Skip to main content

Kulturnämnden har godkänt slutsatser av festivalutredningen

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2017 17:10 CET

Festivalerna i Umeå ska bli bättre på att samverka, finnas på fler platser och locka en publik med större mångfald. Det är kulturnämndens förhoppning efter att ha klubbat en rapport med slutsatser utifrån en festivalutredning som gjorts.

– Den utredning och rapport som tagits fram visar på mycket positivt men det finns även ett antal områden där festivalerna i Umeå kan utvecklas. Det handlar bland annat om tillgänglighet och mångfald, två perspektiv som vi tillsammans med arrangörerna vill fortsätta utveckla och förbättra, säger Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande.

Utredningen visar att festivalerna som får stöd från kommunen erbjuder ett brett och mångsidigt utbud av hög kvalitet som också innehåller en hög grad av aktivt jämställdhetsarbete. Däremot går det inte med självklarhet att se i vilken utsträckning festivalerna når en publik som representerar en bred mångfald.

– Flera av festivalerna menar att de har en relativt homogen och återkommande publik, vilket ses som en styrka för kontinuiteten, men en brist ur ett mångfaldsperspektiv. Kulturnämnden vill se en tydligare uppföljning av hur arbetet med att nå en bredare mångfald omsätts i praktiken, säger Tomas Wennström.

Festivalutredningen föreslår bland annat att flytta delar av festivalerna till stadsdelarna och på så sätt underlätta för nya målgrupper att ta sig till festivalerna. Samverkan med skolor och vikten av att identifiera nyckelpersoner och på sikt skapa nya nätverk är andra förslag på insatser som föreslås.

Slutsatser av festivalutredning och genomförda träffar med festivalarrangörerna kommer att beaktas i kommande verksamhetsplanering och budgetarbete med utgångspunkt från det kulturpolitiska programmet och målen för kulturnämnden.

Bakgrund

Kulturnämnden beslutade 2016 att undersöka hur de olika festivaler som får årligt verksamhetsstöd förhåller sig till de målformuleringar som kulturnämnden beslutar. Uppdraget har genomförts i två etapper där den första delen innehåller en skriftlig utredning med titeln ”Festivaler och kulturpolitik i Umeå kommun” (Susanne Holst - 2016), som bygger på inhämtad information från festivalernas årsberättelser samt via kompletterande mejlfrågor med festivalernas arrangörer. Den andra delen (2017) utgjordes av besök från varje festival till något av kulturnämndens sammanträden.

I budget för 2017 återfinns 13 kulturfestivaler som uppbär årligt stöd via kulturnämnden. Totalt uppgår stödet till 6 630 000 kr vilket motsvarar ca 40% av de sökbara resurser som står till nämndens förfogande. Övrigt sökbart stöd går till kulturföreningar och tillfälliga kulturarrangemang. De 10 festivaler som ingår i utredningen är: Jazzfestivalen, MADE, Littfest, Samisk vecka, Umefolk, Visfestival Holmön, Umeå Open, UEFF – Umeå europeiska filmfestival samt Umeå Pridefestival.

Mer information:

Tomas Wennström (S)
ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kultur, Umeå kommun
070-342 55 96
lars.sahlin@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.