Pressmeddelande -

Godkänd detaljplan för 800–1000 nya lägenheter i närheten av Umeå universitet

Balticgruppen och Wallenberg Foundation planerar att bygga mellan 800-1000 små lägenheter i skogsområdet vid Tvistevägen. Byggnadsnämnden har godkänt Detaljplanen som nu går vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Det är glädjande att det här projektet kommer igång. 800–1000 nya små lägenheter är ett välkommet tillskott då det finns ett stort behov. Det blir en modern stadsdel där gång-, cykel- och kollektivtrafiken blir förstahandsvalet och antalet parkeringsplatser färre än normalt, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndes ordförande.

Byggnadsnämnden valde att justera en bestämmelse i detaljplanen gällande antalet parkeringsplatser. Eftersom området ligger i ett universitetsnära läge och det är små lägenheter som planeras sänks kraven på antalet parkeringsplatser. Nämnden beslutade även att ge kontoret i uppdrag att utreda vilka insatser som kan göras för att kompensera det sänkta parkeringsantalet.

Inom planområdet finns idag 13 000 m2 bostäder. Med den nya planen skapas förutsättningar för att bygga ytterligare 33 000 m2. De nya byggnaderna ska byggas i samma stil och placeras på ett liknande sätt som de befintliga husen.

Förutom detaljplanens syfte att skapa planmässiga förutsättningar för förtätningen har man i detaljplanen sett över de befintliga gång- och cykelvägar som finns i området. Gång- och cykelvägen som sträcker sig genom planområdet, den så kallade Ho Chi Min-leden, ingår i Umeå kommuns huvudvägnät för gång-och cykeltrafik. Stråket trafikeras dagligen av cirka 4600 cyklister, vilket gör Ho Chi Min-leden till ett av Umeås tyngsta stråk för fotgängare och cyklister.

Umeå kommun planerar att bredda den befintliga gång-och cykelvägen till 9 meter. Där gång- och cykelvägen delar upp sig finns möjlighet att bygga ett mindre torg. Med ett torg får de som cyklar och går inom detta stråk bättre sikt, men det kan även bli en naturlig mötesplats för de som bor inom området. I planen finns möjlighet för handel, dock högst 200 m2, för till exempel ett café eller livsmedelsbutik/kiosk.

Detaljplanen är godkänd av byggnadsnämnden och går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.


Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • detaljplan
  • byggnadsnämnden

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Niklas Forsgren

kommunikatör samhällsbyggnad 090-161324