Gå direkt till innehåll
Illustration: Jennifer Hoyal Cuthill
Illustration: Jennifer Hoyal Cuthill

Pressmeddelande -

Maskininlärning visar hur massdöd och artbildning har format livets utvecklingshistoria

I en ny artikel i Nature presenteras den första studien av livets utveckling där maskininlärning använts. Studien visar den stora långsiktiga påverkan som utdöenden och artbildning har haft för djurlivet på jorden under de senaste 600 miljoner åren. Forskarna, som kommer från Universitetet i Essex, Tokyo Kogyo-universitetet och Uppsala universitet har också tagit fram en storskalig karta över hur fossila arter överlappar varandra i tiden.

De senaste två hundra årens fossilfynd visar tydligt att den biologiska mångfalden har förändrats dramatiskt under årmiljonernas lopp. Stora förgreningar där många nya arter bildas har följts av massutdöenden, som meteoritnedslaget i slutet av kritperioden för 66 miljoner år sedan där alla dinosaurier utom fåglar utplånades. Man har länge misstänkt att utdöenden och artbildning har ett samband: efter massdöden borde ju nya arter bildas som fyller de ekologiska tomrummen.

I den nya studien använde forskarna kraftfull maskininlärning för att åskådliggöra hela fossilhistorien under de senaste 600 miljoner åren. Utifrån tidsfördelningen hos mer än två hundra tusen fossila arter placerar maskininlärningsmetoden var och en av arterna i en virtuell rymd som avspeglar deras relativa åldrar. Resultatet blir den första storskaliga kartan över hur fossila arter överlappar varandra i tiden, något som hjälper forskarna att se hur omfattande händelser har påverkat livets utvecklingshistoria.

Studien analyserade både när enskilda fossila arter förekom i tiden och vilka olika arter som levde samtidigt. Förekomsten visar hur länge arter tenderar att finnas till och hur arternas ”normala” tid på jorden förkortas genom storskaliga skeenden som massutdöenden. Samförekomst i tiden antyder också om det är troligt att olika arter skulle ha råkat på varandra.
Exempelvis är sannolikheten nära noll att en nutida art som vår skulle kunna leva samtidigt som en från kritperioden som Tyrannosaurus rex.

– T-rex föddes helt enkelt för tidigt för att vi skulle få chansen att träffa den, säger studiens huvudförfattare dr Jennifer Hoyal Cuthill vid University of Essex.

Studien visade också att de 30 största utdöendena och diversifieringarna rubbade fossilhistorien markant. Massutdöenden har redan undersökts ingående av forskare, medan storskalig diversifiering – här kallad massradiering – inte alls har analyserats lika noga och få studier har försökt uppskatta hur dessa har inverkat på fossilhistorien. Den mest extrema massdöden ägde rum för 252 miljoner år sedan, i slutet av permperioden. Den var så svår att den kallas ”det stora döendet”. Den mest exceptionella radieringen, då många djurgrupper uppträder för första gången, ägde rum mycket tidigare. Det var den så kallade kambriska explosionen för 541 miljoner år sedan.

Tidpunkterna för dessa stora skeenden tyder på att massutdöenden inte nödvändigtvis eller generellt orsakar massradiering eller vice versa. Tvärtom har massradieringar och utdöenden ofta ägt rum vid olika tidpunkter. Ett undantag är den ytterligt svåra massdöden i slutet av perm, som följdes av två stora radieringar. Den allmänna åtskillnaden i tid mellan utdöenden och radieringar talar alltså emot det hittills vedertagna synsättet att massradiering borde inträffa så snart en massdöd har brutit marken. I själva verket sågs de evolutionärt viktigaste radieringarna i sådana skeden där livet kunde utnyttja helt nya ekologiska möjligheter, såsom under den kambriska explosionen eller karbonperiodens diversifiering av livet på land.

– Vår observation att utdöenden och massradiering ofta varit frikopplade från varandra visar att man inte på ett enkelt sätt kan tillämpa ekologiska idéer så som konkurrens och ersättare på tidsskalor som spänner över många miljoner år, säger Graham Budd, professor vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Forskarna använde också avståndet mellan arterna i sin virtuella modell tillsammans med mer traditionell statistik för att mäta tidsskalan i evolutionära rubbningar som uppstod genom utdöenden och artbildning. För att kunna göra det utvecklade de en evolutionär ”sönderfallsklocka”. Beräkningen utgår från hur många arter som fanns vid en viss tidpunkt och i vilken mån de också fanns vid varje föregående tidpunkt. Sönderfallsklockan återställs när färre än 10 procent av arterna ifråga delas mellan tidpunkterna i en process som kallas evolutionärt sönderfall.

Beräkningarna med sönderfallsklockan visade att viktiga utdöenden, som de fem massutdöendena, snabbt utplånade förbindelserna bakåt i tiden genom att en stor andel existerande arter försvann. Förvånansvärt nog visade studien också att radieringar, där många nya arter uppstod samtidigt, kunde leda till ett hastigt evolutionärt sönderfall så att det föregående ekosystemet förändrades markant. Det beror på att en mängd nya arter översvämmar de befintliga så att det evolutionära livssamhället förändras fort. Äldre överlevande arter som utsätts för ett massivt inflöde av nya arter fick alltså se sitt livssamhälle omdanas dramatiskt.

Vad kan då sägas om nutiden? Kvartärperioden började för två och en halv miljoner år sedan och har inneburit ständiga omvälvningar i klimatet. Här ingår de väldiga växlingarna mellan istid och mellanistid där många arter som till exempel grottbjörnen har dött ut. Det betyder att den nutida artdöden nöter på en mångfald som redan sviktade efter en lång tids jämvikt.

Nutidens arter avspeglar årmiljoners utveckling. De flesta arter sedan kvartär har dock i snitt funnits åtta miljoner år kortare än långtidsmedelvärdet.

– Varje utdöende nu gör slut på en art som kan ha bestått i miljoner år. Om nu levande arter ska återfå sin jämvikt på lång sikt behövs det längre tid utan ekologiska störningar än vår egen art har existerat, säger Jennifer Hoyal Cuthill.

Källdata och programkod som hör till studien finns fritt tillgängliga genom Dryad Data Repository.

Artikelns referens: Impacts of speciation and extinction measured by an evolutionary decay clock, J. F. Hoyal Cuthill, N. Guttenberg and G. E. Budd. Nature. DOI: 10.1038/s41586-020-3003-4

För mer information kontakta:
Graham Budd, institutionen för geovetenskaper, paleobiologi, Uppsala universitet, telefon: 018-471 2762, e-post: Graham.Budd@pal.uu.se

Jennifer Hoyal Cuthill, University of Essex, email: j.hoyal-cuthill@essex.ac.uk

Studien genomfördes i samarbete med företagen Good AI och Cross Compass.

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet
Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet rankas bland världens främsta lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Linda Koffmar

Presskontakt biträdande presschef Forskning, utbildning, övergripande 018-471 1959

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum