Skip to main content

Fas II-studie visar att Extanta(TM) kan minska risken för allvarlig hjärt/kärlsjukdom efter hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 10:17 CEST

Studien ESTEEM visar att Exanta(TM) har potential inom en ny indikation vid hjärt/kärlsjukdom. AstraZeneca meddelade idag att resultat från en dosjämförande studie i fas II, ESTEEM*, indikerar att oralt Exanta(TM) (ximelagatran) ger signifikant förbättrat behandlingsresultat jämfört med dagens standardbehandling, acetylsalicylsyra, när det gäller att förebygga allvarlig hjärt/kärlsjukdom hos patienter efter akut hjärtinfarkt. Detta är första gången en oral direkt trombinhämmare har utvärderats för långtidsbehandling av patienter som drabbats av hjärtattack och som löper stor risk för nya trombosrelaterade händelser, som nya hjärtattacker eller stroke. Resultaten presenterades vid 2003 års kongress med European Society of Cardiology (ESC) i Wien. Resultaten från ESTEEM visar att oralt Exanta(TM), det första medlet i en ny kategori orala direkta trombinhämmare, signifikant minskar risken för dödsfall, återkommande hjärtattack och attacker med svåra bröstsmärtor, från 16,3 till 12,7 procent (sammanlagt för alla dossteg), vid behandling under sex månader i kombination med acetylsalicylsyra. Detta motsvarar en riskminskning med 24 procent (riskkvot 0,76; p=0,036), jämfört med enbart acetylsalicylsyra. "De lovande resultaten från ESTEEM-studien är mycket glädjande och visar för första gången att Exanta(TM) har effekt vid denna nya indikation. Detta ger oss en stark grund för den fortsatta utvecklingen av Exanta(TM) för denna och andra hjärt/kärlindikationer där ett stort medicinskt behov finns", kommenterar Dr Hamish Cameron, Vice President och chef för utvecklingen av Exanta(TM) vid AstraZeneca. "Vi kommer nu att inrikta oss på att sammanföra resultaten om effekt och säkerhet från ESTEEM-studien med resultaten från de omfattande fas III-studier som hittills genomförts, för att fastställa den övergripande risk/nyttaprofilen hos Exanta(TM) för de viktiga indikationer som hittills undersökts." ESTEEM är en internationell, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad dosjämförande studie i fas II. 1.883 patienter randomiserades inom 14 dagar efter genomgången hjärtattack till behandlingsgrupper som fick antingen placebo eller oralt Exanta(TM) 24, 36, 48 eller 60 mg två gånger dagligen under sex månader. Därutöver fick samtliga patienter 160 mg acetylsalicylsyra en gång dagligen. Generellt sett uppvisade Exanta(TM) en gynnsam säkerhetsprofil avseende blödningar och allmänna biverkningar. Det fanns inga signifikanta skillnader i fråga om allvarliga blödningar mellan Exanta(TM)-gruppen och placebogruppen (1,8% respektive 0,9%). Den sammanlagda frekvensen av blödningar (allvarliga och obetydliga) var högre i Exanta(TM)-gruppen, men låg i nivå med de frekvenser som noterats i nyligen genomförda studier med långtidsbehandling med warfarin och liknande medel, och frekvensen ökade med dosen. Analyser av blodprov som tagits under studien visade att leverenzymnivåerna** oftare var förhöjda i Exanta(TM)-gruppen jämfört med placebogruppen, vilket observerats i tidigare fas III-studier. Förhöjda leverenzymvärden noterades hos 6,5 procent av patienterna vid den lägsta dosen, 24 mg, medan förhöjningar noterades hos 12,2-13 procent av patienterna vid de högre doserna. Hos 0,6 procent av patienterna i Exanta(TM)-gruppen noterades förhöjda bilirubinvärden mer än två gånger övre gränsvärdet (>2xULN) i kombination med förhöjda ALAT-värden mer än tre gånger övre gränsvärdet (>3xULN), jämfört med 0,2 procent i placebogruppen. Liksom vid fas III-studier av Exanta(TM) sjönk ALAT- värdena mot utgångsvärdet oavsett om behandlingen fortsatte eller avbröts, och inget samband med specifika kliniska symtom noterades generellt. Resultaten prövas tillsammans med säkerhetsdata från hela det kliniska studieprogrammet för Exanta(TM), för att fastställa produktens sammanlagda risk/nyttaprofil. Hittills har långtidsbehandling i fas III-studier visat en gynnsam risk/nyttaprofil för Exanta(TM). Den första fullständiga redovisningen av fas III-studien SPORTIF III*** sker i morgon (tisdagen de 2 september) vid ESC-kongressen, och kommer att bekräfta den potential Exanta(TM) har att tillgodose ett uttalat medicinskt behov av att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. Förmaksflimmer är en bidragande faktor vid 15 procent av alla fall av stroke. Fas III-studier av Exanta(TM) har genomförts för flera indikationer, och hittills har omkring 30.000 patienter medverkat i kliniska studier av Exanta(TM) - den första orala trombinhämmare som nått denna sena fas av kliniska studier sedan warfarin utvecklades för 60 år sedan. Inlämnandet av registreringsansökningar för huvudindikationerna förebyggande av stroke vid förmaksflimmer respektive behandling av och långtidsprofylax mot venös tromboembolism beräknas ske i slutet av 2003. För närvarande uppgår den globala marknaden för behandling och förebyggande av blodpropp till 9,6 miljarder USD. Exanta(TM) är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. Studien ESTEEM kommer att publiceras i tidningen The Lancet den 6 september 2003. Presskonferens om ESTEEM Professor Lars Wallentin, som leder ESTEEM-studien, kommer att berätta om de viktigaste resultaten från studien och svara på frågor vid en presskonferens idag, måndagen den 1 september, kl 12.00 (svensk tid). Dr Hamish Cameron, Vice President och chef för utvecklingen av Exanta vid AstraZeneca, kommer också att delta. Telefonnumret för att ringa in till konferensen är +44 (0) 1296 480 100 (före kl 12), kod C635099. Presentationsmaterial och ytterligare information kommer att finnas fr o m kl 11.30 på vår hemsida: www.astrazenecapressoffice.com Bakgrund: *ESTEEM står för Efficacy and Safety of the oral Thrombin inhibitor ximelagatran in combination with aspirin, in patiEnts with rEcent Myocardial damage (Effekt och säkerhet hos den orala trombinhämmaren ximelagatran i kombination med acetylsalicylsyra, hos patienter som nyligen genomgått hjärtinfarkt). I ESTEEM-studien jämfördes Exanta(TM) i kombination med dagens standardbehandling, acetylsalicylsyra, med placebo (enbart acetylsalicylsyra), vid behandling av 1.883 patienter vid 191 sjukhus i 18 länder under 2001-2002. **En ökning av alaninaminotransferas (ALAT) >3x ULN noterades hos 6,5%, 12,9%, 12,2% och 13,0% av patienterna i de grupper som fick 24, 36, 48 respektive 60 mg Exanta(TM), jämfört med 1,3% i placebogruppen. ***SPORTIF står för Stroke Prevention by ORal Thrombin Inhibitor in atrial Fibrillation (Förebyggande av stroke vid förmaksflimmer med hjälp av en oral trombinhämmare), och är den största studie som genomförts hittills gällande förebyggande av stroke vid förmaksflimmer. En fullständig presentation av SPORTIF III kommer att ske vid ESC- kongressen 2003, tisdagen den 2 september. Vissa centrala data från SPORTIF III presenterades första gången vid ett seminarium om färska kliniska studieresultat vid 52a konferensen med American College of Cardiology (ACC), i Chicago den 2 april 2003. SPORTIF III omfattar 3.407 patienter från 259 kliniker i 23 länder i Europa, Australien och Asien. En fast dos om 36 mg av Exanta(TM) oralt två gånger dagligen jämfördes med dosjusterat warfarin (INR 2,0-3,0) en gång dagligen. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera