Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Språk-, läs- och skrivinlärning - högt prioriterat i den kommunala skolan

Umeå kommun har ett mål att alla 10-åringar ska kunna läsa och skriva. Just nu och tre år framåt har för- och grundskolan i Umeå och Hörnefors hög prioritet att arbeta med barns språk-, läs- och skrivutveckling. Arbetet sker i förskola upp till årskurs 9 där personalens kompetens, forskningsbaserade mätmetoder och sätt att lära ut ska utvecklas. Arbetet med att prioritera barns språk-, läs- och skrivutvecklingen, Språkprio, i den kommunala skolan i Umeå och Hörnefors tog sin start i höstas. Arbetet ska ske inom befintliga ramar men skolan har i år fått 835~000 kr via Special pedagogiska institutet för att bland annat förbättra lärmiljöer och öka barns läslust. Flera andra aktörer är också involverade som resurser eller samarbetspartners. Elevhälsan, lärarutbildningen och skolbiblioteken för att nämna några. Förra veckan samlades 115 personer från 100 förskolor och skolor i Umeå och Hörnefors för att lära sig mer om den senaste forskningen på området och vilka mätmetoder som kan användas för att följa barns språk-, läs- och skrivutveckling. Uppföljning eller screening av barnen är nödvändig för att fånga barnets utveckling så att åtgärder eventuellt kan sättas in. – Alla enheter gör sin egen kartläggning av behov och prioriterar vad de ska arbeta med. Erfarenheterna ska dokumenteras, utvärderas och spridas. Alla skolområden har ett språkprioombud och en kontaktperson på varje enhet, säger Lena Enmark, utvecklingsledare på för- och grundskoleförvaltningen. Några exempel är Mariebergsskolan som i årskurs 1 använder datorn som verktyg för skriv- och läsinlärning eftersom det visat sig vara lättare för barn att skriva med datorn som verktyg än för hand när finmotoriken inte är färdigutvecklad i 7-års ålder. Finmotoriken tränas istället genom att rita och måla. Ett annat exempel är Rödängsskolan som bland annat satsar på språkvandringar och ordkunskap för årskurs 1. Forskningen säger att den duktige läsaren fokuserar på alla innehållsord och förstår därmed innehållet snabbt. Den duktige läsaren får med detta mer tid till att associera innehållet till egna erfarenheter som gör att man minns det man läst lättare. Det här gör att ordförståelse är en av flera viktiga faktorer i språk-, läs- och skrivutvecklingen. – Forskare är eniga om att ju tidigare vi börjar arbeta med språkutveckling hos barnen desto högre grad av läsförmåga längre fram. Därför är förskolan mycket viktig i det här arbetet. Men läsutvecklingen måste fortsätta även i högstadiet och gymnasiet, säger Lena Enmark. Fakta från den kommunala skolan i Umeå: · De elever som saknar betyg i svenska från åk 9 har de senaste sex åren pendlat mellan 2,5 % och 3,5 %. · De elever som inte klarat de nationella proven i svenska i åk 5 de senaste fyra åren har legat på i snitt 6 % för flickor och 13 % för pojkar. · Barn i årskurs 3 i Umeå ligger några procentenheter över riksgenomsnittet i de läs- och skrivdiagnoser som genomförts de senaste tre åren. För ytterligare information: Lena Enmark, utvecklingsledare, 090-16 12 69, 070-549 65 55 Kerstin Westberg, Mariebergsskolan, via rektors mobil 070-324 88 84 Anna-Lena Eliasson, Rödängsskolan, mobil 070-549 85 53 eller 090-16 54 23 (arbetsrum) Gabrielle Hultdin Informatör för För- och grundskoleförvaltningen Tel: 090-16 12 33 (internt: 61233) Mobil: 070-345 12 33 E-post: gabrielle.hultdin@umea.se Fax: 090-12 54 92 Umeå kommuns hemsida: www.umea.se Postadress: För- och grundskoleförvaltningen, 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset, annexet

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.