_folder[und]":"18"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Program som beskriver eventet Under bar himmel","height":634,"width":452,"class":"media-element file-default"}}]]

Ny docent på Norrtälje sjukhusVad är den bakomliggande orsaken till att en stroke kan orsaka allvarlig hjärtsjukdom? Det försöker Sara Aspberg, överläkare och nybliven docent i kardiologi, få svar på genom sin forskning.Biträdande klinikchef med de administrativa sysslor som chefsrollen medför, kliniskt arbete, ansvar förför sjukhusets vård av hjärtpatienter – och så forskningen. Ja, det kan bli lite spretigt ibland, konstaterar Sara Aspberg när vi träffas på hennes tjänsterum i ”gamla sjukhuset”, lasarettsbyggnaden från 1897.– Det är en fantastiskt fin byggnad, säger Sara Aspberg, som sedan två år tillbaka pendlar till Norrtälje sjukhus från Värmdö.Stort behov av hjärtsjukvård i NorrtäljeDessförinnan var Danderyds sjukhus hennes arbetsplats i 20 år. De långa resorna är enda nackdelen med jobbet på medicinkliniken i Norrtälje, menar hon.– Jag har alltid velat jobba brett. På ett stort sjukhus blir man ofta mer nischad.Behovet av hjärtsjukvård är – dessvärre – stort i Norrtälje kommun, konstaterar Sara Aspberg.– Det som också utmärker patienterna här är att man inte söker vård i onödan. Istället händer det ofta att man väntar lite för länge med att kontakta sjukvården.Brinner för forskningenVid sidan av det kliniska arbetet är det forskningen Sara Aspberg brinner för, vilket nyligen givit henne en docentur i kardiologi vid Karolinska Institutet. Det är inte alla förunnat: kraven är högt ställda och innehåller bland annat undervisning, självständig forskning och publicerade studier.Möjligheterna att kombinera forskning och kliniskt arbete är goda på Norrtälje sjukhus, tycker Sara Aspberg.– Det finns en klar vilja att stötta klinisk forskning och en bra organisation för forskning och utbildning. Nu under pandemin ville vi bidra till covid-forskningen och har med sjukhusets stöd samt ekonomiska bidrag kunnat starta två covid-studier, en om behandling med blodförtunnande läkemedel till covidpatienter och en om personalens arbetsmiljö och risk att smittas av covid. Till den sistnämnda studien har många av sjukhusets medarbetare bidragit genom att lämna blodprover och besvara enkäter.Studerar sambandet mellan hjärnan och hjärtatKardiologen är specialist på hjärt- och kärlsjukdomar, men Sara Aspberg stannar inte där.– Det som verkligen intresserar mig, utöver våra covid-projekt, är sambandet mellan hjärnan och hjärtat, och vad det kan innebära. Det är till exempel väl känt att förmaksflimmer kan orsaka blodproppar och hjärninfarkt. Men det går åt andra hållet också – en hjärninfarkt eller hjärnblödning kan ha fatal påverkan på hjärtat. Ibland finns också en bakomliggande sjukdom som till exempel en cancer, som orsakar blodproppar både i hjärnan och i hjärtat, säger Sara Aspberg.I flera år har hon studerat detta – och än finns inte några fullständiga svar på vad som egentligen är den bakomliggande orsaken till hjärnans påverkan på hjärtat vid en stroke.– Vi vet fortfarande så lite om hjärnan. Det fascinerar mig. Samtidigt ska vi komma ihåg att hjärtat också är komplext – med massor av nervceller. Själen finns i hjärtat också.

Lysande händer är rena händerHur rena är händerna – egentligen? Det fick medarbetare på Norrtälje sjukhus veta när hygienläkare Mall Kriisa var på besök med sin UV-box på handhygienens dag.God handhygien är en av de viktigaste faktorerna för en patientsäker vård- och omsorg. För att uppmärksamma detta har världshälsoorganisationen (WHO) utlyst den 5 maj till internationella handhygiens dag.Mycket har hänt på området under årens lopp, konstaterar hygienläkare Mall Kriisa. Förr var det framför allt vanlig handtvätt som rekommenderades i sjukvården. Nu har den kompletterats med den återfuktande handspriten, inte minst för att den är mer skonsam mot huden.– Vården är ett våtarbete, och vi bör uppmärksamma överkänslighet och handeksem bland vårdpersonal. Bland befolkningen i allmänhet har upp till var tionde person handeksem. Bland vårdpersonal är det två till tre gånger vanligare, berättar Mall Kriisa.[[{"fid":"3077","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Vårdmedarbetare","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Mall Kriisa förklarar för akutmottagningens medarbetare hur UV-boxen fungerar.","field_name[und][0][value]":"","field_folder[und]":"6"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Vårdmedarbetare","title":"Mall Kriisa förklarar för akutmottagningens medarbetare hur UV-boxen fungerar.","height":327,"width":653,"class":"media-element file-default"}}]]”Det ser ut som att du har frost på händerna”Den handdesinfektion hon hade med sig till Norrtälje sjukhus på torsdagen var kompletterad med ett fluorescerande medel. När de spritade händerna stoppas in i boxen med uv-ljus blir det tydligt var spriten rengjort händerna, och vilka ställen som missats. Ett enkelt och tydligt sätt att se hur väl man lyckats med sin handhygien.– Det ser ut som att du har frost på händerna. Och där det inte är frost, där har du misslyckats, förklarar Mall Kriisa för sjuksköterskan Klara Nyberg Dahlbäck.Jodå, den violetta frosten dominerar stort i uv-lampans sken, med undantag för ett par fläckar på händernas ovansida – ett vanligt resultat. Handflatorna är välspritade, konstaterar hygienläkaren.– Du har varit ganska duktig.Kollegorna på tur får liknande omdömen, innan det är dags för Mall Kriisa att packa ihop sin box och förflytta sig till nästa avdelning på sjukhuset.Se när Klara Nyberg Dahlbäck provar UV-boxen:Du tvättar väl händerna?En god handhygien kan minska risken för att sprida smitta mellan personer. Bakterier och virus kan överföras till händerna efter kontakt med förorenade ytor som exempelvis handfat, handtag och disk-och arbetsbänkar etc. Om man sedan kliar sig i ögat eller stoppar fingret i munnen kan bakterierna eller viruset orsaka sjukdom.En bra regel är att tvätta händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Genom att tvätta händerna med tvål och vatten kan risken för smitta minskas. I de sammanhang där möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) vara ett alternativ.Källa: FolkhälsomyndighetenSå tvättar du händerna – information från FolkhälsomyndighetenSå tvättar du händerna – 1177.se

Kontakter

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-123 261 73
Karin Persson

Karin Persson

Presskontakt Kommunikatör 08-123 260 34

En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Vårdbolaget Tiohundra
Box 905
761 29 Norrtälje
Sverige