Skip to main content

AstraZeneca och Abgenix ingår strategisk allians för att upptäcka och utveckla behandlingar med antikroppar mot cancer

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:27 CEST

AstraZeneca investerar 100 MUSD för att bredda forskningen inom onkologiområdet Abgenix får betalt vid uppnåendet av olika milstolpar, royalty samt andra ersättningar enligt samarbetsavtalet London och Fremont, Kalifornien - AstraZeneca och Abgenix, Inc. meddelade idag att man ingått ett omfattande samarbete med syftet att upptäcka, utveckla och marknadsföra behandlingar med humanbaserade monoklonala antikroppar vid cancer. Alliansen omfattar: gemensamma insatser för att upptäcka och utveckla antikroppar mot upp till 36 olika angreppspunkter på tumörceller. Dessa antikroppar skall sedan marknadsföras globalt av AstraZeneca med ensamrätt. För de upptäckta produkterna skall Abgenix dels få ersättningar vid uppnådda milstolpar under utvecklingen, dels royalty på försäljningen av framtida produkter. Dessutom kommer samarbetet att omfatta insatser från Abgenix för urval och utveckling av en ytterligare uppsättning antikroppar, som företagen sedan kan välja att utveckla vidare, varvid kostnader och vinster skall delas lika. För de produktkandidater som AstraZeneca har ensamrätt att marknadsföra kommer Abgenix att genomföra tidiga kliniska studier, processutveckling och klinisk framställning. Abgenix kommer också att åta sig kommersiell tillverkning under produkternas första fem år på marknaden. AstraZeneca kommer att ersätta Abgenix för detta enligt marknadsmässiga ersättningsnivåer. en investering från AstraZeneca på 100 MUSD i konvertibla preferensaktier i Abgenix, som initialt kommer att kunna konverteras till stamaktier i Abgenix till kursen 30 USD per aktie. Vid uppnåendet av vissa milstolpar har Abgenix också rätt till en ytterligare investering från AstraZeneca på 60 MUSD i konvertibla preferensaktier. AstraZeneca kan inledningsvis välja antikroppar ur Abgenix befintliga prekliniska onkologiportfölj, och de båda företagen kommer sedan att föreslå ytterligare angreppspunkter mot vilka antikroppar ska utvecklas. AstraZeneca kommer att ansvara för den kliniska prövningen i senare fas och får de globala marknadsföringsrättigheterna för slutprodukterna. Efter introduktion på marknaden kommer försäljningsbaserad royalty att erläggas till Abgenix. Royaltynivåerna kommer att variera mellan produkterna beroende på försäljningsvolymerna. Avtalet innehåller även en klausul om gemensam utveckling, som innebär att Abgenix tar fram ytterligare antikroppar som produktkandidater, vilka AstraZeneca har option på att utveckla vidare tillsammans med Abgenix. Företagen kommer att dela på kostnaderna och ansvaret för de kandidater som väljs ut för fortsatt utveckling. "Detta samarbete stärker ytterligare vår ställning i frontlinjen inom cancerforskningen. Vi får möjlighet att kombinera vårt forskningskunnande inom onkologiområdet och vår starka försäljnings- och marknadsorganisation med det specialistkunnande som finns inom Abgenix när det gäller upptäckt, tidig utveckling och framställning av humanbaserade antikroppar. Alliansen kompletterar vår dokumenterade kompetens när det gäller små molekyler och har potential att avsevärt bredda och stärka vår utvecklingsportfölj inom onkologi", kommenterar Sir Tom McKillop, AstraZenecas koncernchef. "Den nya alliansen ökar värdet av vår utvecklingsplattform för antikroppar, och möjliggör framtagandet av en ny uppsättning cancerläkemedel efter vår ledande produktkandidat ABX-EGF", sade Raymond Withy, VD för Abgenix. "Genom att samarbeta med AstraZeneca, som tillhör de globala ledarna när det gäller forskning och utveckling på cancerområdet, kommer vi ett stort steg närmare målet att erbjuda patienterna en portfölj med starkt specifika och effektiva cancerläkemedel", fortsatte Withy. Avtalet om samarbete och licensiering är liksom utgivningen av de konvertibla preferensaktierna till AstraZeneca underkastade normala villkor för denna typ av transaktioner. Hit hör exempelvis den väntetid som föreskrivs i Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act från 1976. En telefonkonferens med ledande representanter från de båda företagen kommer att hållas torsdagen den 16 oktober kl 15.00 svensk tid. Konferensen kan följas som webcast (samt bandinspelning) på Abgenix webbplats: www.abgenix.com. Deltagarna kan följa konferensen per telefon: +1 617 801 6888 (eller 888 286 8010 mottagarbetalt inom USA), uppge kod 18137968. Om Abgenix Abgenix är ett biofarmaceutiskt företag som är inriktat på att hitta, utveckla och tillverka humanbaserade antikroppar för medicinskt bruk. Bolagets plattform för antikroppsutveckling omfattar avancerade tillverkningsresurser för snabb framtagning, urval och tillverkning av humanbaserade antikroppar med hög selektivitet för vidare utveckling som läkemedelskandidater riktade mot olika sjukdomsfaktorer. Abgenix utnyttjar sin ledande position i fråga om framtagning av humana antikroppar för att skapa en diversifierad produktportfölj genom organiserat samarbete med olika läkemedels- och bioteknikföretag. Mer information om Abgenix (Nasdaq: ABGX) finns på bolagets hemsida: www.abgenix.com. Om AstraZeneca AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet och bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av de fem största läkemedelsföretagen i världen, med en försäljning inom området Healthcare på mer än 17,8 miljarder USD under 2002 och med ledande marknadspositioner inom områdena mage/tarm, onkologi, hjärta/kärl, neuroscience och luftvägssjukdomar. AstraZeneca ingår i det europeiska och globala Dow Jones Sustainability Index samt i FTSE4Good Index. AstraZeneca fortsätter arbeta med avancerad och innovativ forskning på cancerområdet, en forskning som lett fram till flera viktiga cancerläkemedel; Arimidex, Casodex, Faslodex, Nolvadex, Zoladex och Iressa. AstraZeneca utnyttjar också effektiv teknologi för rationell syntes av läkemedelsmolekyler för att utveckla nya substanser som kan ge fördelar jämfört med dagens cytostatika- och hormonella behandling. Inom AstraZenecas forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs för närvarande över 20 projekt på cancerområdet, däribland ett antal framtida produkter med specifik verkan exempelvis mot bildning av dottersvulster och mot nybildning av blodkärl i tumören. Mer information finns på vår hemsida www.astrazeneca.se resp www.astrazeneca.com AstraZeneca, kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 AstraZeneca, Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Abgenix, Inc, kontaktperson: Ami Knoefler, Director, Corporate Communications, Abgenix, Inc, +1 (510) 284-6350 RISKER BETRÄFFANDE FRAMÅTRIKTADE KOMMENTARER För att uppfylla kraven enligt "safe harbor provisions" intagna i US Private Securities Litigation Reform Act från 1995, lämnar AstraZeneca följande information: detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information om AstraZeneca vad beträffar koncernens ekonomiska förutsättningar, verksamhet och rörelseresultat. Framåtriktade kommentarer och prognoser innebär naturligen risker och osäkerheter eftersom de relaterar till och är beroende av framtida händelser och omständigheter. Det finns betydelsefulla faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten avsevärt avviker från vad som uttryckts eller antytts i dessa framåtriktade kommentarer. Dessa inkluderar bland annat risken att patenträttigheter eller ensamrätt till marknadsföring och varumärkesrättigheter löper ut eller förloras, valutakursfluktuationer, risken att forsknings- och utvecklingsverksamheten inte resulterar i nya produkter som ger kommersiell framgång, konkurrenspåverkan, prissänkningar och prisregleringar, skatterisker, risker för omfattande produktansvarskrav, påverkan av att tredje part misslyckas med att leverera varor och tjänster, risk för försening av nya produktlanseringar, svårigheterna att erhålla och bibehålla myndigheters godkännande för produkter och risker för miljöansvar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.