Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i kommunfullmäktige den 24 november 2008

Beslut i kommunfullmäktige den 24 november 2008:

Miljödebatt i fullmäktige efter motion från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har i en motion lämnat 28 förslag för en bättre luftmiljö i
Umeå. Reaktionen från fullmäktige är besvara motionen med att flera av
förslagen redan finns eller är på gång. Några förslag, som till exempel
gratis kollektivtrafikkort för kommunanställda, avslås.

- Vi har 28 konkreta förslag för en bättre miljö. Vi vill visa att
kommunen kan göra mycket för att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling, säger Vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric.

- Vårt avslag grundar sig på att många av de föreslagna åtgärderna utreds
eller pågår, till exempel i det aktuella arbetet med fördjupade
översiktsplaner, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)

28 förslag - 5 exempel
Bland de 28 förslagen kan nämnas: klimattaxa på kollektivtrafik där
priserna subventioneras med sikte på en nolltaxa, krav på alternativa
drivmedel om/när kommunen upphandlar kollektivtrafik, en kommunal kampanj
som ska uppmana folk att gå cykla och gå till jobbet, motorvärmare till
alla parkeringsplatser i centrala Umeå, införa avgifter på externa
köpcentra.

Arbete pågår i kommunen med några av 28 förslag som Vänsterpartiet
beskriver i motionen. Några exempel är: satsningar på bättre gång- och
cykelvägar, införandet av en bilpool och en aktuell utredning om spårbilar
(så kallade skycabs). Umeå kommun har också, sedan en tid tillbaka, ett
åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet i centrala Umeå.

Motionen efterlyser ett helhetsgrepp istället för enskilda åtgärder,
samtidigt som 28 konkreta förslag redovisas.

- Det som föreslås är inte ett helhetsgrepp. Mycket av det här pågår och
flera andra är inte ens kommunens ansvar, säger Lennart Holmlund (s)

För mer information kontakta:
Tamara Spiric (v)
070-277 19 89
tamara.spric@umea.se

Lennart Holmlund (s)
Kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Nej till förslag om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter

Umeå behöver flerbostadsrätter. Det anser Allians för Umeå som i en motion
till fullmäktige föreslår att delar av det kommunala bostadsbolaget
Bostadens hyresrätter ska omvandlas till bostadsrätter. Men motionen
avslogs av fullmäktige.

Motionen föreslår att kommunen ska tillsätta en utredning som ska
undersöka om det finns ett intresse för att ombilda hyresrätter till
bostadsrätter. Alliansen vill att de som idag bor i hyresrätt inom
Bostaden ska ha möjlighet att omvandla sin hyresrätt om de själva så
önskar.

- Det är positivt att äga sitt eget boende, både för individen och för
samhället, säger kristdemokraten, Anders Sellström

- Vi har en bra balans idag mellan hyresrätt och bostadsrätt och det är
viktigt för en tillväxtstad för Umeå som har stor rörlighet bland
människorna, säger Åsa Ögren (s), ordförande i byggnadsnämnden.

Enligt tjänstemannaskrivelsen finns det idag en bra balans mellan
bostadsrätter och hyresrätter i Umeå. Varje år flyttar 12~000 personer
till eller från Umeå. För de flesta av dem, till exempel studenterna, är
hyresrätten det vanligaste valet. Därför tycker en majoritet i fullmäktige
att Umeå ska bibehålla en hög andel hyresrätter i stadens bostadsbestånd.

Debatten som föregick beslutet präglades av ideologiska åsiktsskillnader.
Motionen röstades ner av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Rättvisepartiet socialisterna.

För mer information kontakta.
Anders Ågren (m)
070-341 67 64

Sven-Olov Edvinsson (c)
070-602 66 34

Britt-Marie Lövgren (fp)
070-227 87 77

Anders Sellström (kd)
070-540 12 12

Lennart Holmlund (s)
070-550 47 85

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Nej till förslag om jourlinje mot klotter

Moderaten Anders Ågren vill trappa upp tempot i kampen mot klottret. Ågren
föreslår därför, i en motion till i fullmäktige, att kommunen ska införa
en jourlinje mot klotter. Efter en lång debatt bestämde sig
kommunfullmäktige för att avslå motionen.

- Allt klotter som rapporteras till jourlinjen ska tas bort inom 24
timmar, säger Anders Ågren (m). Ågren och moderaterna vill att Umeå ska
agera på samma sätt som till exempel Stockholm och Boden.

- Vi har i praktiken redan en slags jourlinje. Man kan ringa till
kommunens växel och fråga efter felanmälan eller anmäla felet via webben.
På kvällstiden finns det ett journummer. Jag tycker därför att vi är
tillräckligt tillgängliga när det gäller att ta emot anmälningar. Vi
tolererar inte klotter men är lite långsammare än, till exempel Stockholm,
på att ta bort det.

- Jag tycker inte att kommunen är villig att satsa resurser för att komma
tillrätta med problemet, säger Anders Ågren (m).

- Det enda långsiktigt hållbara är att jobba förebyggande, säger Christer
Paulsson (s).

För mer information kontakta.
Anders Ågren (m)
070-341 67 64

Lennart Holmlund (s)
Kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Umeå inför medborgarförslag

Snart kan umeborna lämna egna förslag till kommunfullmäktige. Förslagen
från medborgarna ska leda till beslut, antingen i fullmäktige eller i
någon av kommunens nämnder eller styrelser.

- Ett mycket bra komplement till de politiska kanaler vi redan har, säger
motionären Anders Ågren (m) vars motion bifölls av alla partier.

Beslutet innebär att alla umebor får möjlighet att påverka och förbättra
den kommunala verksamheten. Exakt hur processen med medborgarförslag ska
utformas är inte bestämt. Tjänstemännen har fått i uppdrag att göra de
förändringar som krävs i till exempel delegationsordningar.

Moderaten Anders Ågren är nöjd.
- Det här är en viktig signal om att vi är lyhörda inför umebornas åsikter
och synpunkter.

Folkpartiet och Miljöpartiet har föreslagit att Umeå ska införa
medborgarförslag vid tidigare tillfällen. Då var intresset i fullmäktige
inte tillräckligt stort.

- Men skillnaden den här gången är att en lagändring förenklat processen.
Förslagen lämnas in till kommunfullmäktige men kan också skickas till
ansvarig styrelse eller nämnd. På så sätt blir systemet hanterbart,
berättar Ågren.

194 kommuner har redan infört medborgarförslag. Umeå väljer att prova iden
under en försöksperiod på två år.

För mer information kontakta.
Anders Ågren (m)
070-341 67 64

Lennart Holmlund (s)
Kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.