Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Staden mellan broarna: Så kan ett badhus på kajen se ut

Kommunstyrelsens planeringsutskott gav för en tid sedan tre arkitektbyråer i uppdrag att ta fram förslag på hur ett äventyrsbad skulle kunna se ut i området staden mellan broarna. Tre arkitektbyråer, Whyte, Bertil Håkansson, och Per Pilerot, har nu slutfört uppdraget och levererat förslag på hur om ett badhus kan komma att se ut i två lägen inom området kajen mellan broarna. Materialet från de tre arkitektbyråerna betraktas som förslag och ett inspirationsmaterial. Planeringsutskottet har inte värderat dem eller tagit ställning var badet ska hamna eller hur badet ska se ut. Men i och med dagens redovisning står det klart att det är fullt möjligt att bygga ett äventyrsbad på kajområdet. – Vi ska göra en sammanvägning av de olika förslagen. Inga beslut är fattade ännu. Nu ska vi diskutera det här i partierna, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s). Den 2 maj kommer frågan om äventyrsbadet tillbaka till planeringsutskottet. Vilken typ av beslut som kan komma då vill ingen sia om. – Processen måste få ta tid. Det tog fem år att planera för sporthallen till exempel, säger Lennart Holmlund. I kommunens beställning till de tre arkitektbyråerna står det att ”byggnadens karaktär ska på ett övertygande sätt samspela med omgivningen”. De tre förslagens innehåll Förslagen innehåller situationsplan, fasadskisser och fotomontage som redovisar minst en fasad mot älven och en fasad mot Strandgatan, samt en kortfattad beskrivning av valda fasadmaterial. De tre arkitektföretagen har granskat och ritat förslag som omfattar två områden i området staden mellan broarna, område A och område B. Alla förslagen möjliggör en 50-metersbassäng och de är mer återhållsamma än tidigare förslag. Kort om Whytes förslag: Whyte har valt att endast studera område A. Byggmaterialet har hämtat inspiration från omgivningens tegelhus och vinterälvens is. Byggnaden är lägre i den östra delen. I skissen finns ingen byggnad i fronten vid Renmarksesplanaden, på så sätt skapas utsikt mot älven. En upphöjd gång- och cykelväg passerar utanför, syftet med den är att ge badets besökare möjlighet att bada ostört. Solavskärmning är en annan effekt. Förslaget från Whyte har en lågmäld profil och det finns plats för kommersiella lokaler i den närmaste omgivningen. Kort om Bertil Håkanssons förslag: Strikt och formell karaktär. Har stora likheter med kulturbyggnader, till exempel Moderna museet i Stockholm. Enhetlig form, dominerande material är tegel och glas med inslag av trä. Entrezonen är uppglasad. Förslaget beskriver också möjligheter till utbyte mellan Plaza hotell och den planerade badanläggningen. Bertil Håkansson vill omvandla Tullkammaren till saluhall. Medger att det är möjligt att bygga i område B, men förordar det inte. Kort om Per Pilerots förslag: Per Pilerot har brutit ned anläggningen i flera små fasaddelar. Pilerot har planerat för synergieffekter. Entrén är placerad framför Renmarksesplanaden. Skisserna beskriver en glasfasad mot älven. Om område B säger Pilerot: ”det är mindre tilltalande”. Pressbilder på de olika förslagen: http://www.umea.se/omkommunen/pressrum/grafiskprofil/bilder2.4.1649b1a10466cdeaf1800010809.html Bakgrund Umeå kommun har utrett förutsättningarna för ett nytt badhus i staden. Kajen mellan Tegsbron och Kyrkbron är en av flera tänkbara platser. Områ-det har högt kulturhistoriskt värde och är samtidigt den mest exponerade stadsfasaden mot vattnet, vilket gör att gestaltningen av en ny och i detta fall stor och långsträckt byggnad blir en mycket viktig del av Umeå centrums nya, moderna framtoning. I centrumområdet pågår parallellt med omvandlingen av kajområdet flera andra stora projekt med inriktning mot en omvandling och förädling av det offentliga rummet. För mer information kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se Stina Fahlgren, arkitekt Stadsledningskontoret 090- 16 14 32 stina.fahlgren@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.