Skip to main content

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2016

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 08:04 CET

Resultatet är i linje med våra förväntningar; 2017 har potential att bli ett avgörande år

Ekonomisk sammanfattning

 • En utdelning för andra halvåret på 1,90 USD per aktie har tillkännagivits, vilket ger en utdelning för helåret på 2,80 USD per aktie. Styrelsen bekräftar på nytt sitt stöd för bolagets progressiva utdelningspolicyNedgången i produktförsäljningen speglade huvudsakligen introduktionen av generiska Crestor-läkemedeli USA; Crestor representerade den sista förväntade patentutgången bland våra storsäljare3 (blockbusters) inför signifikant nyhetsflöde för vår forskningsportfölj i sen utvecklingsfas Goda framsteg vad gäller kostnadskontroll under året, vilket speglar företagets utveckling:
  • Redovisade FoU-kostnader och FoU-kostnader för kärnverksamheten ökade med 2% till 5 890 MUSD, respektive 5% till 5 631 MUSD, inklusive övertagandet av FoU-kostnaderna för Acerta Pharma och ZS Pharma
  • Redovisade försäljnings- och administrationskostnader och försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 12% till 9 413 MUSD, respektive 9% till 8 169 MUSD
 • Rapporterad vinst per aktie ökade med 9% under året till 2,77 USD, vilket speglar en omvärdering av förvärvsrelaterade skulder. Vinst per aktie för kärnverksamheten minskade med 5% och drevs av motsvarande nedgång i totala intäkter

Affärsverksamheten i sammandrag

Tillväxtplattformarna har ökat med 5% under året (Q4 2016: upp 3%). I korthet:

 • Tillväxtmarknader: 6% tillväxt (Q4 2016: upp 7%) till 5 794 MUSD, till stor del drivet av Kina som ökade 10% till 2 636 MUSD
 • Diabetes: Tillväxt på 11%, Farxiga blev företagets bästsäljande diabetesläkemedel
 • Japan: Minskad försäljning på 3% till 2 184 MUSD speglar de obligatoriska prissänkningarna vartannat år
 • Försäljningen av Brilinta ökade med 39% till 839 MUSD; på god väg att bli en storsäljare (blockbuster)
 • Andningsvägar: Minskning på 3% till 4 753 MUSD (Q4 2016: ned 5%), vilket speglar prispress på Symbicort i USA.
 • Ny onkologi: Stark försäljning på 664 MUSD (Q4 2016: 216 MUSD); Tagrisso bidrog med försäljning på 423 MUSD under sitt första år på marknaden.

Uppnå ledarskap inom forskningen

De forskningsportföljdrivna framstegen för AstraZeneca fortsatte under året. Tolv nya potentiella läkemedel är i fas III eller under granskning av registreringsmyndigheter, huvudsakligen inom de tre terapiområdena cancer, kardiovaskulära och metabola sjukdomar och andningsvägar. Forskningsportföljen inom Cancer, som stod för mer än 40% av FoU-investeringarna under året, fortskrider bättre än företaget förväntat, i synnerhet gäller detta Tagrisso och programmen inom immuno-onkologi. Texten nedan beskriver framstegen inom sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Accepterade ansökningar om registrering

 • -durvalumab – cancer i urinblåsan (USA)
 • -Tagrisso – lungcancer (AURA3-studien) (USA, EU)
 • -Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling) (USA, EU)
 • -roxadustat – anemi (KINA) (rullande inlämning av ansökan om registrering)
 • -benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma (USA, EU)

Övriga viktiga framsteg

 • -Prioriterad granskning: durvalumab (USA)
 • -Prioriterad granskning: Tagrisso (USA)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

”De ekonomiska resultaten under året ligger i linje med våra förväntningar och speglar den pågående omvandlingen av vårt företag. Vi skärpte vårt strategiska fokus på våra tre huvudterapiområden och ökade forskningsportföljens produktivitet ytterligare med prioriterad granskning av durvalumab och Tagrisso, samt accepterade ansökningar om registrering för durvalumab mot cancer i urinblåsan och benralizumab mot allvarlig, okontrollerad astma. Vår underliggande verksamhet växer i samband med att ett nytt AstraZeneca utvecklas, en utveckling som drivs av konkurrenskraftiga produktportföljer och tillväxtmarknaderna.

2017 har potential att bli en vändpunkt för vårt företag eftersom vi är i slutet av vår period med patentutgångar och vi får ut nya läkemedel till patienter över hela världen. Vi förväntar avgörande data, i synnerhet från vår enastående forskningsportfölj inom immuno-onkologi och målstyrda behandlingar. Under året har vi möjlighet att lansera flera livsförändrande läkemedel mot cancer, sjukdomar i andningsvägarna och metabola sjukdomar. Det är en spännande tid när vi nu snabbt närmar oss brytpunkten för vår förutspådda återgång till långsiktig tillväxt, som bygger på den stabila grunden med en forskningsbaserad portfölj.”

Prognos för helåret 2017

Företaget lämnar enbart en prognos för totala intäkter samt vinst per aktie för kärnverksamheten. Alla siffror i detta avsnitt anges i fasta valutakurser1:

Totala intäkter En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång
Vinst per aktie för kärnverksamheten En ”low to mid teens” procentuell nedgång*

* Prognosen för Vinst per aktie för kärnverksamheten förutser normaliserad effektiv skattesats för kärnverksamheten på 16–20% (helåret 2016: 11%).

Prognosen bygger på grundscenarioantaganden om portföljens framsteg samt den omfattande nivån på nyhetsflödet som beskrivs på nästa sida. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta medan årsjämförelserna förväntas jämnas ut under den andra halvan av helåret 2017, då påverkan från lanseringen av de generiska Crestor-läkemedlen i USA kan ses på årsbasis.

Bolaget presenterar prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten. Det går inte att ge en prognos baserad på redovisat/GAAP eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP-resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet ”Risker beträffande framåtriktade kommentarer” i slutet av den fullständiga resultatrapporten.

Förutom prognosen ovan lämnar företaget också indikationer inom andra delar av resultaträkningen. Summan av externa samarbeten och övriga rörelseintäkter under helåret 2017 förväntas ligga över den för helåret 2016. Hållbara och kontinuerliga intäkter4 förväntas öka ytterligare i proportion till externa samarbeten under helåret 2017. FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas ligga i stort sett i linje med helåret 2016 och företaget väntar sig en ytterligare minskning av försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten, vilket speglar företagets utveckling framöver. En fullständig redovisning av dessa poster återfinns i ”Operating and Financial Review” i den fullständiga resultatrapporten.

Valutakurseffekter helåret 2017

Baserat enbart på genomsnittliga valutakurser under januari 2017 samt företagets publicerade valutakurskänslighet förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i negativ påverkan från valutarörlighet vad gäller totala intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten under året. Ytterligare detaljer om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten


Noter

1.Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges.

2.Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.

3.Termen ’storsäljare’ (blockbuster) definieras som ett läkemedel med produktförsäljning på över 1 miljard USD under en 12-månadersperiod.

4.Hållbara och kontinuerliga intäkter definieras som externa samarbeten exklusive initiala ersättningar.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter

Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för företagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat för forskningsportföljen.

Första halvåret 2017

 • -Faslodex – bröstcancer (förstalinjens behandling): myndighetsbeslut (JAPAN)
 • -Lynparza - äggstockscancer (andra linjens behandling): ansökan om registrering
 • -Lynparza – bröstcancer: övergripande resultat
 • -Tagrisso – lungcancer (AURA3): myndighetsbeslut (USA)
 • -durvalumab – cancer i urinblåsan: myndighetsbeslut (USA)
 • -durva+/- treme – lungcancer (ARCTIC): övergripande resultat
 • -acalabrutinib – blodcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)#
 • -Bydureon – autoinjektor: ansökan om registrering (USA)
 • -saxagliptin/dapagliflozin – diabetes typ 2: myndighetsbeslut (USA)
 • -ZS-9 (natriumzirkoniumcyklosilikat) – hyperkalemi: myndighetsbeslut (USA, EU)
 • -Bevespi – KOL: ransökan om registrering (EU)
 • -benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: ansökan om registrering (JAPAN)

Mitten av 2017

 • -durva +/- treme – lungcancer (MYSTIC): övergripande resultat

Andra halvåret 2017

 • -Faslodex – bröstcancer (första linjens behandling): myndighetsbeslut (USA, EU
 • -Lynparza – bröstcancer: ansökan om registrering
 • -Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): övergripande resultat
 • -Tagrisso – lungcancer: myndighetsbeslut (KINA)
 • -Tagrisso – lungcancer (AURA3): myndighetsbeslut (EU)
 • -Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling): övergripande resultat
 • -durvalumab – lungcancer (PACIFIC) övergripande resultat, ansökan om registrering (USA)
 • -durva +/- treme – lungcancer (MYSTIC): ansökan om registrering
 • -durva +/- treme – lungcancer (ARCTIC): ansökan om registrering
 • -durva +/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): övergripande resultat
 • -moxetumomab – leukemi: övergripande resultat
 • -benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: myndighetsbeslut (USA)
 • -tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma: övergripande resultat

2018

 • -Lynparza – äggstockscancer (första linjens behandling): ansökan om registrering
 • -Tagrisso – lungcancer (första linjens behandling): ansökan om registrering
 • -durva + treme – lungcancer (NEPTUNE): övergripande resultat
 • -durva +/- treme – cancer i huvud och hals (KESTREL): ansökan om registrering
 • -durva +/- treme – cancer i huvud och hals (EAGLE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • -durva +/- treme – cancer i urinblåsan (DANUBE): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • -moxetumomab – leukemi: ansökan om registrering
 • -selumetinib – sköldkörtelcancer: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • -Brilinta – diabetes typ 2/kranskärlssjukdom: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • -Bydureon – resultat från kardiovaskulär studie: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • -roxadustat – anemi: övergripande resultat (AstraZeneca-sponsrad studie), ansökan om registrering
 • -Duaklir – KOL: Ansökan om registrering (USA)
  benralizumab – allvarlig, okontrollerad astma: myndighetsbeslut (EU)
 • -tralokinumab – allvarlig, okontrollerad astma: ansökan om registrering
 • -PT010 – KOL: övergripande resultat, ansökan om registrering
 • -anifrolumab – lupus: övergripande resultat

Termen ”övergripande resultat” i detta avsnitt avser övergripande resultat från fas III, om inget annat anges.

#Potentiell snabb marknadslansering inför randomiserade, kontrollerade studier.

Den fullständiga resultatrapporten på engelska finns som bifogad PDF-fil.

Presentation av resultaten

En presentation med tillhörande livewebbsändning för investerare och analytiker, anordnat av ledningen, börjar klockan 13.30 CET idag. Ytterligare detaljer finns på www.astrazeneca.com/investors.

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultaten för det första kvartalet den 27 april 2017.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, hjärta/kärl/metabolism och andningsvägar. Företaget är också aktivt inom områdena iautoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information:www.astrazeneca.com, www.astrazenca.se Följ oss på Twitter @AstraZeneca och AstraZenecaSE

Frågor från media
Esra Erkal-Paler Storbritannien/Globalt +44 203 749 5638
Neil Burrows Storbritannien/Globalt +44 203 749 5637
Vanessa Rhodes Storbritannien/Globalt +44 203 749 5736
Karen Birmingham Storbritannien/Globalt +44 203 749 5634
Rob Skelding Storbritannien/Globalt +44 203 749 5821
Jacob Lund Sverige +46 8 553 260 20
Michele Meixell USA +1 302 885 2677
Investor Relations
Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712
Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970
Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716
Christer Gruvris Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711
Ring avgiftsfritt inom USA +1 866 381 7277

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.