Skip to main content

AstraZeneca och VINNOVA satsar för att öka svensk forsknings konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:55 CET

Sverige har internationellt sett en mycket stark forskningstradition och har hävdat sig väl inom områdena medicin, läkemedel, bioteknik och medicinteknik. För att stärka vår industriella utveckling och internationella konkurrenskraft krävs satsningar och åtgärder för att stödja forskningen och utvecklingen av framtidens mediciner och diagnostiska metoder. AstraZeneca och VINNOVA tar nu två viktiga initiativ med målsättningen att öka konkurrenskraften hos svensk forskning inom området ”Life Science” och stödja yngre lovande forskare. AstraZenecas stora stipendieprogram för yngre forskare För att långsiktigt stimulera och stödja viktiga områden inom den svenska läkemedels-forskningen och ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sina forskarkarriärer har AstraZeneca i Sverige instiftat AstraZenecas stora stipendieprogram för yngre forskare. Med början 2007 delar programmet ut upp till 12 post-doktorstipendier per år inom sex viktiga områden i den tidiga läkemedelsforskningen: Läkemedels- och processkemi, In vivo-farmakologi, Farmaci (formulering/drug delivery), Läkemedelsmetabolism, disposition och farmakokinetik, Toxikologi och Translationell medicin. Läs mer om AstraZenecas stora stipendieprogram för yngre forskare på www.astrazeneca.se. Klicka på Post-doktorstipendier i vänstermenyn. VINNOVAs postdoktorprogram SAMPOST SAMPOST introduceras för att stimulera samarbete och forskarrörlighet mellan högskola och företag, vilket förväntas stärka den industriella konkurrenskraften och samtidigt ge yngre lovande forskare meriteringsmöjligheter. Forskarna erbjuds att bedriva högkvalitativ industrirelevant forskning och företagen kommer genom högskolesamarbetet få tillgång till ny kunskap. SAMPOST finansieras inom ramen för branschprogrammet för ”Läkemedel, bioteknik och medicinteknik – en del av Innovativa Sverige”. Den aktuella utlysningen gäller området ’Framtidens Diagnostik och Behandlingsformer’, omfattar 26 postdoktorprojekt och bygger på gemensam finansiering mellan VINNOVA och branschföretagen. Läs mer om SAMPOST 2007 på www.vinnova.se, under Pågående utlysningar. Jan Lundberg, global forskningschef på AstraZeneca kommenterar: ”Den biomedicinska forskningen håller hög klass i Sverige. Men det gör den också i andra länder som satsar mer i absoluta tal och ofta mer målinriktat. För att Sverige ska försvara sin ställning krävs insatser från både stat och näringsliv. Genom AstraZenecas stipendieprogram vill vi underlätta för yngre lovande forskare att skaffa sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att i framtiden ingå i svenska forskargrupper som konkurrerar globalt.” Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA säger: ” Det är mycket viktigt att både utveckla och sprida den stora kompetens inom biomedicin som finns på högskolorna. Läkemedels- och diagnostikindustrin, som är svenska styrkeområden, behöver den vitaliserande kraft som unga forskare ger. Vi hoppas att denna satsning kommer att ge ett kunskapsflöde mellan högskola och industri. Detta ger oss bättre förutsättningar för nya framgångsrika och innovativa produkter, och därigenom stärkt internationell konkurrenskraft” För frågor om VINNOVAs postdoktorprogram kontakta: Katarina Nordqvist, chef för Bioteknikenheten, 08-473 30 11, katarina.nordqvist@VINNOVA.se eller Maria Landgren, handläggare vid Bioteknikenheten, tfn 08-473 31 56, maria.landgren@VINNOVA.se För frågor om AstraZenecas stora stipendieprogram för yngre forskare kontakta: Professor Sverker Ljunghall, Science Relations, AstraZeneca R&D, Södertälje, tfn 08-553 287 28, sverker.ljunghall@astrazeneca.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy