Pressmeddelande -

Elevens lärande viktigt när Stockholms stad väljer ny leverantör

– Elevens lärande har varit viktigt när vi utvärderat de anbud som kommit in, säger Ann
 Hellenius, tillförordnad avdelningschef på utbildningsförvaltningen och ansvarig för upphandlingen.
– Vi får nu ett it-stöd som förenklar och underlättar för pedagoger att planera, genomföra och bedöma elevens lärande. Samtidigt får vi ett it-stöd som på ett helt nytt sätt erbjuder elever och vårdnadshavare att vara delaktiga i den planering och de bedömningar av elevens kunskaper som skolan gör.

I upphandlingen av it-stöd för digitalt material samt för pedagogiska processer har företaget itslearning AS ensamt fått uppdraget att leverera ett stöd som ska förenkla för pedagoger att använda digitalt material i sin planering för elevens lärande.

Stockholms stad har därmed tilldelat uppdrag till leverantörer i samtliga fem upphandlingar inom Skolplattform Stockholm. Sammanlagt har 13leverantörer deltagit i de fem upphandlingarna. Därmed är upphandlingen av Skolplattform Stockholm nu klar.

–Vi kan nöjt konstatera att konkurrensen har varit god och att vi har haft ett mycket bra urval av leverantörer. Vi kan dessutom se att det omfattande arbete som gjordes inför upphandlingen bidragit till att vi inte har fått några överprövningar och att vi omgående kan påbörja planeringen av ett införande.

– Vårt uppdrag är att förse Stockholms stads skolor och förskolor med bra pedagogiska verktyg och effektiva administrativa rutiner. Vi ska stödja verksamhetens behov av förnyelse och ett förändrat arbetssätt. Det gör vi genom att erbjuda ett modernt it-stöd som är flexibelt, individanpassat, mobilt och effektivt. Vi får också ett system som gör det möjligt att koppla på e-tjänster och appar, säger Ann Hellenius.

Fakta om Skolplattform Stockholm
En gemensam skolplattform för Stockholms stads skolor och förskolor utgör en del i arbetet att nå Stockholms stads vision 2030 om en skola i världsklass. Projektet Skolplattform Stockholm har tagit sin avstamp i regeringens strategi om den digitala agendan som är en process som ska leda till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Stockholms stad upphandlar en ny skolplattform för stadens samtliga skolverksamheter; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Skolplattformen ska stödja drygt 1 400 skolor och förskolor med cirka 300 000 potentiella användare. De fem upphandlingarna består av både administrativa och pedagogiska funktioner.

Fakta om it-stöd för digitalt material och pedagogiska processer
It-stöd för digitalt material och pedagogiskt genomförande handlar om att erbjuda pedagoger ett enhetligt stöd för de pedagogiska processerna. Läraren ska enkelt kunna använda digitalt material i sin planering för elevernas lärande. It-stödet erbjuder verktyg för att kunna söka, hitta, sortera och hantera digitalt material. Målet är att förenkla och att öka delaktigheten för elever och vårdnadshavare.


Fakta om upphandlingen
För att genomföra upphandlingen har utbildningsförvaltningen tillsatt en projektgrupp bestående av sakkunniga inom områdena utbildning/skola, it, upphandling, juridik och informationssäkerhet. Projektgruppen har inhämtat underlag inför kravställningen från en referensgrupp bestående av ett hundratal representanter från Stockholms stads utbildningsverksamheter. Verksamhetsrepresentanterna har även deltagit aktivt i utvärderingen av de inkomna anbuden.

Upphandlingen har genomförts med selektivt förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingen har genomförts som en gemensam upphandling av Stockholms stads samtliga stadsdelsnämnder, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. Upphandlingen har genomförts av utbildningsförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och stadelsförvaltningarna.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • upphandling
  • skolplattform stockholm
  • it i skolan
  • utbildningsförvaltningen

Regioner

  • Stockholm

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

Relaterat innehåll