Skip to main content

AstraZeneca förvärvar infektionsforskningsbolaget Novexel och utvidgar samarbetet med Forest Laboratories

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 16:19 CET

AstraZeneca meddelar idag att en överenskommelse träffats om köp av Novexel, ett privatägt infektionsforskningsbolag i Frankrike, och att samarbete kommer att ske med Forest Laboratories om utveckling och kommersialisering av två antibiotikaprodukter, ceftazidim/NXL-104 (CAZ104) och ceftarolin/NXL-104 (CEF104), som båda ligger långt framme i utvecklingsprocessen. Dessa antibiotikakombinationer bygger på Novexels nyupptäckta hämmare för betalaktamas, NXL-104, och är inriktade på att övervinna antibiotikaresistens vid behandling av det ökande antalet infektioner som inte kan bekämpas med befintliga läkemedel.

AstraZeneca har avtalat att köpa samtliga aktier i Novexel, för 350 MUSD kontant, som kommer att betalas när köpet går igenom. Därutöver kommer AstraZeneca att betala upp till 75 MUSD till aktieägarna i Novexel om vissa specificerade delmål uppnås. AstraZeneca kommer också att till aktieägarna i Novexel överföra ett belopp som motsvarar de likvida tillgångarna i Novexel när affären verkställs, uppskattningsvis cirka 80 MUSD. Enligt ett separat avtal mellan AstraZeneca och Forest kommer Forest när köpet är klart att betala till Novexel, som då kommer att ingå i AstraZeneca-koncernen, ett belopp som motsvarar hälften av förvärvskostnaderna för Novexel, och hälften av de specificerade delmålsbeloppen, mot att få rättigheterna till CAZ104 i Nordamerika. Samtidigt kommer betalningsåtaganden från Forest till Novexel gällande CEF104 enligt tidigare licensavtal att reduceras. Innan avtalet kan träda i kraft måste en vänteperiod löpa ut i enlighet med Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, som är en del av den amerikanska konkurrenslagstiftningen.

CAZ104 är en kombination av NXL-104 och ceftazidim, ett tredje generationens cefalosporin, mot vilket resistens börjat uppträda. Tillägget av NXL-104 till ceftazidim ger ökad aktivitet mot resistenta gramnegativa patogener, bland annat sådana som producerar ett betalaktamas som inaktiverar fler typer av antibiotika. CAZ104 kommer att användas vid allvarliga infektioner som kräver intensivvård, exempelvis i buken eller urinvägarna, liksom vid sjukhusförvärvad lunginflammation. Den kliniska utvecklingen beräknas gå in i fas 3 under senare delen av 2010, och en ansökan om registrering förväntas kunna inlämnas till myndigheterna i USA och EU under 2012.

CEF104 är en kombination av NXL-104 och ceftarolin, ett bredspektrumcefalosporin mot MRSA från Forest som ligger långt framme i utvecklingsprocessen. Tillägget av NXL-104 förväntas öka aktiviteten mot gramnegativa bakterier hos ceftarolin, så att även resistenta gramnegativa patogener kan bekämpas. Kombinationen kommer att användas i situationer där en blandning av gramnegativa och grampositiva bakterier kan förekomma, exempelvis vid hudinfektioner eller infektioner i fötterna vid diabetes. Utvecklingen förväntas gå in i fas 2 i slutet av 2010.

Kostnaderna för den kliniska utvecklingen av de båda kombinationerna delas mellan AstraZeneca och Forest. Forest får rätten att kommersialisera antibiotikakombinationerna i Nordamerika, medan AstraZeneca får rätten att kommersialisera dem i resten av världen, med undantag för CEF104 i Japan, där Takeda behåller rätten till ceftarolin. AstraZeneca kommer också att betala royalty i ej kommunicerad omfattning till Forest på AstraZenecas internationella försäljning av kombinationen av NXL-104 och ceftarolin. Utöver NXL-104 och kombinationerna med denna har Novexel i sin utvecklingsportfölj en oral produkt mot MRSA i fas 2, och flera substanser i tidig klinisk eller preklinisk utvecklingsfas.

Forest träffade ett avtal med Novexel i januari 2008, som gav Forest rätten att utveckla CEF104 i Nordamerika. AstraZeneca träffade ett avtal med Forest i augusti 2009, om att få rätten att kommersialisera ceftarolin i resten av världen utom Nordamerika och Japan.

-En förstärkning av AstraZenecas utvecklingsportfölj mot infektioner är en strategisk prioritering, eftersom antibiotikaresistenta bakterier blivit ett allt större hot mot människors hälsa, säger Anders Ekblom, Executive Vice- President of Development, AstraZeneca. Den innovativa strukturen i detta avtal gör att vi kan bygga vidare på vårt nuvarande samarbete med Forest, för att skapa mervärde, dela kostnader och minska vår riskexponering. Samtidigt utvecklar vi två nya antibiotikakombinationer som bidrar till att avhjälpa ett växande problem för läkare och patienter. Med hjälp av Novexels NXL-104 skapar vi kombinationer som har potential att övervinna bakterier som annars skulle vara resistenta mot antibiotika.

Antibiotikaresistens och betalaktamas
Klassen av antibiotika - som bygger på betalaktam, exempelvis cefalosporiner, penicilliner och karbapenemer - har varit mycket värdefull vid bekämpning av infektioner. Men bakterier utvecklar resistens mot betalaktam genom att producera ett enzym som bryter ned betalaktam, betalaktamas. Verkan av betalaktamantibiotika har med framgång återvunnits och förstärkts med hjälp av hämmare för betalaktamas (BLI), som hindrar enzymet från att förstöra betalaktamet. Tyvärr har nya betalaktamaser uppkommit på senare tid, med ökad motståndskraft. Det finns mycket få kända substanser som kan hämma den stora mångfald av kända betalaktamaser, idag över 500 stycken. Därför behövs kombinationer med nya betalaktamashämmare, som NXL-104, vid behandling av allvarliga resistenta infektioner. NXL-104 är en ny injicerbar betalaktamashämmare, som bedöms ha den bredaste täckningen av den senaste generationen betalaktamashämmare.

Grampositiva och gramnegativa bakterier
Grampositiva bakterier, av vilka MRSA är ett exempel, är ofta de primära patogenerna vid infektioner i huden, bihålor och örat, liksom vid lunginfektioner som förvärvats utanför sjukhusmiljön. Patienter med dessa sjukdomar behandlas vanligen på infektionsavdelningar. Gramnegativa bakterier, dit exempelvis E. coli och Pseudomonas hör, är ofta de primära patogenerna vid infektioner i urinvägar och tarmar, liksom vid lunginflammationer som förvärvats på sjukhus. Dessa patienter är sjukare och måste ofta flyttas över till intensivvårdsavdelningar.

Grampositiva infektioner har legat i fokus för infektionsforskningen under många år, vilket lett till att det nu finns flera alternativ vid behandling av MRSA-infektioner.  Den snabba ökningen av resistens mot vanliga antibiotika hos gramnegativa bakterier har däremot skapat ett växande medicinskt behov, på både utvecklade och nya marknader. Gramnegativa patogener är särskilt problematiska på sjukhus, där de förekommer allt oftare och har allt större resistens, samtidigt som de kan orsaka allvarliga och livshotande infektioner. Sett över hela läkemedelsbranschen är utvecklingsportföljerna relativt tomma när det gäller antibiotika mot gramnegativa bakterier, jämfört med medel mot grampositiva bakterier.

Kontaktpersoner media:
Ann-Leena Mikiver             +46 707 428 836

Investor Relations
Karl Hård                            +44 207 304 5322              mob: +44 7789 654364

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet som bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av verkningsfulla receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av världens främsta läkemedelsföretag, med en försäljning på 31,6 miljarder USD och med starka marknadspositioner avseende läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar, onkologi samt infektionssjukdomar. För mer information se www.astrazeneca.se och  www.astrazeneca.com.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy