Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

För- och grundskolenämnden - Enigt beslut om Västra och Grubbe skolområden

För- och grundskolenämnden beslutade med en bred majoritet hur verksamheten på Grubbe och Västra skolområdena ska fortsätta. Beslutet blev enligt lokalutredningens förslag 2 B med tillägg om att Tavelsjö skola fortsätter med sin verksamhet som idag. Miljöpartiet var det enda parti som yrkade för förslaget 2 A. Förslaget 2 B innebär att Backens skola, Rödängsskolan, Grisbackaskolan, Grubbeskolan och Tavelsjö skola fortsätter sin verksamhet som idag. Brännlands skola och Sörfors skola blir kvar med förskoleklass till åk 5, åk 6 går till Västangård. Överboda skola blir kvar och kommer att starta förskola och innehålla förskoleklass till åk 2. De äldre barnen i Överboda går till Sörfors skola i åk 5. – Det har varit en lång och lärorik process. I ett sådant här arbete är det jätteviktigt ta del av utredningsarbetet och lyssna av diskussionerna som pågår. Jag är glad att vi nådde en bred majoritet i beslutet, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden. Vad händer nu? Nu ska tid- och arbetsplan för att verkställa beslutet påbörjas. Prioriterat är planeringen för förskola i Överboda. Stora utmaningar inför dyster prognos i för- och grundskolenämnden Nu när för- och grundskolenämndens delårsbokslutet upprättas visas en prognos på minus 9 Mkr till årets slut. Större volymökningar i förskolan och mindre volymminskningar i grundskolan medför ökade kostnader. Andra stora orsaker till den dystra prognosen är prishöjningar för skolskjuts och fler skolskjutselever med dubbelt boende som medför ökade kostnader. Ytterligare nyetableringar av fristående grundskolor medför kostnader med ca 2, 5 Mkr. Prognosen förutsätter att för- och grundskoleförvaltningen kan minska antalet lärare med 16 lärartjänster, det vill säga minska tjänsterna i samma utsträckning som antalet elever flyttar över till fristående grundskolor. Mellanmänskliga kontakten med skolan är grunden - teknik ett komplement För- och grundskolenämnden ställde sig bakom yttrandet att det inte behövs ytterligare system för att öka föräldrars möjligheter att hjälpa sina barn i skolan. Idag används webblösningen Skola24 av några 7-9 skolor i Umeå och möjlighet finns att utveckla det så att föräldrar och elever kan använda det för uppföljning i framtiden. Motionen fokuserar på teknikens möjligheter att följa barnets skolgång, exempelvis närvaro i skolan. Umeå använder samma system som Malmö, som motionen hänvisar till. I framtiden kan det bli möjligt för elever och föräldrar att anslutas till Skola24 via Internet. Biträdande skoldirektören Ann-Christine Gradin påpekar dock att grunden för skolan, och det viktigaste, är att den mellanmänskliga kontakten mellan hem och skola fungerar. Övriga beslutspunkter i för- och grundskolenämnden: · Nämnden ställde sig bakom yttrandet över Timplanedelegationens slutbetänkande ”Utan timplan – för målinriktat lärande” med tillägg från vänsterpartiet. · Nämnden står inte bakom Myndigheten för skolutvecklings förslag på hur ett nationellt program för utbildning av rektorer ska se ut. I ett senare arbetsutskott den 9 juni tas beslut om yttrande. · Nämnden beslutade att Moa Brydsten, s-ledamot i nämnden, deltar i Den globala skolans (Sida i samarbetet med Myndigheten för skolutveckling) kurs i globala frågor i Libanon tillsammans med personal från Ersängsskolan i Umeå. Skolor från 5 andra ställen i Sverige deltar också. Resan ska ge kunskaper och insikter i globala frågor och möta människor i andra kulturer för att utveckla mångkulturella skolan i Umeå. · Nämnden ställde sig bakom yttrandet om mer företagsamhet i skolan. · Nämnden ställde sig bakom yttrandet på granskningsrapport angående uppföljning av två projekt, mentorprojektet och Hälsena, inom för- och grundskoleförvaltningen. För ytterligare information kontakta: Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39 Gabrielle Hultdin Informatör, För- och grundskoleförvaltningen 090-16 12 33, 070-345 12 33 gabrielle.hultdin@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.