Media no image

Nya övertygande studieresultat bekräftar effekten av Xtandi

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 11:48 CEST

Xtandi (enzalutamid) ökar signifikant den metastasfria överlevnaden hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Det visar en ny fas III-studie.

Den 14 september offentliggjordes att fas III-studien PROSPER, där Xtandi (enzalutamid) tillsammans med dagens standardbehandling med hormoner jämförs med enbart hormonbehandling hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) möter det primära effektmåttet som satts upp för studien. Studien visar att tillägg med Xtandi gav en signifikant förbättrad metastasfri överlevnad. Den preliminära analysen visar att biverkningsprofilen motsvarar den i tidigare studieresultat.

– Xtandi är den första androgenreceptor-hämmaren, som i en randomiserad, kontrollerad studie, visat en signifikant förbättrad metastasfri överlevnad för denna patientgrupp, säger Ove Schebye, medicinsk direktör vid Astellas Pharmas nordiska huvudkontor.

Att förhindra att sjukdomen förvärras är ett av de viktigaste målen vid behandling av prostatacancer. Resultaten från denna studie kommer att ligga till grund för en dialog med regulatoriska myndigheter och en ansökan om en utökad indikation för Xtandi med målsättning att omfatta behandling av alla patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). Idag är Xtandi godkänd för behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) (1).

– Många patienter med prostatacancer som idag får hormonbehandling, kommer uppleva sjukdomsprogression och ett första tecken på det är ett stigande PSA-värde. Idag finns det ingen godkänd behandling till dessa patienter om det inte konstaterats att sjukdomen spridit sig med metastaser, tillägger Ove Schebye.

I PROSPER-studien ingick patienter, där det enda tecknet på att sjukdomen förvärrats var ett stigande PSA-värde. Då det stod klart att behandling med Xtandi, i kombination med dagens standardbehandling med hormoner, signifikant fördröjde tiden till metastasering jämfört med enbart hormonbehandling, beslutades det att studien skulle avslutas två år tidigare än planerat. Studieresultaten kommer nu analyseras ytterligare och presenteras vid ett kommande vetenskapligt möte.

Om PROSPER

Fas III-studien PROSPER är en internationell, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie. Cirka 1 400 patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) blev behandlade med antingen Xtandi i kombination med dagens standardhandling med hormoner eller med placebo i kombination med standardbehandling med hormoner. Patienterna som inkluderades i studien hade alla förhöjda PSA-värden trots behandling med hormoner, men inga tecken på sjukdomsprogress eller metastasering. Studiens primära effektmått var metastasfri överlevnad (MFS), definierat som tiden från randomisering till sjukdomsprogress och spridning. I juni 2017 beslutades att studien skulle avslutas två år tidigare än planerat och studieprotokollet ändrades (2).

Om icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC)

Varje år diagnostiseras ungefär 9 000 nya fall av prostatacancer i Sverige (3). Sjukdomen har olika stadier och dess förlopp är mycket individuellt. Kastrationsresistent (hormonresistent) prostatacancer innebär att dessa mäns prostatacancer progredierar trots pågående hormonbehandling (antiandrogen behandling). Vid icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer saknas kliniska mätbara tecken på spridning till andra delar av kroppen (metastaser), men stigande PSA-värden kan påvisas och det är en indikation på att sjukdomen fortskrider. Många män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer kommer utveckla en metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Om Xtandi

Xtandi (enzalutamid) före och efter cytostatikabehandling. Xtandi verkar direkt på androgenreceptorn och förhindrar därigenom androgen stimulering av tumörceller. Xtandi har i fas III-studierna AFFIRM och PREVAIL visat sig ge en signifikant längre progressionsfri överlevnad och förbättra totalöverlevnaden för män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Xtandi tas en gång dagligen med eller utan mat. Ytterligare behandling med kortison är inte nödvändig (1).

För mer information kontakta

Ove Schebye, nordisk medicinsk direktör, Astellas Pharma, ove.schebye@astellas.com, +45 434 303 55

Referenser

1. Xtandi SPC, juni 2017, www.fass.se

2. www.clinicaltrials.gov (senast besökt den 19 sep 2017)

3. Nordcan: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/StatsFact.asp?cancer=261&country=7523
(senast besökt den 19 sep 2017)

Astellas med huvudkontor i Tokyo är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att tillhandahålla innovativa och pålitliga läkemedel. Under 2014 hade företaget över 17 000 anställda runt om i världen och investerade över 1,5 miljarder euro i forskning och utveckling. Astellas har nordiskt huvudkontor i Köpenhamn. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden.

Ny fas III-studie visar att Xtandi (enzalutamid) signifikant ökar den metastasfria överlevnaden hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC).

Läs vidare »
Etu5qsxkplxrjjzthzv1

Ny hälsoapp håller koll på toalettvanor vid överaktiv blåsa

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 08:25 CET

​Över 800 000 svenskar lever med överaktiv blåsa, vilket innebär behov av plötsliga toalettbesök. För att hjälpa dessa personer att få bättre koll på sina toalettvanor har läkemedelsföretaget Astellas tagit fram hälsoappen UroLog. Problem med blåsan är ett känsligt ämne och många drabbade drar sig för att söka hjälp, men med hjälp av appen ska dialogen med vården underlättas.

Vx4xmryfvh5oapmrhmgk

​Många svenskar har svårt att hålla tätt i tunnelbanan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 12:55 CEST

Över 700 000 personer reser med tunnelbanan i Stockholm minst en gång i veckan, varav uppskattningsvis 60 000 är över 40 och har svårt att hålla tätt. De tillhör de 800 000 svenskar som lever med överaktiv blåsa, som innebär behov av plötsliga toalettbesök. En överaktiv blåsa kan vara extra besvärligt när man åker tunnelbana, och nu ska ett toalett-tåg öka kunskapen om att det finns hjälp att få.

Wiattnb7fnf0asab8cvy

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 11:30 CEST

Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.

Rbuht8f0drwfvftidnpw

Hålla tätt på sommaren kan vara en utmaning

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2015 07:45 CEST

Sommaren är här och efter en lång och mörk vinter kan vi äntligen kasta oss ut i det varma och vackra vädret. För fler än 800 000 svenska män och kvinnor med överaktiv blåsa är det dock en stor utmaning och en anledning till oro. Hur härligt är det att springa runt i bikini, badbyxor, shorts eller sommarklänning när du går med blöja? Många skäms och lider i det tysta, men det finns hjälp.

Txwi1eoz7lxjqch5z6ki

TLV-beslut: Xtandi subventioneras vid prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2015 11:25 CEST

​Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att behandling med Xtandi (enzalutamid) kommer att ingå i läkemedelsförmånen från den 1 juli 2015.

Txwi1eoz7lxjqch5z6ki

Xtandi fortsätter visa starka data

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2015 08:00 CET

Genom ytterligare positiva data i fas II-studien TERRAIN stärker Xtandi sina möjligheter att överta rollen som förstahandsval vid behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC, innan kemoterapi.

Media no image

Sammankomst i Europaparlamentet kring åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2015 08:00 CET

Experter deltar vid sammankomst i Europaparlamentet för att kräva omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa. Uppmaningen sammanfaller med publiceringen av EUCLID, den största epidemiologiska studien på Clostridium difficile-infektion, i The Lancet Infectious Diseases (1).

Nyligen var CDI Europa, organisationen HOPE (the European Hospital and Healthcare Federation) och en av Europaparlamentets ledamöter, Karin Kadenbach, värdar för ett evenemang i Europaparlamentet. Syftet med evenemanget var att visa på de brådskande åtgärder som behövs för att ta itu med de aktuella frågor som rör hanteringen av sjukhusinfektioner och Clostridium difficile-infektion (CDI). Experter från hela Europa tillsammans med medlemmar av Europaparlamentet samlades för att diskutera olika sätt att förbättra de nuvarande bristerna som finns gällande diagnos, behandling, kontroll och monitorering.

Evenemanget är en uppföljning på rapporten ”CDI i Europa” som lanserades i april 2013, vilket stöddes av flera europeiska aktörer och citerades i Europaparlamentets resolution om patientsäkerhet och sjukhusinfektioner (2). I resolutionen uppmanas medlemsstaterna och EU att på ett bättre sätt ta itu med sjukhusinfektioner som CDI (2). CDI är en av de tio vanligaste sjukhusinfektionerna på europeiska sjukhus (3) och har således överträffat MRSA som ledande orsak till vårdförvärvad infektion i flera europeiska länder (4, 5).

– Mötet var det första på EU-nivå där påverkan av Clostridium difficile-infektioner i europeisk sjukvård diskuterades och kommer förhoppningsvis att följas av ytterligare möten i olika EU-organisationer. Bland annat framfördes behovet av att informationen om CDI inom europeisk sjukvård måste förstärkas och att beslutsfattare ska involveras, kommenterade en av deltagarna, professor Carl Erik Nord, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

– Om vi ska ta itu med den avsevärda bördan som CDI innebär för patienter och sjukvårdssystem behöver vi brådskande åtgärder för att standardisera diagnos och behandling av CDI inom hela Europa, tillägger Carl Erik Nord.

Mötet sammanfaller med publicering av EUCLID i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Infectious Diseases. EUCLID är en multi-center, prospektiv, prevalensstudie som utvärderar CDI-infektion hos sjukhusinlagda patienter med diarré och är den största prevalensstudien av CDI i hela Europa. Denna banbrytande studie, som inkluderade data från 482 sjukhus i 20 europeiska länder, visade att det uppskattningsvis förekommer 40 000 missade fall av CDI varje år (1). Med runt 8 000 sjukhus inom EU (6), är den korrekta siffran på totalt antal missade CDI-fall i Europa troligtvis signifikant högre.

CDI är en återkommande bakteriell infektion som kan förebyggas (9) men som resulterar i allvarliga och potentiellt dödliga fall av diarré (10, 11). I Europa har incidensen och svårighetsgraden av CDI ökat och utgör ett stort hot mot både hälso- och sjukvårdssystem såväl som för patienter (12, 13, 14, 15).

Under eventet i Europaparlamentet ledde ledamoten Karin Kadenbach diskussioner om bördan av CDI utifrån de politiska ramarna för EU:s insatser på sjukhusinfektioner. Tillsammans med ett antal paneuropeiska vetenskapliga sällskap och kliniska experter diskuterade gruppen sina respektive roller i hanteringen av sjukhusinfektioner och utforskade sätt att samarbeta för att förbättra kvaliteten i vården för patienterna.

– Jag var glad att vara värd för denna viktiga händelse. Medan vi har en god förståelse för patientsäkerhet och sjukhusinfektioner är vikten av att ta itu med dessa lågt prioriterat inom vården. Medlemsstaterna har gjort stora framsteg under de senaste åren för att anta åtgärder avseende patientsäkerhet och sjukhusinfektioner, men den ekonomiska krisen har saktat ner denna process och frågan är nu inte lika prioriterad av myndigheterna, kommenterade Karin Kadenbach.

– Med tanke på att många sjukhusinfektioner kan förebyggas förutser kommissionen att åtgärder för prevention och kontroll av dessa kommer minska offentliga hälso- och sjukvårds kostnader, men åtgärder måste vidtas nu, tillägger Karin Kadenbach.

Om CDI Europa
CDI Europa är ett initiativ lett av specialister med syfte att främja en bättre standard på vården för patienter med CDI i Europa. CDI Europa finansieras och stöds av Astellas Pharma EMEA.

Om EUCLID
EUCLID är en europeisk, multicenter, prospektiv prevalensstudie av Clostridium difficile-infektion hos sjukhusinlagda patienter med diarré. EUCLID involverar 482 sjukhus från 20 europeiska länder (1). Studien har samordnats från University of Leeds, Storbritannien, av professor Mark Wilcoxs forskargrupp med stöd från EUCLIDs kärngrupp. Studien initierades och finansierades av Astellas Pharma EMEA.

Om Clostridium difficile-infektion (CDI)
CDI är en allvarlig sjukdom som beror på en infektion av bakterierna Clostridium difficile i den inre slemhinnan i tjocktarmen. Bakterierna producerar toxiner som medför en inflammation i tarmen, ger diarré och i vissa fall leder till döden (16). Patienter utvecklar vanligtvis CDI efter att ha använt bredspektrumantibiotika som stör den normala tarmfloran och ger grogrund för Clostridium difficile-bakterier (17). Clostridium difficile bakterier är huvudorsaken till sjukhusförvärvad diarré i industriländerna (18) och risken för CDI och återfall är särskilt hög hos patienter som är 65 år och äldre (19). I och med att sporerna kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid kan de lätt spridas till andra. Återfall av CDI förekommer hos 25 procent av patienterna inom 30 dagar efter initial behandling med nuvarande terapier (20, 21, 22). ESCMID har identifierat återfall som det viktigaste problemet i behandlingen av CDI (23).

För mer information kontakta
Elinor Cockburn, medicinsk rådgivare, Astellas Pharma Norden, 040-650 15 00


Astellas är ett internationellt läkemedelsföretag som bedriver forskning och utveckling främst inom urologi, transplantation, infektion, smärta, dermatologi och onkologi. Med en global närvaro och cirka 15 000 anställda är Astellas målsättning att höja livskvaliteten för människor runt om i världen genom att erbjuda innovativa och pålitliga läkemedel och produkter. Astellas har ca 130 anställda i de nordiska länderna och huvudkontoret ligger i Kastrup, Danmark. Kontoret ansvarar för försäljning, marknadsföring, administration och klinisk forskning i Norden.

Experter deltar vid sammankomst i Europaparlamentet för att kräva omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa. Uppmaningen sammanfaller med publiceringen av EUCLID, den största epidemiologiska studien på Clostridium difficile-infektion, i The Lancet Infectious Diseases.

Läs vidare »
Txwi1eoz7lxjqch5z6ki

Xtandi godkänt i EU för att även användas före cytostatikabehandling

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2014 08:00 CET

Läkemedlet Xtandi bromsar utvecklingen av prostatacancer, minskar risken att dö och fördröjer tiden till cytostatikabehandling för patienter där cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Detta är några av anledningarna till att Xtandi nu godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för användning i tidigare stadier av sjukdomen.

Txwi1eoz7lxjqch5z6ki

Efterlängtad behandling nu tillgänglig för svenska prostatacancerpatienter

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2014 12:00 CET

NLT-gruppen rekommenderade den 12 november landstingen att teckna avtal för användning av Astellas läkemedel Xtandi (enzalutamid) för behandling av prostatacancer. Xtandi används för att behandla vuxna män med prostatacancer som har spridit sig till andra delar av kroppen efter att de har fått cytostatika/cellgifter.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • kontmeyxmwsdakeet@dkknum.abnsttiellas.roeakccowcngkbywm
  • +45 43 43 03 55

Om Astellas Pharma

Astellas Pharma är ett företag som fokuserar på att förbättra människors hälsa runt om i världen genom att tillhandahålla innovativa och tillförlitliga läkemedel. Vi är främst verksamma inom sjukdomsområdena urologi, onkologi, transplantation, immunologi och nefrologi. Astellas vision är att hela tiden ligga väl framme i hälsoutvecklingen och skapa mervärde för patienter genom innovativ forskning och vetenskap. Astellas Pharma finns representerat i hela Norden och har sitt nordiska kontor i Köpenhamn. För mer information, besök vår hemsida www.astellas.se

Adress

  • Astellas Pharma
  • Box 21046
  • 200 21 Malmö, tel 040-650 15 00