Skip to main content

Ny studie visar att Symbicort® med justerbar dosering ger bättre astmakontroll än Seretide® med fast dosering

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 08:51 CEST

AstraZeneca tillkännager idag att nya forskningsresultat som presenteras vid International Congress of Allergology and Clinical Immunology (ICACI) visar att frekvensen av svåra astmaanfall är 40 procent lägre för patienter som får en justerad dos av Symbicort än för patienter som får en fast dos av Seretide. Detta är de första direkt jämförande resultaten mellan de två mest snabbväxande läkemedlen för behandling av astma. Studien kallades SUND och pågick i sju månader, med medverkan av 658 patienter med medelsvår astma som tidigare behandlades med inhalerade steroider (plus i de flesta fallen en långtidsverkande luftrörsvidgare), men trots behandlingen hade sjukdomssymptom. Patienterna indelades slumpmässigt i någon av tre behandlingsgrupper: Symbicort® (budesonide/formoterol) i fast dos; Seretide® (fluticasone/salmeterol) i fast dos; eller Symbicort® i justerbar dos (det behandlings-alternativ som är unikt för Symbicort®). Studien genomfördes i två faser. Först genomgick patienterna under fyra veckor en dubbelblind period, där de fick en fast dos av antingen Symbicort eller Seretide. Därefter fick de öppet under sex månader antingen en fast dos av Symbicort (160/4,5 µg i två inhalationer vid två tillfällen per dag); en fast dos av Seretide (50/250 µg i en inhalation vid två tillfällen per dag); eller en justerad dos av Symbicort (160/5,4 µg i en till fyra inhalationer vid två tillfällen per dag, anpassat till sjukdomens svårighetsgrad). Dessutom hade alla patienter tillgång till en snabbverkande luftrörsvidgare vid behov. Studien visade att samtliga behandlingsalternativ ledde till likvärdig symptomkontroll utifrån kriteriet "välkontrollerad astma under en vecka", men justerbar dos av Symbicort gav överlägsen kontroll jämfört med fast dosering av Symbicort eller Seretide utifrån andra mycket relevanta kriterier på kontroll av astma. Frekvensen av allvarliga astmaanfall var 40 procent lägre hos de patienter som fick justerade doser av Symbicort än hos de patienter som fick fasta doser av Seretide. Denna signifikanta minskning av antalet anfall indikerar att om 100 patienter med likartad astma skulle gå över från fasta doser av Seretide till justerade doser av Symbicort, så skulle 20 svåra astmaanfall undvikas under det kommande året. Svåra anfall definieras som sådana som kräver behandling i minst tre dagar med orala steroider, besök på akutmottagning, eller inläggning på sjukhus. Patienterna i behandlingsgrenen med justerad dosering av Symbicort använde också signifikant lägre mängder av den korttidsverkande luftrörsvidgaren för symptomlindring, vilket ofta används som en indikator på hur väl symptomen hålls under kontroll. Astma är en sjukdom som varierar i svårighetsgrad över tiden. Symbicort är det enda kombinationsläkemedel mot astma där patienten själv ställer in antalet inhalationer vid behandlingen för att ge bättre anpassning till sjukdomens variationer. Därigenom får patienten rätt mängd läkemedel vid rätt tidpunkt, och därmed optimal kontroll av sin astma. Den unika justerbarheten hos Symbicort beror på den dosrespons som kännetecknar de båda ingående komponenterna: kortikosteroiden budesonid och den snabbt insättande och långtidsverkande luftrörsvidgaren formoterol. Personer med astma behöver samverka med sin läkare för att få sin astma under kontroll och hitta det läkemedel som passar honom/henne bäst. En annan studie som presenterats vid ICACI visade att 93% av de patienter som fick justera sin dosering av Symbicort i förhållande till variationerna i sjukdomsbesvären kunde minska sin dosering från de traditionella två inhalationerna per dag vid minst ett tillfälle under de fem månader studien pågick. Patienterna i den grupp som kunde justera sin dos höll sin astma under bättre kontroll än de patienter som fick en fast dos av Symbicort. Justerad dosering medförde alltså både bättre astmakontroll och sänkt läkemedelsförbrukning. Symbicort nådde under 2002 en försäljning på 299 MUSD, och har redan en mark-nadsandel på 25 procent på de 18 marknader i Europa där produkten introducerats. Dessa studieresultat kommer att bidra till en fortsatt stark tillväxt för Symbicort® på marknaden (+79% under första halvåret 2003) och de kommer att göra Symbicort till ett mycket bra val vid behandling av den kroniska sjukdom med varierande svårighetsgrad som astma utgör. Studier i fas III pågår för en ansökan om registrering i USA för behandling av astma. Astma är en kronisk inflammatorisk lungsjukdom. Världshälsoorganisationen beräknar att 100 - 150 miljoner människor i världen lider av astma. Symbicort (budesonid/formoterol) är det enda kombinationsläkemedel mot astma som tillåter patienterna att justera doseringen efter sjukdomens svårighetsgrad, utan att använda någon ytterligare inhalator eller byta inhalator. Vissa av patienterna i den behandlingsgren som kunde justera sin dos använde under korta perioder 8 inhalationer/dag, vilket faller inom det godkända doseringsintervallet för båda de enskilda komponenterna - budesonid och formoterol. En förändring av godkännadet inom EU är på väg för att inkludera denna högre dos i det föreskrivna doseringsintervallet för Symbicort. SUND står för Symbicort Up aNd Down. Symbicort® godkändes tidigare i år inom hela EU också för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontaktperson media: Staffan Ternby, 553 26107, 070-557 43 00 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Investor relations: Staffan Ternby, 553 26107, 070-557 43 00 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera