Gå direkt till innehåll
Regionerna har bäst förutsättningar för träffsäker upphandling

Pressmeddelande -

Regionerna har bäst förutsättningar för träffsäker upphandling

Potentialen i offentlig upphandling utnyttjas inte fullt ut idag. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsrapport som bygger på två stora enkätundersökningar. Den främsta orsaken är bristande ledning och styrning av inköpsverksamheten. Rapporten visar att regionerna har bäst förutsättningar för att göra träffsäkra upphandlingar.

Det görs varje år upphandlingspliktiga inköp till ett värde av över 800 miljarder kronor. Det motsvarar en sjättedel av BNP. Upphandlingsmyndigheten frågade i oktober 2022 över 700 myndigheter, regioner, kommuner och offentligt ägda bolag hur de arbetar med sina upphandlingar. Resultatet presenteras i Nationella upphandlingsrapporten, tillsammans med resultatet av en undersökning av näringslivets bild av offentlig upphandling. Att båda perspektiven finns med gör rapporten unik.

– Det finns flera områden där den offentliga upphandlingen kan och behöver utvecklas för att bli mer träffsäker – det vill säga möta behoven och samtidigt vara effektiv, hållbar och uthållig. Inte minst gäller det ledning och styrning som är ett ansvar för den högsta ledningen i upphandlande organisationer, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Ledning och styrning är framgångsfaktorer

Det finns ett tydligt samband mellan ledning och styrning av inköpsverksamheten och förutsättningarna att göra träffsäkra upphandlingar. Ledning och styrning är dessutom ett område där skillnaderna mellan olika organisationer är stora.

– Vår analys visar att regionerna har en betydligt bättre styrning och organisering av inköpen jämfört med exempelvis statliga myndigheter som därför har mycket att vinna på att se över hur de arbetar med inköpen, säger Fredrik Flodin, projektledare på Upphandlingsmyndigheten och ansvarig för rapporten.

Stora företag är mer positiva till upphandling

Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät, som också finns med i rapporten, visar att bland annat storleken på företaget har betydelse för bilden av den offentliga upphandlingen. Stora företag har en betydligt mer positiv syn än små- och medelstora företag och aktiva anbudsgivare har en mer positiv syn än de som inte är det.

– Att näringslivet har en positiv bild av offentlig upphandling är en förutsättning för att företag ska vilja lämna anbud. En positiv bild är också en förutsättning för en sund konkurrens och för träffsäkra upphandlingar, säger Fredrik Flodin.

Brister i krisberedskapen

I rapporten analyseras även hur goda förutsättningar det finns för att göra träffsäkra upphandlingar kopplat till målen i den nationella upphandlingsstrategin. Det ser förhållandevis bra ut när det handlar om effektivitet och att möta inköpsbehoven.

– Däremot är utmaningarna större när det gäller att ställa och följa upp relevanta hållbarhetskrav eller ha beredskap för hur offentliga inköp ska ske i krissituationer, säger Fredrik Flodin som vill se både en starkare styrning och tydligare organisering.

Nationella upphandlingsrapporten 2023

Om undersökningarna

Under oktober 2022 svarade över 700 upphandlande organisationer, varav 18 regioner och 243 kommuner, samt närmare 400 företag på Nationella upphandlingsenkäten (NUE) respektive Upphandlingsmyndighetens näringslivsenkät (UNE).

NUE är en utveckling av myndighetens tidigare uppföljning av Nationella upphandlingsstrategin. Respondenterna fick svara på olika antal frågor beroende på vilken roll de angav att de har i sin organisation. Upphandlare fick svara på frågor om träffsäker upphandling. Kommun-/stadsdirektörer, förvaltnings- eller affärsområdeschefer och ekonomidirektörer fick svara på frågor om ändamålsenlig inköpsverksamhet. Upphandlingsansvariga fick svara på samtliga frågor.

Analysen i rapporten bygger på organisationernas självskattningar i Nationella upphandlingsenkäten. Det är alltså inte utfallet av upphandlingarna, utan förutsättningarna för att de ska vara träffsäkra, som redovisas.

UNE är en uppföljning av en undersökning som gjordes 2017. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning bland aktiva (F-skatt) privata företag i Sverige. Underlaget för urval har begränsats till företag med uppgift om e-postadress till vd, eller annars försäljningschef, i det företagsregister som använts.

För mer information om metod, urval och bortfall hänvisas till rapporten.

Om rapporten

Rapporten är ett kunskapsunderlag för alla som arbetar med eller är intresserade av offentliga affärer. Upphandlingsmyndighetens förhoppning är att rapporten ska bidra till ny kunskap och i förlängningen sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Nationella upphandlingsrapporten är unik eftersom den innehåller såväl de upphandlande organisationernas som företagens uppfattning av offentlig upphandling.

Ämnen

Kategorier


Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Detta gör vi genom att:

  • stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning
  • skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling
  • erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Vi är statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet.

Kontakter

Lars Pyk

Lars Pyk

Presskontakt Pressansvarig 076-502 17 65

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige