Skip to main content

Nya data visar bättre effekt utan fler biverkningar vid spridd bröstcancer

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 23:00 CET

Idag presenteras för första gången resultaten från CONFIRM-studien (COmparisoN of FASLODEX In Recurrent or Metastatic Breast Cancer) på den årliga bröstcancerkongressen i San Antonio, USA. Resultaten visar att en utökad dos, 500 mg, av Faslodex (fulvestrant) ger signifikant bättre progressionsfri överlevnad jämfört med den nu godkända dosen 250 mg.

Faslodex (fulvestrant) är en endokrin behandling som ges till kvinnor som passerat klimakteriet och drabbats av metastaserad hormonkänslig bröstcancer. Resultaten från CONFIRM-studien visar att de patienter som behandlades med fulvestrant 500 mg (n=362) hade 20 procent lägre risk för sjukdomsprogress jämfört med de kvinnor som fick fulvestrant 250 mg (n=374), (HR 0.80; 95% CI 0.68-0.94, p=0.006). Detta innebär att drygt var tredje kvinna (34 procent) som fick 500 mg fulvestrant var vid liv efter ett år och att sjukdomen inte hade förvärrats, vilket ska jämföras med 25 procent av dem som behandlades med 250 mg fulvestrant[1]. Livskvaliteten och tolererbarheten var på samma nivå i båda behandlingsgrupperna. Sammantaget innebär dessa nya data att onkologerna har fått ett nytt behandlingsalternativ som ger bättre kontroll av sjukdomen.

Fulvestrant är en intressant medicin och tidigare har flera studier av denna substans genomförts, men förvånande nog så har man inte tidigare visat att  fulvestrant är bättre än andra mediciner som används för bröstcancerbehandling (anastrozol och tamoxifen). Nya data från CONFIRM-studien visar dock att dubbel dos av fulvestrant ger en något bättre effekt för kvinnor med metastaserad bröstcancer, och intressant nog så ökade inte biverkningarna med dubbel dos. I en annan studie (FACT) kunde vi inte visa att kombinationen av fulvestrant och anastrozol är bättre än enbart anastrozol säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet, Radiumhemmet.

Unik verkningsmekanism
Metastaserad bröstcancer innebär att cancern har spridit sig och gett upphov till nya tumörer i andra delar av kroppen, vilket medför att sjukdomen inte längre kan botas. Det huvudsakliga målet vid behandling av metastaserad bröstcancer är därför att förhindra att sjukdomen förvärras och att ge patienterna så god livskvalitet som möjligt. Cancertumören hos kvinnor med hormonkänslig bröstcancer behöver östrogen för att kunna växa. Faslodex skiljer sig från andra hormonella behandlingar genom sin unika verkningsmekanism.  Fulvestrant, som är den versamma substansen i Faslodex, binder till östrogenreceptorerna och bryter ner dem. Resultatet blir att tillväxten och spridningen av cancern minskar. Dessutom kan fulvestrant minska risken för resistens eller förlänga tiden till att patienten inte svarar på behandlingen genom att hämma andra tillväxtvägar som också använder sig av östrogenreceptorn som budbärarprotein[2],[3].

Längre tid till återinsjuknande
CONFIRM-studien[4] (COmparisoN of FASLODEX In Recurrent or Metastatic Breast Cancer) är en dubbelblind, randomiserad fas III studie som jämför olika behandling av postmenopausala kvinnor som har metasaserad hormonkänslig bröstcancer. Den ena kontrollgruppen behandlades med fulvestrant 500 mg och den andra gruppen fick 250 mg fulvestrant. Samtliga kvinnor som deltog i studien hade tidigare behandlats med aromatashämmare eller anti-östrogener, men inte uppnått tillfredsställande resultat vid denna behandling. Studien syftade främst till att visa hur lång tid det tog innan sjukdomen försämrades (TTP, Time To Progression) beroende på vilken behandling patienten fick.

Den positiva effekten av fulvestrant har redan tidigare dokumenterats vid behandling med Faslodex 250 mg. Studier visar att fulvestrant är minst lika effektiv som annan endokrin behandling, men genom sin distinkta verkningsmekanism har fulvestrant en potentiell fördel att kunna förlänga tiden tills dess att sjukdomen försämras[5],[6].

FACT-studien som också presenteras på bröstcancerkongressen i San Antonio visar att inga tydliga fördelar har dokumenterats vid kombinationsbehandling av fulvestrant 250 mg (givet med 1000 mg första månaden) och anastrozol jämfört med behandling med enbart anastrozol[7].

AstraZeneca kommer att skicka in ansökan om godkännande av fulvestrant 500 mg till berörda myndigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Bergh, Professor i onkologi vid institutionen för onkologi-patologi Karolinska Institutet,
Mobil: 070-484 85 02, e-post: jonas.bergh@ki.se

Erica Gruvberg, PR-ansvarig onkologi, AstraZeneca Norden
Mobil: 0730-715026, e-post: erica.gruvberg@astrazeneca.com

Daniel Brattström, Medicinskt ansvarig onkologi, AstraZeneca Norden                            
Mobil: 0730-938661, e-post: daniel.brattstrom@astrazeneca.com

Referenser:
[1] Di Leo A, Jerusalem G, Petruzelka L et al. CONFIRM: Phase III, randomized, parallel-group trial comparing fulvestrant 250 mg vs fulvestrant 500 mg in postmenopausal women with oestrogen receptor-positive advanced breast cancer. San Antonio Breast Cancer Symposium 2009. Oral session 2 on Thursday 10th December 2009 at 16.00 PST. Abstract 25.

[2] Gradishar W. Update on fulvestrant for hormone receptor positive advanced breast cancer. Community Oncology 2007; 4 (4): 220-232

[3] Nicholson RI & Johnston SR. Endocrine therapy – Current benefits and limitations. Breast Cancer research and treatment 2005;93: S3-S10.

[4] Ellis M, Llombart A, Rolski J et al. CONFIRM: A phase III, randomized, parallel-group trial comparing fulvestrant 250 mg vs fulvestrant 500mg in postmenopausal women with estrogen receptor-positive advanced breast cancer. SABCS 2009, Abs 25.

[5] Robertson JF, Osborne CK, Howell A et al. Fulvestrant versus anastrozole for the treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women. Cancer 2003; 98 (2): 229-238.

[6] Howell A, Pippen J, Elledge RMM et al. Fulvestrant versus anastrozole for the treatment of advanced breast carcinoma. Cancer 2005; 104 (2): 236-239.

[7] Bergh J, Jönsson PE, Lidbrink E et al. First results from FACT – An open-label, randomized phase III study investigating loading dose of fulvestrant combined with anastrozole versus  anastrozole at first relapse in hormone receptor positive breast canceer. San Antonio Breast Cancer Symposium 2009. Oral session 2 on Thursday 10th December 2009 at 15.30 PST. Abstract 23.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy