Gå direkt till innehåll
Oro i omvärlden påverkade upphandlingsåret

Pressmeddelande -

Oro i omvärlden påverkade upphandlingsåret

Rysslands krig mot Ukraina, det försämrat säkerhetsläget och den ekonomiska utvecklingen påverkade såväl upphandlande organisationer som leverantörer under 2023. Det skriver Upphandlingsmyndigheten i den aktuella rapporten Utvecklingen på upphandlingsområdet 2023.

På uppdrag av regeringen ska Upphandlingsmyndigheten årligen ge ut en rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Rapporten innehåller aktuell statistik och viktiga regelförändringar men också analyser av hur händelser i omvärlden påverkat upphandlande organisationer och leverantörer under 2023.

Utvecklingen på Upphandlingsområdet (rapport)

Rapportens inledande sammanfattning

Upphandlingsåret 2023 präglades av en orolig omvärld. De senaste årens händelser med pandemi, krig, försämrat säkerhetsläge och tuff ekonomisk utveckling påverkade både upphandlande organisationer och leverantörer. Inflationen har fortsatt att tynga världsekonomin och även den svenska ekonomin. Förutsättningarna för leverans har snabbt kunnat förändrats, och det har funnits ett ökat behov av flexibilitet och utrymme att göra ändringar i avtal.

På EU-nivå beslutas och förhandlas allt fler unionsrättsakter som innehåller regler som påverkar upphandlingsområdet och som i de fall de beslutas kommer att gälla i tillägg till EU:s upphandlingsdirektiv. EU fortsätter bland annat att stärka sin styrning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Utvecklingen med allt fler rättsakter medför att komplexiteten ökar och regelmassan riskerar att bli svåröverskådlig. Samtidigt indikerar det att de offentliga inköpen har en viktig roll och att upphandling betraktas som ett strategiskt verktyg för att driva på samhällets utveckling.

Fler regelverk ställer krav på ökad kännedom om vilka som levererar till offentlig sektor, det gäller även underleverantörsleden. Uppgifter tyder vidare på att välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet har ökat under de senaste åren. Generellt behöver uppföljningen av avtal bli bättre. En bristfällig uppföljning innebär flera risker, dels att leverantörerna faktiskt inte lever upp till de krav som ställts, dels att organisationen inte känner till hur väl inköpsverksamheten bidrar till att uppfylla organisationens målsättningar.

Upphandlingsstatistiken visar över lag på små förändringar jämfört med tidigare år. En förändring som visade sig i statistiken som publicerades 2023 är att något färre upphandlingar annonseras och att det genomsnittliga antalet anbudsgivare har minskat något under 2022. En sund konkurrens är grunden för att offentliga inköp i så hög utsträckning som möjligt ska vara träffsäkra och kunna bidra till att skattemedel ger nytta för medborgarna. För att åstadkomma det behöver en mångfald av leverantörer göra affärer med offentlig sektor.

Andra intressanta rapporter och statistik

I Nationella upphandlingsrapporten 2023 redovisar myndigheten resultatet från två stora undersökningar - Nationella upphandlingsenkäten och Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät.

Nationella upphandlingsrapporten

Rapporten Upphandlingsmyndighetens stöd till företag innehåller resultat från olika undersökningar och intervjuer med representanter för näringslivet.

Upphandlingsmyndighetens stöd till företag

I myndighetens statistiktjänst finns ett stort antal artiklar om utvecklingen på upphandlingsområdet. Där finns även en databas med stora möjligheter att ta fram skräddarsydd statistik.

Statistiktjänsten och Statistikdatabasen

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige