Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regler kring utökad vistelsetid i förskolan och föräldraledighet

För- och grundskolenämnden har beslutat att förtydliga reglerna om utökad vistelsetid i förskolan vid föräldraledighet, dels för att ansökningarna ökat och dels för att säkerställa att föräldrar som ansöker får en rättvis bedömning.

Föräldrar har möjlighet att under föräldraledighet begära utökad tid i förskola på grund av studier eller arbete. Ansökan ska ske fyra månader innan föräldern önskar förskoleplats. Reglerna som förtydligas:

  • Endast utbildningar vilka är berättigad till studiestöd enligt CSN:s regler, med undantag för SFI (svenska för invandrare), ger rätt till utökad tid i förskolan och en ordinarie plats.
  • Rätt till utökad tid i förskolan för arbete, förutsätter att förvärvsarbetet motsvarar uppburen ersättning motsvarande minst 16 timmar per vecka.

 

Samma regler ska gälla i de enskilda förskolorna för att få ekonomisk kompensation för beslut om utöka vistelsetid. 

Familjedaghem i Stöcke och på  Tomtebo kan starta

Ansökningar om att starta pedagogisk omsorg (familjedaghem) i enskild regi på  Tomtebo och i Stöcke får godkänt att starta av för- och grundskolenämnden. Tomtebo har inte familjedaghem i stadsområdet och Stöcke behöver fler barnomsorgsplatser.

I Stöcke planeras utbyggnad av den kommunala förskolan inom några år. Den enskilda verksamheten får godkänt att bedriva sin verksamhet i tre år, därefter ska behovet av en eventuell fortsättning avgöras.

– Vi vill ha en öppning när det gäller vår egen planering av utbyggnad av kommunal förskola i Stöcke så att vi inte får en överetablering. Vi ser behov av utökning i området framöver men vågar inte lita på att en enskild verksamhet kan ta det långsiktiga ansvaret för barnomsorgsbehoven, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.

Alliansen reserverade sig mot beslutet i Stöcke när det gäller tidsbegränsningen på tre år.

– Vi anser att kommunen inte ska bygga ut barnomsorgen i en sådan omfattning att befintliga fristående alternativ tvingas lägga ner, säger Stefan Nordström (m), vice ordförande i nämnden. 

 

Extra undervisningstid och läxhjälp ska erbjudas alla elever

Kommunfullmäktige har gett alla utbildningsverksamheter i kommunen uppdrag att erbjuda undervisningstid och läxhjälp till elever som riskerar att inte nå målen. För- och grundskolan i Umeå har kartlagt hur detta erbjuds.

Stöd som elever behöver för att klara att nå målen ges det till övervägande del inom ramen för den timplanebundna tiden. För alla elever som riskerar att inte nå målen görs en kartläggning av situationen och ett åtgärdsprogram. Det kan handla om att anpassa pedagogiken eller lärmiljön, använda olika hjälpmedel eller undervisa enskilt eller i mindre grupp m.m. Endast fem erbjuder inte extra undervisningsstöd utanför skoltid och fem enheter erbjuder inte läxhjälp. Anledningen att det inte erbjuds kan vara att det inte finns behov, att det skiljer sig över tid eller att det behövs flera lärare på plats.

– Stöd och läxläsning ska ses som ett naturligt och självklart inslag i skolan oavsett om man är en elev som behöver stöd eller en elev som vill lära sig mer, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.  

För- och grundskolenämndens ekonomi är i balans

Efter tre månader på det nya året är för- och grundskolenämndens ekonomi i balans med ett överskott på 8,3 mkr. De insatser och besparingar som gjordes hösten 2009 ger nu effekt. Prognosen till årets slut visar ett överskott med 5 mkr.

Ökningen av antalet barn i förskoleverksamhet fortsätter. I början av maj fanns 145 barn fler i verksamhet jämfört med samma tid förra året. Den budgeterade ökningen var 101 barn. Trots detta har barngruppernas storlek kunnat minska något. Under början av året har fyra nya förskoleavdelningar startat.

Även skolbarnomsorgen har ökat mer än budgeterat. Inom grundskolan fortsätter antalet elever att minska men i avtagande takt.

Utbildningsresultaten i grundskolan är fortfarande positiva och stabila över tid och i jämförelse med större städer i Sverige har Umeå bättre resultat vad gäller elever godkända i minst 16 ämnen i slutbetyget. Läs- och skrivdiagnoserna i åk 3 visar att Umeås pojkar och flickor har högre resultat än andra städer.

De äldsta eleverna upplever en radikal förbättring av arbetsmiljön de senaste två åren, även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar kring arbetsro och arbetet med mobbning och kränkande behandling. Andelen behörig personal är högre i jämförelse med riket och större städer men är på väg ner mot målet. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. 

Närvaromätning i förskolan, bra underlag för planering av resurser

Under veckorna 7 till 14 har en närvaromätning skett av personal och barn i den kommunala förskolan. 214 avdelningar på 60 förskolor har deltagit i mätningen. Detta är första gången en mätning över så lång tid och mängd förskolor genomförs i denna omfattning.

Medelnärvaron på avdelningarna var 12,9 barn/dag (exklusive lovveckorna) vilket motsvarar en närvarograd på 66,5 %. Flest barn tisdag till torsdag och lägst närvaro på fredagar (ca 20 % färre än tisdag till torsdag). Hänsyn har tagits till att lovveckor förekom under mätperioden.

– Hur den här typen av mätning kan användas som ett planeringsunderlag i verksamheten är intressant. Det finns förskolor som fortsätter mäta för sin egen planering. Resultatet är också intressant utifrån hur vi väljer att mäta hur vi når målet att minska barngruppernas storlek, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.  

Kvaliteten på  sex- och samlevnadsundervisningen kartlagd

Skolnämnderna har av kommunfullmäktige fått uppdrag att undersöka kvaliteten och frekvensen på  sex- och samlevnadsundervisningen i syfte att uppnå  en likvärdighet. För- och grundskolenämnden ser ingen anledning att gå in och detaljstyra undervisningen, däremot är det viktigt att grundskolan ser till att alltid vara aktuell i sin undervisning utifrån de hälsoproblem eller frågeställningar som eleverna har.

Kartläggningen har bestått av enkäter till rektorer, pedagoger som undervisar i ämnet och eleverna i det centrala elevrådet. Pedagogernas självskattning kring undervisningen om sex- och samlevnad ger överlag gott betyg kring sitt arbete att skapa ett gott och tolerant klimat och ge utrymme för elevernas frågor. Eleverna bekräftar lärarnas uppgifter om innehåll och upplägg i undervisningen. De är i stort sett nöjda med undervisningen men vissa vill ha mer tid till ämnet, andra större fokus på jämställdhet.  

För- och grundskolan ska satsa på barn och ungas hälsa

För- och grundskolenämnden ställde sig bakom en strategisk plan för barn och ungas hälsa i Västerbotten 2010-2012.

Redan idag sker konkret och nödvändig samverkan i flera sammanhang och den grupp som nu skapats (ROBUST, Regional Omtanke Barn och Unga i Samverkan och Tillit) mellan landstinget och regionens kommuner ska hålla samman strategiska samverkansfrågor i länet. Ambitionen är att underlätta konkret samverkan som förbättrar barn och ungas hälsa. En viktig del är att samla alla olika mätningar som görs för att sprida en bred bild och öka kunskapen om hälsoläget samt identifiera förbättringsområden.  

För ytterligare information kontakta:

Margareta Rönngren (s), ordförande, mobil: 070-573 84 83

Stefan Nordström (m), vice ordförande, mobil: 070-690 79 39

Gabrielle Hultdin

Informatör, För- och grundskolan

090-16 12 33, 070-345 12 33

gabrielle.hultdin@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.