Skip to main content

AstraZeneca förbereder övergång till IAS/IFRS

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 09:55 CEST

Som ett led i förberedelserna inför övergången till International Accounting Standards (IAS)/International Financing Reporting Standards (IFRS) presenterade AstraZeneca idag de omräknade boksluten för helåret 2003 respektive första halvåret 2004, tillsammans med kvartalsuppdelad information, enligt de nya redovisningsprinciperna. AstraZeneca tillämpar idag UK Generally Accepted Accouting Principles (UK GAAP) och tillkännager alltså nu information enligt IAS/IFRS för de nämnda perioderna inför övergången till de nya principerna från den 1 januari 2005. Jon Symonds, AstraZenecas ekonomidirektör, kommenterar: "Den information vi presenterar idag är avsedd att underlätta för våra aktieägare och för kapital­marknaden att göra jämförelser när de nya principerna enligt IAS/IFRS börjat tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2005. För AstraZeneca blir den sammanlagda effekten av de nya principerna måttlig. Med de nya principerna skulle vinsten per aktie för 2003 bli 1,76 USD jämfört med 1,78 USD enligt UK GAAP." Sammanfattning av de viktigaste förändringarna Januari – juni 2004 Januari – december 2003 UK GAAP IFRS UK GAAP IFRS MUSD MUSD MUSD MUSD Rörelseresultat 2.190 2.104 4.111 4.007 Nettoresultat (efter minoritetsintressen) 1.634 1.604 3.036 3.014 Vinst per aktie $0,97 $0,95 $1,78 $1,76 Eget kapital 13.281 12.834 13.257 13.209 De förändringar i redovisningen som har störst betydelse för 2003 och 2004 års siffror är följande: · avskrivning av goodwill upphör · latent skatt på internvinster i koncernens varulager omräknas · värdepapper upptas till marknadsvärdet · marknadsvärdet av utestående aktieoptioner kostnadsförs till ett belopp av 154 MUSD. Optionsprogrammet avser 9000 anställda, framför allt i USA. · i balansräkningen upptas alla åtaganden avseende anställdas löneförmåner (främst pensionsåtaganden) enligt liknande principer som i FRS 17. Den information som presenteras idag bygger på den utformning av IFRS som förväntas fastställas för tillämpning den 31 december 2005. Principerna är föremål för fortlöpande översyn och godkännande av EU, varför förändringar fortfarande kan komma att ske. Vi kommer att uppdatera vår information i enlighet med eventuella sådana förändringar. En telefonkonferens för analytiker och investerare äger rum kl 14.00 svensk tid. Telefonnumren för att ringa in är: Storbritannien: 0800 559 3272 Europa: +44 (0)20 7984 7576 USA: +1 866 239 0753 Reservnummer: +353 (0)1 478 1010 Journalister är välkomna att ringa in och lyssna på tel: +44 (0)20 7784 1020 Ytterligare information finns tillgänglig på www.astrazeneca.se respektive www.astrazeneca.com RISKER BETRÄFFANDE FRAMÅTRIKTADE KOMMENTARER För att uppfylla kraven enligt ”Safe Harbor provisions” intagna i United States Private Securities Litigation Reform Act från 1995, lämnar AstraZeneca följande information: detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information om AstraZeneca vad beträffar koncernens ekonomiska förutsättningar, verksamhet och rörelseresultat. Framåtriktade kommentarer och prognoser innebär naturligen risker och osäkerheter eftersom de relaterar till och är beroende av framtida händelser och omständigheter. Det finns betydelsefulla faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från vad som uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade kommentarer. Dessa inkluderar bland annat risken att patenträttigheter eller ensamrätt till marknadsföring och varumärkesrättigheter löper ut eller förloras, valutakursfluktuationer, risken att forsknings- och utvecklingsverksamheten inte resulterar i nya produkter som ger kommersiell framgång, konkurrenspåverkan, prissänkningar och prisregleringar, skatterisker, risker för omfattande produktansvarskrav, påverkan av att tredje part misslyckas med att leverera varor och tjänster, risk för försening av nya produktlanseringar, svårigheterna att erhålla och bibehålla myndigheters godkännande för produkter och risker för miljöansvar. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy