Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Betonggrisar tas bort från gator och cykelvägar

Samhällsbyggnadskontoret, Gator och Trafik, har antagit en policy som innebär att många betonggrisar och liknande "lösa" hinder (t.ex. fundament och stenar) kommer att tas bort från gator och cykelvägar. Stor restriktivitet skall framledes råda inför utplacering av sådana hinder. - Utplacering kommer endast ske på platser som är hårt olycksdrabbade eller där vi av andra skäl bedömer att behovet är särskilt stort. Samråd skall också alltid ske med gatuchefen, säger trafikplaneringschef Caroline Quistberg. Samhällsbyggnadskontoret, Gator och Trafik, är medvetna om att det bl.a. finns bilister och EU-mopedister som ibland kör längs cykelvägar trots att det är förbjudet. Detta är självfallet inte bra för trafiksäkerheten. Det förekommer också regelbundet att även de mopedister som har rätt att köra på cykelvägar kör för fort. När det gäller gator med förbud mot fordonstrafik så är respekten för detta förbud många gånger bristfällig och brott begås regelbundet. - Gator och Trafik bedömer att detta trafikproblem i första hand är en polisiär fråga, då det handlar om brott mot gällande trafikregler. Framledes kommer "lösa" hinder endast att utplaceras på platser som är hårt olycksdrabbade eller där vi av andra skäl bedömer att behovet är särskilt stort. Vi kommer dock att vara mycket restriktiva eftersom "lösa" hinder bidrar till en rad andra problem och risker, säger Caroline Quistberg. - När Gator och Trafik placerar ut "lösa" hinder, ofta betonggrisar, är vi ansvariga för skötseln och markeringen av dessa. När någon kör på t.ex. en betonggris kan vi därför bli ersättningsskyldiga. För att detta ska förhindras måste vi regelbundet kontrollera att de har de reflexer som krävs och är placerade på korrekt sätt. Cykellysen är t.ex. inte så starka, vilket gör att cyklister ibland missar hindren nattetid och kör in i dem. Det förekommer regelbundet kollisioner mellan bilister/mopedister/cyklister och olika hinder, särskilt vintertid då hindren ibland blir översnöade. Fysiska hinder är därför inte alltid trafiksäkerhetshöjande, utan kan tvärtom vara orsaken till att olyckor sker. - Fysiska hinder försvårar också gatuunderhållet, särskilt snöröjningen vintertid. Fysiska hinder endast sommartid kräver också utplacering, intagning och förvaring, vilket ökar våra underhållskostnader. Merparten av de som bryter mot förbuden är boende inom närområdet. Ofta känner övriga boende till vilka dessa är. Gator och Trafiks rekommendation är därför att man inom respektive bostadsområde/gata för en dialog om trafiksäkerheten i området/längs gatan och tydliggör för dem som bryter mot förbuden att detta inte är tillåtet och att det skapar en otrygghet för övriga. När man tydligt ser att brott begås bör man dessutom polisanmäla detta. När det gäller gator har boende också möjlighet att ansöka om att få ställa ut blomlådor under sommartid, som sköts av de boende själva. Flertalet befintliga hinder i form av betonggrisar och liknande kommer att tas bort från kommunens gator och cykelvägar under sommaren 2006. På några platser kommer en ombyggnad att ske, men i flertalet fall kommer inte hindren att ersättas med någon annan åtgärd. Hinder som finns utplacerade på fastighetsmark (gårdar, bostadsområden) eller enskilda vägar berörs ej av detta beslut. Kontaktpersoner: Caroline Quistberg , trafikplaneringschef Samhällsbyggnadskontoret, Gator och Trafik Telefon 090 - 16 13 77, 070 - 664 14 68 Nils Lahti, trafikingenjör Samhällsbyggnadskontoret, Gator och Trafik Telefon 090 - 16 14 65, 070 - 611 06 12 Policy avseende fysiska hinder på gång- och cykelvägar respektive gator med förbud mot fordonstrafik (PDF)2006-05-30 09:50

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.