Skip to main content

Utvidgad indikation för Kyprolis mot myelom

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 13:38 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga nämnd CHMP rekommenderar EU-kommissionen att utvidga indikationen för proteasomhämmaren Kyprolis vid myelom, en elakartad cancer i benmärgen.

– Det skulle innebära att vi kan erbjuda ytterligare en dokumenterat kraftfull behandling för patienter med en svår form av denna allvarliga blodcancer, säger docent Ulf-Henrik Mellqvist, överläkare vid Södra Älvsborgs Sjukhus och internationellt erkänd expert på myelomområdet.

I Sverige diagnostiseras varje år omkring 600 nya fall av myelom, en obotlig form av cancer som uppstår i benmärgen för att sedan drabba flera organ och funktioner. Sjukdomen kan inte botas, men behandling kan bromsa dess förlopp och livskvaliteten bibehållas under lång tid. Emellertid finns en stor variation ifråga om hur bra en patient svarar på behandlingen och hur länge sjukdomen kan hållas tillbaka. Förr eller senare får så gott som alla patienter återfall och efter hand upphör många att svara på behandling.

Kyprolis (carfilzomib) är en så kallad proteasomhämmare som utövar sin effekt genom att blockera aktiviteten hos tumörcellens proteasomer, ett slags enzymkomplex, och stör på så sätt cellens normala balans. Detta leder i sin tur till en rad effekter, och framförallt att cancerceller slutar att dela sig och genomgår programmerad celldöd, så kallad apoptos.

Hösten 2015 godkändes Kyprolis (carfilzomib) i kombination med lenalidomid och dexametason för behandling av patienter som fått återfall i myelom och som genomgått minst en tidigare behandling.

Nu rekommenderar CHMP, EMA:s vetenskapliga nämnd, att EU-kommissionen ska utvidga indikationen till att även gälla i kombination med endast dexametason. Rekommendationen grundas på resultat från fas III-studien ENDEAVOR, där Kyprolis i kombination med dexametason visats fördubbla den progressionsfria överlevnaden (18,7 månader) jämfört med den äldre proteasomhämmaren bortezomib + dexametason (9,4 månader).

– Kyprolis är påtagligt mer effektiv än första generationens protesomhämmare samtidigt som det ger lindrigare biverkningar, inte minst när det gäller neuropati, säger Ulf-Henrik Mellqvist.

CHMP:s rekommendation till EU-kommissionen avser godkännande av Kyprolis (carfilzomib) i kombination med dexametason för behandling av patienter med recidiverande myelom som genomgått minst en tidigare behandlingsregim. En rekommendation från CHMP innebär som regel ett EU-godkännande inom 90 dagar.

Kort om Kyprolis
Kyprolis (carfilzomib) är en proteasomhämmare som idag är godkänd för användning i kombination med lenalidomid och dexametason hos patienter med recidiverande myelom. Kyprolis verkar genom att blockera proteasomer, enzymkomplex som spelar en viktig roll i cellens funktion och tillväxt genom att bryta ner proteiner som är skadade eller överflödiga. Oreglerad proteasomaktivitet kan leda till en abnorm uppbyggnad av proteiner i vissa celler, särskilt i myelomceller. Genom att hämma proteasomer framkallar Kyprolis apoptos, celldöd.

Godkännandet är baserat på resultat från fas III-studien ASPIRE, en kontrollerad, randomiserad fas III-studie där 792 patienter som återfallit i sin myelomsjukdom upp till tre gånger lottades till behandling med antingen Kyprolis, lenalidomid och dexametason eller enbart lenalidomid och dexametason. De vanligaste biverkningarna i Kyprolis-gruppen var neutropeni, anemi och trombocytopeni.

Resultaten från ASPIRE-studien har publicerats i New England Journal of Medicine, Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone for relapsed multiple myeloma, AK Stewart et al.

Läs mer om Kyprolis på Fass.se.

Kort om ENDEAVOR
I den randomiserade fas III-studien ENDEAVOR (randomizEd, opeN label, phase 3 study of carfilzomib plus DExamethAsone Vs bortezomib plus dexamethasOne in patients with Relapsed multiple myeloma) jämfördes Kyprolis i kombination med dexametason med Velcade (bortezomib) + dexametason hos 929 patienter som återfallit i myelom efter minst en och högst tre tidigare behandlingar. Det primära effektmåttet i studien var progressionsfri överlevnad (PFS = progression-free survival), definierad som tiden från behandlingsstart till sjukdomsprogression eller död.

De vanligast förekommande biverkningarna (mer än 20 procent) i Kyprolis-armen av ENDEAVOR-studien var anemi, trötthet, diarré, trombocytopeni, illamående, feber, dyspné, luftvägsinfektion, hosta och perifert ödem. För ytterligare information om bland annat säkerhet, se internationellt pressmeddelande (på engelska).

Resultaten från ENDEAVOR-studien har publicerats i The Lancet, Carfilzomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): a randomised, phase 3, open-label, multicentre study, MA Dimopoulos et al.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Eriksson Svensson
, medicinsk chef, Amgen, tel: 076–109 94 40

Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.