Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Två nya hedersdoktorer inom utbildningsvetenskap

Lia Karsten, docent vid Amsterdam universitet, och matematikern Brigitte Le Roux vid Université René Descartes, Paris, har utsetts till nya hedersdoktorer vid utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Lia Karsten är docent vid universitetet i Amsterdam och har studerat barn som aktörer och barns livsvillkor under flera decennier. Hon är en internationellt framstående forskare som är att betrakta som en pionjär när det gäller studier av barns och ungas rumsliga användande och mobilitet. Detta område har kommit att få allt större betydelse för barn- och ungdomsforskning, inte minst inom det utbildningsvetenskapliga fältet.

I sin forskning har Lia Karsten visat hur skol- och boendesegregation hänger intimt samman. Hon har också visat vilka konsekvenser förändrade familjeförhållanden har för hur barn rör sig i tid och rum och vilka utmaningar detta innebär för förskolan och skolan. Hon har i en stor historisk studie studerat hur barns sociala kapital förändrats över tid och den särskilda utsatthet detta inneburit för vissa grupper av barn.

Lia Karsten har myntat begreppet “back-seat-generation” för de barn som skjutsas till och från skolan i baksätet av familjens bil. Utanför akademin samverkar hon även med organisationer och företag och har engagerat sig i samhällsdebatten om samhällsplanering. Ett område med dagsaktuell relevans är hennes studier om städers förtätning där behovet av förskolor och skolor har kommit i skymundan, skolpendlande ökat och barns mobilitet, rörelsefrihet och spontana aktiviteter i närmiljön glömts bort i planeringsprocessen. Under våren 2011 var hon gästprofessor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Brigitte Le Roux, matematiker och forskare vid Laboratoire des mathématiques appliquées, Université René Descartes, Paris samt vid Centre de recherches politiques de Sciences Po, Paris, har utsetts till ny hedersdoktor för sina banbrytande insatser inom området geometrisk dataanalys och för sina bidrag till utvecklingen av utbildningssociologin.

Geometrisk dataanalys är en familj av metoder för kvantitativa analyser av kvalitativa data. Brigitte Le Roux är i dag världsledande på området. Vid sidan av viktiga bidrag av grundforskningskaraktär inom matematiken har Brigitte hon intresserat sig alltmer för samhällsvetenskapliga tillämpningar. Hon har utvecklat den ”specifika korrespondensanalysen” som kom till användning i Pierre Bourdieus studier i slutet av 1990-talet. Därefter har hon medverkat i ytterligare en rad viktiga undersökningar, i Frankrike och andra länder.

Tidigare hade korrespondensanalyser stannat vid att identifiera mittpunkter, exempelvis en enda tyngdpunkt för manliga studenters representation i högskolan, och en för kvinnliga studenters. Att arbeta med individmoln möjliggör att i, låt säga, analyser av rekryteringen till skol- eller universitetsutbildningar visualisera och analysera pojkars eller flickors, läkarbarns eller bibliotekariebarns, storstadsbors eller glesbygdsbors individuella banor genom och positioner i utbildningssystemet. Varje punkt i individmolnen representerar en individ: Kalle Andersson, Eva Pettersson och så vidare. Koncentrationsellipserna är ett sätt att hantera individmolnens utsträckning. Ett sådant tillvägagångssätt tillåter en precision i analyserna som förut inte varit att tänka på.

Brigitte Le Roux har utvecklat en enastående och av många omvittnad känslighet för de frågor som samhällsvetare ställer. Hon har sett som sin uppgift i egenskap av matematiker att åstadkomma och förfina metoder som verkligen kan tillämpas på fruktbärande vis i samhällsvetenskapliga − statsvetenskapliga, sociologiska, ekonomiska − undersökningar.

För mer information, kontakta värdarna Katarina Gustafson (ang Karsten), tel: 018-471 24 50, katarina.gustafson@edu.uu.se eller Donald Broady (ang Le Roux), tel: 018-471 24 44, donald.broady@edu.uu.se

Ämnen

Regioner


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Kontakter

Anneli Waara

presskommunikatör 018-471 1974

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Uppsala universitet
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 36 Uppsala
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum