Skip to main content

Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2019 10:31 CEST

Susanna Pusa, doktorand vid Institutionen för omvårdnad och Företagsforskarskolan. Foto: Fredrik Åström

Det går att utbilda distriktssköterskor och sjuksköterskor i familjecentrerade samtal via en webbaserad utbildning. Det visar Susanna Pusa, Företagsforskarskolan, i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 31 maj. En ökad medvetenhet om familjemedlemmarnas påverkan på varandra och betydelse för varandra kan utveckla förhållningssättet gentemot familjer med ett ökat fokus på, och medvetenhet om, styrkor och resurser inom familjen.

– Det är även nödvändigt att samhället, politiker och ledningen inom olika vårdinrättningar inser värdet av att arbeta familjecentrerat och skapar möjligheter för utbildning av sjuksköterskor under arbetstid, säger Susanna Pusa,Institutionen för omvårdnad, och doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Det övergripande syftet med Susanna Pusas avhandling var att belysa erfarenheter av stöd av relationell natur från distriktssköterskor och sjuksköterskor till familjer i ordinärt boende, samt att utvärdera implementering av familjestöd genom familjecentrerade samtal. Det innebär att avhandlingen till stor del fokuserar på hur forskningsbaserad kunskap om familjecentrerad omvårdnad kan införas i klinisk verksamhet för att förbättra omvårdnaden av familjer med en vårdbehövande person som bor hemma i eget boende.

– Resultatet visar att de distriktssköterskorna och sjuksköterskorna som deltog i den webbaserade utbildningen i familjecentrerad omvårdnad erfor ett förnyat tanke- och arbetssätt i riktning mot hela familjer i stället för som traditionellt mot vårdtagaren, säger Susanna Pusa.

Vidare visade studierna att införandet av familjecentrerade samtal fortgick även om de inte hade implementerats fullt ut som avsett. Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna samtalade inte alltid utifrån den tänkta samtalsstrukturen. Emellertid använde de sig av det familjecentrerade förhållningssättet i deras dagliga arbete i möten och samtal med familjen. De tillämpade ett förhållningssätt som innebär att de arbetade mer inkluderande gentemot familjer, med en ökad medvetenhet om betydelsen av att fokusera på hela familjen samt interaktionen mellan familjemedlemmarna.

Stöd från såväl chefer som inom arbetsgruppen, fortlöpande kompetensutveckling och samsyn var betydelsefulla aspekter för att lyckas införa familjecentrerade samtal.

Susanna Pusa är legitimerad sjuksköterska sedan 2008 och har tidigare arbetat som sjuksköterska inom medicin, kirurgi, palliativ vård och hemsjukvård.

Läs hela avhandlingen

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, till exempel ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.
Syftet är att skapa samverkan, öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga samt öka kunskap och innovation i samhället.

https://www.umu.se/foretagsforskarskolan

Om disputationen

Susanna Pusa, Institutionen för omvårdnad, försvarar fredagen den 31 maj sin avhandling med titeln: Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad.

Disputationen äger rum klockan 9.00 i aulan, Vårdvetarhuset vid Umeå universitet.

Fakultetsopponent är professor Karin Josefsson, Sektionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Huvudhandledare professor Karin Sundin, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Susanna Pusa, Institutionen för omvårdnad
Telefon: 090-786 79 82
E-post: susanna.pusa@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.