Skip to main content

IRESSA™ (gefitinib) UPPVISAR KLINISK EFFEKT MOT FLERA TUMÖRFORMER

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 12:50 CEST

IRESSA™ (gefitinib) UPPVISAR KLINISK EFFEKT MOT FLERA TUMÖRFORMER AstraZeneca meddelade idag att nya resultat visar att Iressa™ (gefitinib) har effekt mot tumörer vid en rad vanliga cancerformer. Uppmuntrande data från studier i fas II av framskriden tjocktarmscancer, icke småcellig lungcancer, bröstcancer och hjärntumörer visar den nuvarande och framtida roll Iressa har som ett effektivt cancerläkemedel, med generellt god tolerabilitet vid behandling av alla dessa tumörformer. Resultaten presenterades i Chicago vid det 39e årliga mötet med American Society of Clinical Oncology. "Data som visar att Iressa har klinisk effekt mot framskriden icke småcellig lungcancer har nu lett till godkännanden på flera viktiga marknader", kommenterar AstraZenecas Brent Vose, Vice President, terapiområde onkologi. "Dessa ytterligare indikationer på att Iressa också kan innebära klinisk fördel vid behandling av andra cancerformer är uppmuntrande, och vi bedriver ett omfattande program av kliniska studier för fortsatt utveckling av Iressa i samband med behandling av sådana sjukdomar." Iressa är det första i en ny kategori läkemedel mot cancer, som kallas selektiva tyrosinkinashämmare för epidermal tillväxtfaktorreceptor (Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitors, EGFR-TKI). Iressa har godkänts av registreringsmyndigheterna i USA, Australien och Japan, för behandling av framskriden icke småcellig lungcancer. Registreringsansökningar för Iressa granskas för närvarande i flera länder runt om i världen gällande indikationen behandling av framskriden icke småcellig lungcancer. Sedan Iressa introducerades i Japan i juli 2002 har försäljningen uppnått 86 miljoner USD. Försäljningen på världsmarknaden av läkemedel för behandling av lungcancer uppgår för närvarande till omkring 1,6 miljarder USD, varav den större delen gäller icke småcellig lungcancer och marknaden beräknas växa till 8 miljarder USD fram till 2011. De potentiella marknaderna för läkemedel vid behandling av framskriden tjocktarmscancer och bröstcancer uppgår var för sig till flera miljarder dollar. Cancer i tjock- eller ändtarm Uppmuntrande tidiga resultat från fas II indikerar att tillägg med Iressa utöver behandlingsresultat med trippelkombinationen Folfox* – kan leda till förbättringar i det kliniska utfallet vid framskriden cancer i tjock- eller ändtarm. Resultaten visar att 75 procent av patienter med tidigare obehandlad tjocktarmscancer visar delrespons – en minskning av tumörstorleken med minst 50 procent – vid behandling med Iressa i kombination med Folfox. Dessutom uppnåddes respons hos 29 procent av patienterna där cancern fortskridit efter tidigare kemoterapi, när de behandlades med Folfox i kombination med Iressa. Tidigare studier har visat att enbart Folfox ger en total responsfrekvens på cirka 50 procent hos tidigare obehandlade patienter, medan omkring 9 procent av de patienter som redan fått någon form av behandling uppvisade respons. Data visar också att kombinationen med Iressa i allmänhet tolererades väl. De vanligaste rapporterade biverkningarna var diarré och illamående. Tjock- och ändtarmscancer är den näst vanligaste cancerformen i världen. Icke småcellig lungcancer Nya resultat från studien IDEAL** 2 visade att patienter med framskriden icke småcellig lungcancer som inte uppnått resultat efter två eller flera tidigare behandlingar uppnådde symptomlindring vid behandling med enbart Iressa en gång dagligen. Sannolikheten för längre överlevnad och tumörkrympning var också större för dessa patienter i och med att symptomen lindrades. En separat, retrospektiv analys av patienter med icke småcellig lungcancer som behandlats med Iressa en gång dagligen i ett program för behandling av ömmande fall innan läkemedlet godkänts, visade också att Iressa gav god sjukdomskontroll hos patienter som tidigare inte uppnått resultat efter minst en behandling med cellgifter. Av 72 patienter, med utvärderingsbart resultat, uppnåddes god sjukdomskontroll hos 43 procent, genom upphörd tumörtillväxt eller minskad tumörstorlek. Iressa hade också visat en godtagbar säkerhetsprofil med hudutslag och diarré som de vanligast observerade biverkningarna. Bröstcancer Två studier i fas II omfattande patienter med framskriden bröstcancer som inte svarat på tidigare behandlingar, bekräftar den tidigare rapporterade kliniska effekten hos Iressa som monoterapi mot återkommande bröstcancer. Den första av dessa studier gällde effekten hos Iressa mot tumören och medlets tolererbarhet hos 31 patienter med framskriden bröstcancer. Tio patienter (32 procent) uppnådde stabilisering av sjukdomen (SD) i minst tre månader, och av dessa uppnådde 6 patienter SD i över 4 månader och 3 patienter i över 6 månader. Iressa tolererades i allmänhet väl och större delen av biverkningarna var milda (gradering ½). I den andra studien, som omfattade 33 patienter med framskriden bröstcancer, tolererades Iressa också väl i allmänhet och visade effekt mot ER-negativa tumörer och mot ER-positiva tumörer hos patienter som tidigare behandlats med tamoxifen men utvecklat resistens mot detta medel. Hjärntumörer Två andra studier indikerar att Iressa kan ha tumörbekämpande verkan vid flera olika former av hjärntumörer, bland annat glioblastoma multiforme (GBM), en av de vanligaste typerna av primära hjärntumörer, med hög aggressivitet och dålig prognos. Den första studien omfattade 51 patienter med glioblastom som tidigare fått annan behandling och nu behandlades med Iressa. Av dessa uppnåddes en partiell respons hos en patient och stabilisering av cancern (upphörd tumörtillväxt) hos 22 patienter (43 procent). I en annan studie, omfattande 50 patienter, uppnåddes partiell respons hos fem patienter (fyra av dessa hade glioblastom och en hade anaplastiskt oligodendrogliom) vid behandling med Iressa, efter att tumören fortsatt växa trots strålbehandling. Tolerabilitetsprofilen hos Iressa överensstämde med resultaten från tidigare studier, där de vanligaste biverkningarna varit hudutslag, trötthet och diarré. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07, 070/557 43 00 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Louise Marland, Global PR Manager, Oncology, +44 (0) 7900 607794 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07, 070/557 43 00 Mina Blair Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Bakgrund IRESSA™ är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. För ytterligare information om receptorn för epidermal tillväxtfaktor och dess potentiella roll vid behandling av cancer hänvisas till www.EGFR-INFO.com För ytterligare information om IRESSA™ och lungcancer hänvisas till www.iressa.com För ytterligare pressmeddelanden om Iressa och information om andra cancerläkemedel från AstraZeneca hänvisas till www.cancerpressoffice.com *FOLFOX är en trippelkombination av oxaliplatin och 5-fluorouracil (5-FU) – två cytotoxiska kemoterapimedel med leucovorin (folinic acid) ** IDEAL = IRESSA Dose Evaluation in Advanced Lung Cancer

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera