Gå direkt till innehåll
Shoaib Azizi är doktorand på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Foto: Yagana Qanavizian
Shoaib Azizi är doktorand på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Foto: Yagana Qanavizian

Pressmeddelande -

Bättre stöd till beslutsfattare för att effektivisera energianvändning i byggnader

Shoaib Azizi har i sin avhandling undersökt olika strategier för att hantera komplexiteten med energieffektivisering av bostäder och akademiska byggnader med syfte att stödja beslutsfattare att vidta åtgärder. Disputationen kommer att hållas på Umeå universitet.

Beslut om att förbättra byggnaders energieffektivitet är i sig komplexa. Det beror på att många intressenter involveras, vilka i sin tur ofta styrs av konkurrerande mål. Många problem relaterade till energisystem baseras på tvärvetenskapliga perspektiv. Energisystemen uppvisar en socioteknisk natur, som involverar teknik, människor, institutioner och organisationer.

Insatser som syftar till att stödja beslut måste baseras på dynamiken mellan olika delar av systemet, men också på processen för beslutsfattande. För olika typer av byggnader så krävs det att de stödjande insatserna anpassas i enlighet med hur förfarandet ska hanteras. För närvarande har energianvändningen i byggnader inte minskat i den utsträckningen som förväntats. De genomförda åtgärderna och incitamenten anses inte ha varit tillräckliga. De system som olika policys baseras på tar ofta inte hänsyn till de skillnader som utmärker olika beslutsfattare och inte heller till skillnaderna i de olika sammanhang som format åsikter, behov och prioriteringar.

Beslut om renovering baseras på en sammanvägning av en mångfald av motiv eller fördelar. För att ett beslut ska leda till att energirenovering genomförs så krävs det att de upplevda fördelarna ska överväga hindren (till exempel kostnaderna). Således kan genomförandet av energirenovering betraktas som ett resultat av avvägningar mellan olika fördelar och hinder, som alla härrör från ett visst sammanhang.

Shoaib Azizi har studerat hur man kan utforma effektiva insatser för att stödja beslutsfattande genom att ta hänsyn till skillnaderna mellan beslutsfattare och även skillnaderna i det sammanhang som format deras åsikter, behov och prioriteringar. Hans studie syftar till att öka effektiviteten genom att skräddarsy de stödjande strategierna för de berörda beslutsfattarna utifrån beslutens kontext.

I sin avhandling visar Shoaib Azizi att det är viktigt för beslutsfattare att miljömålen anpassas till deras intressen. De kan vara på både på individuell så som på organisatorisk nivå.

–Exempel på sådana anpassningar är förbättringen av kvaliteten på inomhusmiljö eller förbättringen av byggnaders estetik. Det senare kan ibland åstadkommas genom energieffektivitetsåtgärder, säger Shoaib Azizi.

Dessutom kan insatser som möjliggörs av informations- och kommunikationsteknik (IKT) spela en viktig roll genom att tillhandahålla information som visar var förbättringar behövs. Det i sin tur minskar osäkerheterna i resultaten.

Shoaib Azizi har utvecklat en metod baserat på smarta verktyg för att effektivisera både utrymmesanvändning och energianvändning i universitetsbyggnader. Effektiviteten av IKT-verktyg för att tillhandhålla uthållig hållbarhet är emellertid starkt beroende av om de används korrekt. Användandet inbegriper att identifiera lämplig placering av sensorer.

– En utfasning av de fossila energisystemen är inte möjlig utan att det samtidigt görs en betydande minskning av energianvändningen. Insatser i form av policys bör främja användningen av teknik. Det kan förbättra energieffektiviteten och samtidigt så kan allmänhetens engagemang ökas genom att socio-beteendemässiga aspekter beaktas, säger han.

Shoaib Azizi är från Afghanistan och växte upp i Iran. Han erhöll en kandidatexamen i maskinteknik från Ferdowsi University of Mashhad och en masterexamen i hållbar energiteknik från KTH i Stockholm.

Läs hela avhandlingen

Pressfoto. Foto: Yagana Qanavizian


Om disputationen:

Måndagen den 13 september försvarar Shoaib Azizi, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: A Multi-Method Assessment to Support Energy Efficiency Decisions in Existing Residential and Academic Buildings.

Disputationen äger rum klockan 13:00 i sal Triple Helix, Samverkanshuset, Umeå universitet.  Fakultetsopponent är Dr. Olga Kordas, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Det är också möjligt att delta digitalt via zoom:

https://umu.zoom.us/j/65640798075

För mer information, kontakta gärna:

Shoaib Azizi, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet
Telefon: 076-093 59 50
E-post: shaoib.azizi@umu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.