Skip to main content

AstraZeneca uppdaterar information om utvecklingsprogrammen för olaparib och TC-5214

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 08:48 CET

AstraZeneca bekräftar prognosen för helåret, med tillhörande nedskrivningar, men förutspår den nedre delen av intervallet för vinst per aktie för kärnverksamheten

AstraZeneca meddelar att läkemedelssubstansen olaparib inte kommer att gå vidare till fas III för underhållsbehandling av serös äggstockscancer. Dessutom meddelar AstraZeneca att den andra RENAISSANCE-studien i fas III av TC-5214 för patienter med egentlig depression, inte uppfyllde det primära effektmåttet. Som ett resultat av detta kommer AstraZeneca att kostnadsföra nedskrivningar före skatt på totalt 381,5 MUSD till FoU-kostnaderna under fjärde kvartalet 2011. AstraZeneca bekräftar sin prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) för helåret i intervallet 7,20 USD till 7,40 USD, men nedskrivningarna av dessa immateriella tillgångar innebär att Core EPS sannolikt kommer att ligga i den nedre delen av detta intervall.

Beslutet att avbryta utvecklingen av olaparib vid serös äggstockscancer fattades efter en genomgång av en interimsanalys av en fas II-studie (studie 19). Analysen visade att den tidigare redovisade gynnsamma progressionsfria överlevnaden sannolikt inte går att överföra till total överlevnad, som är det slutgiltiga måttet för patientnytta vid äggstockscancer. Dessutom har försök att identifiera en lämplig tablettdos för användning i fas III-studier inte varit framgångsrika. Inga nya biverkningar identifierades för patienterna.

Avseende TC-5214: den andra av fyra studier i fas III på effekt och tolerabilitet för substansen som tilläggsbehandling till ett antidepressivt läkemedel hos patienter med egentlig depression som inte svarar tillräckligt på inledande behandling med antidepressiva läkemedel, uppnådde inte det primära effektmåttet. Målet var att uppnå en förändring av värdet på depressionsskalan MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) efter åtta veckors behandling med TC-5214 jämfört med placebo. TC-5214 tolererades totalt sett väl i RENAISSANCE 2 och biverkningsprofilen var generellt i enlighet med tidigare kliniska studier av TC-5214. Analyser av hela datamängden från RENAISSANCE 2 pågår.

Dessa resultat följer de nyligen aviserade top-line-resultaten från RENAISSANCE 3-studien, en flexibel dosstudie, som heller inte uppnådde sitt primära effektmått. AstraZeneca kommer att fortsätta utvecklingen av de två återstående RENAISSANCE-studierna i fas III med fast dos som undersöker effekt och tolerabilitet, samt en långtidsstudie av säkerhet. Målen för registreringsansökningar kommer att ses över i samband med de fullständiga resultaten från de återstående studierna, vilka förväntas under första halvåret 2012. En potentiell ansökan för nytt läkemedel (New Drug Application) i USA är planerad till andra halvåret 2012, och ansökan om EU-godkännande är planerad till 2015.

Som en följd av att den vidare utvecklingen av olaparib vid serös äggstockscancer upphör, kostnadsför AstraZeneca en nedskrivning på 285 MUSD före skatt. En ytterligare nedskrivning av 96,5 MUSD före skatt kommer också att kostnadsföras baserat på den lägre sannolikheten att återstående TC-5214-studier blir framgångsrika. Värdet av de återstående immateriella tillgångarna relaterade till TC-5214 uppgår till 96,5 MUSD.

Dessa nedskrivningar kommer att ha en negativ inverkan på företagets Core EPS under fjärde kvartalet med uppskattningsvis 0,21 USD. Företagets prognos för Core EPS förblir oförändrad i intervallet 7,20 USD till 7,40 USD per aktie, även om det nu är troligt att Core EPS kommer att ligga i den nedre delen av detta intervall.

Bakgrund:

Om olaparib
Olaparib är en oral PARP-hämmare som utnyttjar signalvägar för DNA-reparation för att framförallt döda cancerceller. Mänskliga celler har ett antal signalvägar för reparation för att upprätthålla normal DNA-funktion. Olaparib hämmar PARP som är inblandad i en av dessa signalvägar för DNA-reparation (Base Excision Repair). Hämning av PARP ger en ansamling av DNA-skador i cellen, vilket kräver reparation via en alternativ signalväg som kallas homolog rekombinationsreparation (HR). Cancerceller som redan har en skadad HR-signalväg är begränsade i sin förmåga att reparera DNA, vilket överbelastar dem med DNA-skador och får dem att dö. Viktigt är att normala (icke-cancer) celler, som har full kapacitet att reparera DNA inte påverkas av PARP-hämning, vilket resulterar i tumörselektiv celldöd.

Den studerade cancerbehandlingen olaparib förvärvades när AstraZeneca köpte KuDOS Pharmaceuticals 2005.

Om RENAISSANCE-programmet
RENAISSANCE-programmet består av fem randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier. I RENAISSANCE 2 ingick 1 320 patienter med egentlig depression, från 45 center i USA och 25 center i Indien, av vilka 710 patienter från början fick en av sju SSRI- eller SNRI-läkemedel på ”open label” basis under åtta veckor för att fastställa omfattningen av behandlingssvar. I slutet av de åtta veckorna hade 319 patienter inte svarat tillräckligt, baserat på fördefinierade kriterier. Dessa patienter randomiserades till den dubbelblinda fasen av studien och fick antingen en flexibel dos av TC-5214 eller placebo två gånger dagligen, medan behandlingen med SSRI- eller SNRI-läkemedel fortsatte under ytterligare åtta veckor. Doseringen av TC-5214 var från början 2 mg/dag och kunde ökas efter beslut av prövaren till 4 mg/dag respektive 8 mg/dag baserat på tolerabilitet och behandlingssvar.

Förutom RENAISSANCE 2 och RENAISSANCE 3 (tidigare redovisad), inkluderar RENAISSANCE-programmet två studier med fasta doser (RENAISSANCE 4 och RENAISSANCE 5) som utformats för att utvärdera effekt och tolerabilitet för TC-5214 som kompletterande behandling till SSRI/SNRI-behandling, samt RENAISSANCE 7, en långtidsstudie av säkerhet där patienterna får TC-5214 eller placebo plus baslinjebehandlingen SSRI/SNRI-läkemedel under ett år.

Om samarbetet mellan AstraZeneca och Targacept
I december 2009 ingick AstraZeneca och Targacept ett avtal om samarbete och licensiering gällande global utveckling och marknadsföring av TC-5214. Initialt är målet för samarbetet att utveckla TC-5214 som en kompletterande behandling för patienter med egentlig depression som inte svarat tillräckligt på behandling med ett SSRI- eller SNRI-läkemedel. TC-5214 studeras även i fas 2b-studien EXPLORER, en studie med byte till monoterapi, på patienter med egentlig depression som inte svarar tillräckligt på inledande behandling med ett SSRI- eller SNRI-läkemedel.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.