Skip to main content

Norrland går i bräschen inom lungcancervården

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 11:00 CET

Ett genombrott för lungcancerpatienter är upptäckten av EGFR-mutation, en förändring som finns på cancerceller hos vissa patienter med icke småcellig lungcancer. Med ett enkelt test kan läkaren avgöra om patienten har just denna form av sjukdomen och därmed kan behandlingen skräddarsys. I Norrland har man nu som första sjukvårdsregion beslutat att alla med icke småcellig lungcancer ska testas vid diagnos så att rätt behandling kan sättas in direkt.

Rutinerna för provtagning och analys skiljer sig idag mellan olika sjukhus, men vid lungkliniken i norra sjukvårdsregionen är det numera rutin och inskrivet i vårdprogrammet att alla patienter med icke småcellig lungcancer testas för att se om de bär på EGFR-mutationen.

 – Vi vill ge alla patienter samma möjlighet till den bästa behandlingen redan från början. Samtidigt vill vi också gärna få mer kunskap om hur vanlig EGFR-mutering är. I vår region är det 150-200 patienter per år som blir aktuella för testning. Beslutet togs gemensamt med alla kliniker som behandlar patienter med lungcancer: lungkliniken, thoraxkliniken, onkologer och patologer, säger Thomas Höckenström, patolog vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Lungcancer har länge varit ett eftersatt område som inte alls fått samma uppmärksamhet och ekonomiska resurser som andra cancerformer. Det är också en mycket svårbehandlad sjukdom.

Upptäckten av EGFR-mutationer visar hur viktigt det är att diagnostisera olika typer av lungcancer. För icke-småcellig lungcancer med EGFR-mutation finns nämligen en speciell målstyrd behandling, en tablett som är godkänd som första behandling vid denna form av lungcancer.

– Nu kan man ännu tydligare beskriva tumörerna. Vi hoppas att EGFR-testning kommer att göras på samtliga sjukhus i landet i samband med diagnos. Då kan rätt behandling sättas in snabbare och skräddarsys efter patienten, säger Thomas Höckenström.

I Socialstyrelsens preliminära nationella riktlinjer för lungcancer från juni 2010 framgår att personer med obehandlad icke småcellig lungcancer kan erbjudas EGFR-test och att det är en fördel att testet kan vara vägledande i val av behandling med tyrosinkinas­hämmare vid spridd icke småcellig lungcancer.

Praktiskt går EGFR-testning till så att patologen gör en analys av det vävnadsprov från tumören som vanligtvis tas vid diagnos. Provet görs under bedövning genom nålpunktion av huden eller med hjälp bronkoskopi.

I norra sjukvårdsregionen ingår Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

För mer information kontakta:
Thomas Höckenström, patolog, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Tel: 090-785 11 90

Erica Gruvberg, pressansvarig onkologi, AstraZeneca Nordic
Tel:  08-55326129, e-post erica.gruvberg@astrazeneca.com

Fakta om lungcancer och EGFRm+
Lungcancer finns i olika former. De två huvudtyperna delas in i småcellig och icke-småcellig. Ungefär var tionde patient med icke-småcellig lungcancer har en särskild form av sjukdomen, en så kallad mutation i en av cancercellens receptorer (EGFRm+).  EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptor) är ett protein som finns i onormalt höga nivåer på ytan av vissa cancerceller.  Med hjälp av ett test i samband med diagnos kan läkaren se om patienten bär på mutation i EGFR. Testningen finns på landets universitetssjukhus och innebär att behandlingen kan skräddarsys för varje individ.

Omkring 3 200 personer får diagnosen lungcancer årligen i Sverige. Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – cirka 3 000 personer avlider årligen till följd av lungcancer.

Fakta om Stödet – patientförening inom lungcancer
Patientföreningen STÖDET bildades 2004 och består idag av 10 lokalföreningar och ett sammanhållande förbund. Stödet är till för alla som på något sätt drabbats av lungcancer. Många av medlemmarna är själva sjuka. Men även anhöriga, sjukvårdspersonal och andra grupper finns representerade i föreningen. Verksamheten är helt ideell.  Mer information finns på www.stodet.se

Fakta om Iressa
Iressa är ett läkemedel av typen tyrokinashämmare och är skräddarsytt för att blockera aktiviteten hos enzymet tyrosinkinas i cancercellens EGFR (epidermal tillväxtfaktor receptor) vilket kan hindra tumören från att växa och sprida sig. Av alla patienter med icke småcellig lungcancer bär cirka 10 procent på mutationen i EGFR.