Gå direkt till innehåll
​Innovationsförmågan sviktar i transportsektorn

Pressmeddelande -

​Innovationsförmågan sviktar i transportsektorn

Transportbranschen står för över fem procent av näringslivets omsättning, men en allt mindre andel av dess utgifter för forskning och utveckling, en halv promille. Det är ett tecken bland flera på en sviktande innovationsförmåga i transportsektorn.

I internationella sammanhang intar Sverige en ledande position när det gäller innovation. Det gäller inte minst inom digital kommunikation, men även inom fordonsindustrin. Mer oklart är om framgångarna låter sig generaliseras till andra områden, exempelvis godstransportområdet.

Inom ramen för en delutvärdering av nationella godstransportstrategin har Trafikanalys sammanställt uppgifter och underlag om innovation, utbildning och forskning. Materialet omfattar befintlig statistik och nya undersökningar av forskningspubliceringar och patentansökningar.

I officiell statistik om företagens innovationsverksamhet utmärker sig transportbranschen med en relativt låg andel företag med innovationsverksamhet, 42 procent i jämförelse med 57 procent för tjänstesektorn generellt. På flera områden har branschen också en relativt svag it-mognad: it-kompetens, informationssäkerhet och artificiell intelligens.

En genomgång av publicerade forskningsartiklar visar att svensk forskning om godstransporter står sig väl i ett internationellt perspektiv. En allt hårdare konkurrens, framför allt från Kina, har resulterat i en relativt svagare position på senare år. Sverige har vidare en starkare position i miljö- än it-relaterad transportforskning.

För att belysa utvecklingen av teknisk innovation har Trafikanalys analyserat underlag om patentansökningar inom godstransporter från Patent- och registreringsverket. De visar på nolltillväxt för Sverige under 2010–2019, men en stadig tillväxt för andra länder.

I ett internationellt perspektiv har svenska patentansökningar inom godstransporter ett högre inslag av klimatsmart teknik, men lägre av digital teknik. Sverige utmärker sig också genom en betydligt högre andel ansökningar inom vägtransporter gentemot övriga trafikslag, säger Tom Andersson, utredare vid Trafikanalys

Utvecklingen motiverar fortsatt uppföljning av hur satsningar på innovation, digitalisering och FoU i transportsektorn påverkar genomförandet och måluppfyllelsen i godstransportstrategin, dvs. konkurrenskraftiga, hållbara och effektiva godstransporter. I det ligger även frågor om den långsiktiga kompetens- och kunskapsförsörjningen på området.

Här hittar du hela sammanställningen.

För ytterligare information:
Tom Andersson, utredare, Trafikanalys, 010-414 42 25, e-post: tom.andersson@trafa.se

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige