Skip to main content

CHARM- en av de största hjärtsviktsstudierna någonsin visar: Minskad risk att dö i kronisk hjärtsvikt vid behandling med Atacand

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2003 11:08 CEST

European Society of Cardiology 2003: Wien, Österrike: Risken att dö i hjärtsvikt minskar hos ett brett spektrum av patienter med kronisk hjärtsvikt vid behandling med AstraZenecas blodtryckssänkande läkemedel AT1-receptorblockeraren Atacand® (candesartan cilexetil). Det visar resultaten av en av de största hjärtsviktsstudierna någonsin – CHARM-programmet – som presenteras idag på European Society of Cardiology (ESC), Europas största vetenskapliga kongress inom hjärt/kärlområdet, som just nu pågår i Wien, Österrike. Atacand är den första, och enda, AT1-receptorblockeraren som visats minska kardiovaskulär död och behov av sjukhusvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt när den ges tillsammans med konventionell behandling. Atacand är dessutom den första AT1-receptorblockeraren som visats öka överlevnaden hos patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion, oavsett om dessa patienter tar en ACE-hämmare eller ej. Dålig prognos trots behandling Cirka tio miljoner människor i Europa lider av hjärtsvikt1 – ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet tillräckligt effektivt för att tillgodose kroppens behov av syre. För att kompensera för detta aktiveras det sympatiska nervsystemet och kärlaktiva hormoner som Angiotensin II frisätts som ytterligare belastar det svaga hjärtat och försämrar dess funktion. Prognosen för den som har hjärtsvikt är dålig, trots tillgången på läkemedel som ACE-hämmare och betablockerare. Idag dör närmare hälften av alla som har hjärtsvikt inom fyra år efter diagnosen, och av dem som har svår kronisk hjärtsvikt dör hälften inom ett år.2,3 Behov av effektiva behandlingar - Även om nyinsjuknandet i de flesta hjärt/kärlsjukdomarna håller på att stabiliseras så är symtomatisk kronisk hjärtsvikt fortfarande ett allvarligt och kostsamt tillstånd som utsätter patienterna för mycket lidande och risk för en för tidig död. Trots stora framsteg det senaste decenniet i hjärtsviktsbehandling finns fortfarande ett påtagligt behov av ytterligare, effektiva behandlingar. Det var detta som fick oss att utforma CHARM-programmet till att utvärdera de kliniska fördelarna med Atacand-behandling av detta funktionsbegränsande och allvarliga tillstånd, berättar Professor Karl Swedberg vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhus/Östra i Göteborg, och en av de två ordförandena i styrkommittén för CHARM-programmet. Omfattande hjärtsviktsstudie CHARM-programmet, som omfattar tre studier, är med sina 7 601 deltagare det mest omfattande kliniska prövningsprogram som någonsin genomförts på patienter med hjärtsvikt och med en AT1-receptorblockerare. Patienter med klassisk symtomatisk kronisk hjärtsvikt – nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion – randomiserades till en av två studier som antingen omfattade patienter som var intoleranta mot ACE-hämmare (CHARM-Alternative) eller patienter som behandlades med ACE-hämmare (CHARM-Added). Dessutom randomiserades patienter med symtom på kronisk hjärtsvikt men med bibehållen systolisk vänsterkammarfunktion till en tredje studie (CHARM-Preserved). Alla patienter fick antingen Atacand eller placebo. - Resultatet av CHARM kommer att påverka den framtida behandlingen av hjärtsvikt. Vi kan inte blunda för det faktum att denna behandling kommer att rädda hjärtsviktspatienters liv, oavsett om dessa patienter tar en ACE-hämmare eller en betablockerare. Behandlingens fördelar gäller oavsett om vänsterkammarens funktion är nedsatt eller inte, konstaterar Professor Swedberg. CHARM-Alternative Hos patienter med kronisk hjärtsvikt som inte tog ACE-hämmare på grund av tidigare intolerans minskade behandling med Atacand avsevärt risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning med 23% (p=0,0004). Detta är i nivå med den positiva effekten som iakttagits i hjärtsviktsstudier med endast ACE-hämmare. - Denna studie visar att Atacand minskar dödlighet och sjukhusinläggningar med 23% hos hjärtsviktspatienter som inte kan ta ACE-hämmare – ett högst signifikant resultat, kommenterar Dr Christopher Granger, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA, och ansvarig prövare i CHARM-Alternative-studien. CHARM-Added Hos patienter som fick konventionell behandling för kronisk hjärtsvikt, inklusive en ACE-hämmare, minskade behandling med Atacand risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning med ytterligare 15% (p=0,011) jämfört med endast konventionell behandling. En viktig faktor i sammanhanget är att Atacand visade denna effektivitet och höga toleransnivå när läkemedlet togs som tillägg till optimerad konventionell hjärtsviktsbehandling med en ACE-hämmare och betablockerare. - Att Atacand förbättrade prognosen även som ett tillägg till en optimal, konventionell behandling är ett mycket viktigt framsteg i behandlingen av dessa mycket sjuka patienter, kommenterar Professor John McMurray, Glasgow University and Western Infirmary, Glasgow, Skottland, och ansvarig prövare i CHARM-Added-studien. CHARM-Preserved CHARM-programmet innefattande även den mest omfattande studien som någonsin genomförts på patienter med symtom på hjärtsvikt men med bibehållen vänsterkammarfunktion – en vanlig patientgrupp för vilken evidensbaserade behandlingsriktlinjer saknas i tillfredsställande omfattning. I CHARM-Preserved sågs en trend till minskning av det primära effektmåttet kardiovaskulär död och sjukhusinläggning för hjärtsvikt med 11% lägre risk vid behandling med Atacand (p=0,118), vilket är i linje med de signifikanta resultat som iakttagits i de två andra studierna – CHARM-Alternative och CHARM-Added. Det totala antalet sjukhusinläggningar var avsevärt lägre i Atacand-gruppen (402 jämfört med 566). En stor och signifikant minskning i antalet fall av nyinsjuknande i diabetes med hela 40% (47 jämfört med 77; p=0,005) sågs också i Atacand-gruppen. - Detta är den största studien som någonsin gjorts för att utvärdera vilken roll behandling, oavsett typ, har på hjärtsviktspatienter med bibehållen vänsterkammarfunktion. Minskningen i sjukhusinläggningar för hjärtsvikt i denna kliniska prövning visar på kliniska fördelar, kommenterar Professor Salim Yusuf, McMaster University, Ontario, Kanada, och ansvarig prövare i CHARM-Preserved-studien. En poolad analys av de tre studierna visade att Atacand signifikant minskade kardiovaskulär död och visade även på en positiv trend på minskad dödlighet oavsett orsak, som låg nära statistisk signifikans (p=0,055). Ett intressant fynd var även det minskade nyinsjuknandet i diabetes med 22% - 163 nya diabetesfall upptäcktes hos patienter som tog Atacand jämfört med 202 hos placebopatienter. Unikt forskningsprogram - Vi har genomfört ett unikt forskningsprogram med ett brett spektrum av hjärtsviktspatienter och funnit att Atacand minskade både kardiovaskulär död och antal sjukhusinläggningar. Atacands kliniska effektivitet erbjuder möjligheter att ytterligare minska dessa allvarliga konsekvenser hos denna växande patientgrupp i vår åldrade befolkning, konstaterar den andra ordföranden i CHARM-programmet, Professor Marc Pfeffer, Harvard Medical School och överläkare vid Brigham and Women´s Hospital, Boston, Massachusetts, USA. För ytterligare information om CHARM-programmet, vänligen kontakta: Professor Karl Swedberg, ordförande i styrkommittén i CHARM-programmet, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhus/Östra, telefon +46 707 144 747 Docent Hans Persson, svensk huvudkoordinator i CHARM-programmet, Karolinska Institutet, Danderyds universitetssjukhus, telefon +46 704 844 724 Annica Siewert-Delle, medicinskt ansvarig hjärta/kärl, AstraZeneca Sverige, telefon +46 709 670 033 För övrig information: Mona Höynä-Carlsson, PR-ansvarig hjärta/kärl, AstraZeneca Sverige, telefon 031-778 85 47, 070-976 00 84 Till redaktionen: Bakgrundsmaterial om studierna samt om sjukdomsområdet finns på www.astrazeneca.se/press/ Referenser European Society Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Heart Failure. Eur Heart J 2001;22:1527. Senni M, Tribouilloy CM, Rodeheffer RJ et al. Congestive heart failure in the community. Trends in incidence and survival in a 10-year period. Arch Intern Med 1999;159:29-34. The CONSENSUS Trial study Group. Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart failure. Results of the Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study (CONSENSUS). N Engl J Med 1987;316:1429-35.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera