Skip to main content

Studieresultat visar att Exanta™ har potential för behandling vid förebyggande av stroke i samband med förmaksflimmer

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 12:37 CEST

De senaste resultaten från den kompletta redovisningen av studien SPORTIF III visar att ExantaTM (ximelagatran), det första medlet i en ny kategori orala direkta trombinhämmare, har kliniska fördelar jämfört med dagens standardbehandling, dosjusterat warfarin, när det gäller att förebygga stroke och systemiska embolier hos patienter med förmaksflimmer. Resultaten presenterades vid kongressen European Society of Cardiology (ESC) i Wien, Vid en analys av de sammanlagda uppgifterna om dödsfall, primära händelser och större blödningar under behandlingen, noterades en statistiskt signifikant skillnad med 104 (4,6%) händelser i ExantaTM -gruppen jämfört med 143 (6,1%) i warfarin-gruppen (p=0,022). Detta viktiga resultat visar att patienterna kan dra nytta av en effektiv behandling som förebygger sjukdom och dödsfall, samt att de begränsningar som gäller nu tillgänglig behandling kan undvikas. I SPORTIF III-studien kunde det primära kravet uppnås, nämligen att visa att en fast oral dos på 36 mg av ExantaTM två gånger dagligen väl kunde jämföras med dosjusterat warfarin när det gäller förebyggande av stroke och systemiska embolier hos patienter med förmaksflimmer (40 fall i ExantaTM -gruppen, 56 i warfarin-gruppen, ITT-populationen). Effekterna återspeglades i alla patientgrupper och även för sekundära parametrar, vilket visar att ExantaTM har potential att bli ett effektivt och lättanvänt behandlingsalternativ till warfarin vid denna indikation, särskilt då warfarin-doseringen i studien var noggrant inställd (medelvärde för INR = 2,5). "Dessa resultat innebär ett nytt behandlingsalternativ för personer med förmaksflimmer, vilka löper fem gånger större risk att drabbas av stroke. Hälften av alla patienter med förmaksflimmer och risk för stroke får inte koagulationshämmande behandling, på grund av begränsningarna med dagens behandlingsalternativ, exempelvis warfarin, som visserligen är effektivt men kräver koagulationsövervakning, dostitrering och kostföreskrifter", kommenterar professor Bertil Olsson, en av de ansvariga för SPORTIF III och professor i kardiologi vid Lunds Universitetssjukhus. "Ett nytt läkemedel som ximelagatran är därför ett klart innovativt framsteg ifråga om behandling med koagulationshämmare, som skulle kunna fylla ut detta behandlingsglapp och minska den belastning som stroke utgör för patienter och sjukvårdssystem runt om i världen." SPORTIF III är en internationell, randomiserad öppen studie med parallella grupper och blind dataanalys. 3.047 patienter från 259 kliniker i Europa, Australien och Asien deltog i studien. Patienterna behandlades i genomsnitt under 17 månader, vilket gav viktiga säkerhetsdata till stöd för en gynnsamm risk/nyttaprofil för ExantaTM . Trots att ingen koagulationsövervakning eller dostitrering skedde i ExantaTM -gruppen uppträdde ingen ökning av förekomsten av stroke eller blödningar jämfört med väl dosjusterat warfarin. Den sammanlagda förekomsten av större och mindre blödningar var också signifikant lägre för ExantaTM än för warfarin (p=0,007). Övergående ökningar av leverenzymvärden (alaninaminotransferas, ALAT) noterades hos 6,3% av de patienter som fick ExantaTM , och förhöjda bilirubinvärden >2x ULN i kombination med ALAT >3x ULN noterades hos 0,4% av ExantaTM -patienterna, jämfört med hos 0,1% av warfarin-patienterna. Liksom vid andra fas III-studier av ExantaTM sjönk ALAT-nivåerna mot utgångsvärdet oavsett om behandlingen fortsatte eller avbröts, och inget samband med specifika kliniska symtom noterades generellt. Resultaten prövas tillsammans med säkerhetsdata från hela det kliniska studieprogrammet för ExantaTM , för att fastställa produktens sammanlagda risk/nyttaprofil. "Resultaten från SPORTIF III har bekräftat den övergripande kliniska nyttan och potentialen hos ExantaTM på detta område där det finns ett icke tillgodosett medicinskt behov", kommenterade dr Hamish Cameron, Vice President och chef för utvecklingen av ExantaTM vid AstraZeneca. "Resultaten från SPORTIF III stödjer den gynnsamma risk/nyttaprofil som gäller för ExantaTM , och de kommer vid kongressen med American Heart Association (AHA) senare i år att kompletteras med resultaten från den andra stora studien gällande denna indikation, SPORTIF V." Exantatm studeras i fas III avseende flera indikationer i samband med venös tromboembolism, och är den första orala trombinhämmare som nått denna sena fas av klinisk prövning sedan warfarin utvecklades för 60 år sedan. Potentialen för Exantatm vid behandling av tromboser i hjärtats kranskärl har också påvisats i fas II-studien ESTEEM, som presenterades igår vid ESC-kongressen 2003. ESTEEM är den första studie där en oral direkt trombinhämmare utvärderas för behandling av patienter med hög risk för kranskärlssjukdom, och resultaten lägger en stark grund för den framtida utvecklingen av ExantaTM för indikationen kranskärlstrombos. För närvarande uppgår den globala marknaden för behandling och förebyggande av blodpropp till 9,6 miljarder USD. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Chris Major, +44 (0) 207 304 5028 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 / 070-557 43 00 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Mina Blair-Robinson, +44 (0) 207 304 5084 Bakgrund ExantaTM är ett varumärke som tillhör AstraZeneca-koncernen. SPORTIF står för Stroke Prevention by ORal Thrombin Inhibitor in atrial Fibrillation (förebyggande av stroke vid förmaksflimmer med hjälp av en oral trombinhämmare). SPORTIF III är en del av världens största program för klinisk prövning gällande förebyggande av stroke i samband med förmaksflimmer, och var upplagd som en "non-inferiority"-studie för att jämföra ExantaTM med till dagens standardbehandling, dosjusterat warfarin. 36 mg två gånger dagligen som fast oral dos av ExantaTM jämfördes med dosjusterat warfarin en gång dagligen (INR 2,0-3,0). De medverkande patienterna hade icke-klaffrelaterat förmaksflimmer, plus minst en ytterligare riskfaktor för stroke, exempelvis tidigare inträffad lokal syrebrist i hjärnan, tidigare systemisk embolism, förhöjt blodtryck, störningar i vänster kammarfunktion, ålder minst 75 år, ålder minst 65 år plus kranskärlssjukdom. Vissa centrala data från SPORTIF III presenterades första gången vid ett seminarium om färska kliniska studieresultat vid 52a konferensen med American College of Cardiology (ACC), i Chicago i april 2003. ESTEEM står för Efficacy and Safety of the oral Thrombin inhibitor ximelagatran in combination with aspirin, in patiEnts with rEcent Myocardial damage (effekt och säkerhet hos den orala trombinhämmaren ximelagatran i kombination med acetylsalicylsyra, hos patienter som nyligen genomgått hjärtinfarkt).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera