Skip to main content

Den mindre hackspetten är stabil i Umeå

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2017 17:03 CEST

En mindre hackspett söker efter mat i en gråal. Foto: Christer Ohlsson, Fågelperspektiv

Enligt den fördjupande översiktsplanen för Älvlandskapet ska inventering av den mindre hackspetten göras var femte år. Nu är den tredje inventeringen gjord och den visar att antalet revir är detsamma sedan 10 år men att reviren delvis ligger på nya platser. Det finns en tendens att hackspetten förflyttat sig uppåt älven, mot Vännäsby.

Precis samma sträckning längs Umeälvens nedre lopp har inventerats 2007, 2012 och 2017 – från Vännäsby till utloppet vid Obbola/Holmsund. Den mindre hackspetten återfinns på rödlistan i kategorin ”nära hotad”. Skogsmiljöerna inom älvlandskapet tillhör en av de artrikaste i vår region.

— Hur det står till med den mindre hackspetten är en bra indikator för hur andra arter i älvlandskapet kan utvecklas och på var resurserna ska prioriteras, säger Marlene Olsson Cipi, naturvårdare på Umeå kommun.

Gran och fragmentering är hotet mot hackspetten

Hackspettarna kräver lövskog och döda lövträd. Reviret för den mindre hackspetten är 40 hektar inom 200 hektars område. Hotet är igenväxande lövskogar där granen konkurrerar ut lövträden. Även fragmentering av strandskogar stör hackspettens habitat, t ex nya fritidshus med tillhörande vägar. Inventeringen visar att antalet revir i älvslandskapet ligger stabilt på drygt 20 (det kan vara enskilda fåglar eller par). Man kan se att ungefär hälften av reviren är ungefär desamma över dessa 10 år medan andra hälften har förflyttat sig, framförallt uppströms mot Sörfors. De revir som förlorat hackspetten präglas av kraftig tillväxt av granplantor, på gråalens bekostnad, t ex på Lill-Tuvan, Bergöbron, Sörfors östra, Stor-Sandskär, Obbola industritipp. Tillkommande platser sedan 2007 och 2012 är bland annat Grubbänget och Ön.

Skötsel av skogen är viktigt

— Den här inventeringen visar att skötsel av skog, t ex i naturreservatet i deltaområdet, är mycket viktigt för artrikedomen utmed älven, säger Andreas Sjögren (S) ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Och det glädjande att höra att reviren inte minskar i vårt område.

Kontakt

Andreas Sjögren (S)
ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Marlene Olsson Cipi
Naturvårdare
090-16 16 86
070-330 59 25
marlene.olsson.cipi@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.