Skip to main content

AstraZeneca och Targacept informerar om de första resultaten från en studie i fas 2b gällande AZD3480 vid Alzheimers sjukdom

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:13 CEST

- Resultaten är inte entydiga, eftersom de primära effektmåtten inte gav statistiskt säkerställda skillnader för vare sig donepezil eller AZD3480; resultaten påverkades av förbättringar i placebogruppen
- Förbättringar uppnåddes i fråga om de sekundära effektmåtten ADCS-CGIC och MMSE
- Den totala säkerhets- och tolererbarhetsprofilen är i nivå med placebo, med färre mage/tarmbiverkningar än med donepezil
- Nästa steg är en fortsatt analys av samtliga resultat och planerade diskussioner med ledande medicinska experter

AstraZeneca och Targacept, Inc. meddelade idag att de resultat som erhållits från den kliniska prövningen i fas 2b av AZD3480 (TC-1734), som genomförts av AstraZeneca och gäller behandling av lätt till måttligt svår Alzheimers sjukdom, inte är entydiga.

Den aktuella studien kallad Sirocco pågick i 12 veckor och var placebokontrollerad. Varken jämförelsesubstansen donepezil eller AZD3480 uppnådde prövningens kriterier på statistiskt säkerställda resultat i fråga om det primära effektmåttet, värdet på skalan ADAS-Cog (Alzheimers Disease Assessment Scale - Cognition Subscale). Båda substansernas resultat påverkades av förbättringar i placebogruppen.

Vid två av de tre doseringar som prövades gav AZD3480 förbättringar av de sekundära effektmåtten, värdena på skalorna ADCS-CGIC (Alzheimer's Disease Cooperative Study - Clinical Global Impression of Change, en sjugradig skala), ett kliniskt accepterat mått för att bedöma förändringar av patienternas uppförande och funktionsnivå, respektive MMSE (Mini Mental State Examination, en trettiogradig skala), som är kvantitativ och används kliniskt av neurologer för att bedöma kognitiva funktioner. Av de tre doseringarna av AZD3480 gav den mellersta dosen bäst resultat enligt båda skalorna (en förbättring med 0,5 steg enligt ADCS-CGIC och med 0,9 steg enligt MMSE). Donepezil visade också en förbättring enligt ADCS-CGIC (en förbättring med 0,2 steg) respektive MMSE (en förbättring med 1,0 steg).

Varken donepezil eller AZD3480 gav någon förbättring på något område inom den datoriserade testuppsättningen enligt Cognitive Drug Research när samtliga deltagares resultat sammanslagits.

AZD3480 uppvisade en total säkerhets- och tolererbarhetsprofil i nivå med placebo, med färre mage/tarmbiverkningar (diarré, illamående och kräkningar) än donepezil.

Analyser av de fullständiga prövningsresultaten från Sirocco pågår. AstraZeneca och Targacept planerar att diskutera resultaten med ledande medicinska experter, och mer detaljerade uppgifter kommer att publiceras under de kommande månaderna. AstraZeneca räknar med att ett beslut om den potentiella fortsatta utvecklingen av AZD3480 kommer att fattas i december 2008.

"Vi hade hoppats på tydligare resultat, men bedömer att resultaten från Sirocco ger fortsatt stöd åt de kliniska argumenten för AZD3480, genom förbättringarna enligt ADCS-CGIC, en accepterad skala för bedömning av förbättring av de dagliga aktiviteterna, och enligt MMSE, som är vanlig vid analys av kognitiva funktioner. Dessutom var säkerhets- och tolererbarhetsprofilerna gynnsamma", sade J. Donald deBethizy, Ph.D., och VD för Targacept. "Resultaten förstärker också det vetenskapliga underlaget för vår utvecklingsportfölj inom NNR Therapeutics. Vi tackar AstraZeneca för att de genomfört den här prövningen och investerat i utvecklingen av AZD3480."

Förutom i samband med Alzheimers sjukdom prövas AZD3480 för närvarande kliniskt i en fas 2b-studie av kognitiv dysfunktion vid schizofreni (studien HALO), och i en inledande studie i fas 2 gällande vuxna med ADHD. De första resultaten från behandling av kognitiv dysfunktion vid schizofreni beräknas bli tillgängliga i slutet av 2008.

Om studien
Studien Sirocco var en läkemedelsprövning i fas 2b som genomfördes av AstraZeneca enligt en global ensamlicens och ett avtal om forskningssamarbete. Prövningen var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad multicenterstudie med olika doser, som genomfördes vid 84 kliniker i Västeuropa, Östeuropa och Kanada. Deltagarna (n=567) var mellan 60 och 85 år gamla och hade fått diagnosen sannolik Alzheimers sjukdom med klassificeringen lätt till måttligt svår, enligt en kvantitativ skala. Deltagarna indelades i tre grupper som fick AZD3480 i olika doser, en grupp som fick aktiv jämförelsesubstans, donepezil, och en grupp som fick placebo. Behandlingen pågick under 12 veckor. Det primära effektmåttet för studien var förändringen från utgångsvärdet efter 12 veckors behandling, enligt skalan ADAS-Cog. Vidare användes flera sekundära effektmått i studien.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet som bedriver forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. Vi är ett av världens främsta läkemedelsföretag, med en försäljning 2007 på 29,55 miljarder USD och med starka marknadspositioner inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar, onkologi samt infektion. AstraZeneca ingår i Dow Jones Sustainability Index samt i FTSE4Good Index. För mer information, besök våra hemsidor astrazeneca.se resp astrazeneca.com.

Om Targacept
Targacept är ett bioläkemedelsföretag som upptäcker och utvecklar NNR TherapeuticsTM, en ny läkemedelsklass för behandling av sjukdomar och störningar i centrala nervsystemet. Targacepts produktkandidater utövar selektiv modulering av neuronala nikotinreceptorer som fungerar som viktiga regulatorer för nervsystemet, i syfte att främja behandlingsresultatet och minimera biverkningarna. Targacept har produktkandidater under utveckling för behandling av Alzheimers sjukdom, kognitiv dysfunktion vid schizofreni, smärttillstånd och egentlig depression, liksom flera prekliniska program. Targacept samarbetar med AstraZeneca om forskning med fokus på kognitiva funktioner, och har en strategisk allians med GlaxoSmithKline. Targacepts pressmeddelanden återfinns på företagets hemsida targacept.com.

Kontaktpersoner media:
Anne-Charlotte Knutsson 08-553 21375
Chris Sampson +44 20 7304 5130
Neil McCrae +44 207 304 5045

Investor Relations Storbritannien:
Jonathan Hunt +44 207 304 5087 mob: +44 7775 704032
Mina Blair +44 20 7304 5084 mob: +44 7718 581021
Karl Hård +44 207 304 5322 mob: +44 7789 654364

Investor Relations USA:
Ed Seage +1 302 886 4065 mob: +1 302 373 1361
Jörgen Winroth +1 212 579 0506 mob: +1 917 612 4043
Peter Vozzo (MedImmune) +1 301 398 4358 mob: +1 301 252 7518

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy