Skip to main content

Symbicort förbättrar KOL-patienters livskvalitet

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 13:00 CEST

Tydliga fördelar i jämförelse med traditionell behandling Nya resultat1 som presenteras i Seattle vid den årliga American Thoracic Society (ATS) kongressen i Seattle, visar att Symbicort förbättrar livskvaliteten för patienter med svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Förbättringen överträffar de resultat som observerats vid användning av enbart ett långverkande luftrörsvidgande medel eller en inhalerad kortikosteroid.2 Symbicort är den första produkt som i en klinisk studie visat så tydliga fördelar jämfört med placebo och traditionella läkemedel. Symbicort är den första inhalerade kombinationen av en kortikosteroid och en långverkande luftrörsvidgare som marknadsförs inom EU för behandling av patienter med svår KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom, se "Bakgrund") och som tidigare haft flera akuta försämringsperioder. I slutet av februari blev Symbicort godkänd för behandling av svår KOL i Sverige. Symbicort används sedan tidigare framgångsrikt för behandling av astma. Bara i Sverige lider ungefär en halv miljon människor av KOL. KOL orsakas framförallt av rökning, och är en allvarlig lungsjukdom. Gemensamt för alla som har KOL är de återkommande försämringsperioder då sjukdomssymtomen förvärras. Detta sker ofta i samband med infektioner och tar sig uttryck i besvärligare hosta, mer upphostningar, svårare andnöd och minskad fysisk prestationsförmåga. Förlänger tiden fram till den första försämringsperioden med 158 dagar De resultat 3 som nu presenteras, visar att effekten att förhindra uppkomst av akuta försämringsperioder var signifikant bättre med Symbicort än med någondera av de ingående komponenterna, dvs kortikosteroiden budesonid och luftrörsvidgaren formoterol var för sig. Symbicort förlängde tiden fram till den första akuta försämringsperioden, exacerbationen, med i genomsnitt 158 dagar jämfört med placebo, med 100 dagar jämfört med enbart formoterol, och med 76 dagar jämfört med enbart budesonid. Även patienternas lungfunktion förbättrades tydligt jämfört med placebo och de aktiva komponenterna var för sig, och denna effekt kvarstod under hela behandlingsåret. "Under och efter ett akut försämringstillstånd är patienten mera andfådd, har ofta upphostningar med mycket slem och ofta kombinerat med feber. Efter en exacerbation påverkas lungfunktionen negativt, och hälsotillståndet är försämrat under flera månader efter episoden", berättar professor Claes-Göran Löfdahl, Lunds universitetssjukhus och huvudkoordinator för studien. Förbättrad livskvalitet Effekten av Symbicort på patienternas livskvalitet undersöktes med hjälp av ett frågeformulär, St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)1 där en förändring med fyra enheter bedöms som kliniskt relevant eftersom patienten kan uppfatta denna skillnad. Resultaten visade att SGRQ-värdet vid behandling med Symbicort förbättrades med 7,5 enheter jämfört med placebo. Detta var klart bättre än med enbart formoterol (4,1 enheter bättre än placebo) eller enbart budesonid (3,0 enheter bättre än placebo). Denna förbättring kvarstod under hela behandlingstiden på ett år. "En ökning med 7,5 enheter, i den livskvalitetsmätning som förkortas SGRQ, är en uttalad förbättring. Redan en ökning med ungefär halva värdet, dvs 4 enheter, innebär att patienten kan tvätta sig och klä sig lättare än tidigare och samtidigt kan gå uppför trapporna utan att stanna, och dessutom gå ut för att handla eller roa sig, vilket han inte kunde tidigare", säger Claes-Göran Löfdahl. Försämringen av KOL-symtomen kan orsakas av flera faktorer, t ex förkylning, infektioner, väderomslag och olika irriterande miljöfaktorer. Patienter med KOL har uppskattningsvis mellan en till fyra akuta försämringsperioder per år. Personer med en svårare KOL har också fler försämringsperioder än patienter med mildare KOL, och med allvarligare konsekvenser som t ex sjukhusinläggningar. "Symbicort ger patienter och läkare ett effektivt och bekvämt behandlingsalternativ för långsiktig lindring av svår KOL, säger dr Anders Ekblom", Vice President och chef för terapiområdet Andningsvägar och inflammation vid AstraZeneca. "Patienter med KOL har inte bara möjlighet att få förbättrad lungfunktion och långvarig symtomlindring, utan de löper framförallt också avsevärt lägre risk att drabbas av de akuta försämringsperioder som är den vanligaste orsaken till svår oro och inläggning på sjukhus. Symbicort har kliniskt signifikanta fördelar och därmed möjlighet att lindra effekterna av denna besvärliga sjukdom". Läs mer på www.astrazenecapressoffice.com (respiratory section, COPD Revealed) om de senaste rönen, bakgrund om KOL finns på www.astrazeneca.se/press/ För mer information vänligen kontakta: Claes-Göran Löfdahl, professor Lunds universitetssjukhus och huvudkoordinator för den s k Symbiosis-studien i Sverige, tel. 046-17 12 06 Olof Selroos, professor och t.f. medicinskt ansvarig Andningsvägar AstraZeneca Sverige, tel 0705-83 66 77. Anette Orheim, PR-ansvarig Andningsvägar AstraZeneca Sverige, tel. 046-33 80 87, e-mail anette.orheim@astrazeneca.com Referenser Jones PW, Ståhl E. Budesonide/formoterol in a single inhaler improves health status in patients with COPD. Abstract at American Thoracic Society meeting, Seattle, May 17-21, 2003. Siafakas NM, Vermeire P, Pride NB, Paoletti P, Gibson J, Howard P, Yernault JC, Decramer M, Higenbottam T, Postma DS, et al. Optimal assessment and management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD): The European Respiratory Society Task Force. Eur Respir J 1995; 8:1398-420 Calverley PMA. Combining budesonide/formoterol in a single inhaler reduces exacerbation frequency in COPD. Abstract at American Thoracic Society meeting, Seattle, May 17-21, 2003. Bakgrund KOL är en progressiv och allvarlig sjukdom som kännetecknas av luftvägsobstruktion som inte är helt reversibel. Till symtomen hör andnöd, hosta och stark slembildning i luftvägarna. KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i industriländerna och är en svår belastning för patienterna, deras yrkesverksamhet, sjukvården och samhället. Den studie som presenterades idag3 i Seattle vid American Thoracic Society kongressen omfattade 1022 patienter med svår KOL (enligt de riktlinjer som fastställts av ERS2) som tidigare haft akuta exacerbationer. Patienterna behandlades under två veckor med inhalerat formoterol (9 µg två gånger dagligen) och prednisolon i tablettform (30 mg en gång dagligen), för att få sitt hälsotillstånd så välkontrollerat som möjligt. Därefter ingick de slumpmässigt i grupper som under ett års tid fick Symbicort (budesonid/formoterol; 160/4,5 µg två inhalationer två gånger dagligen), enbart budesonid (200 µg två inhalationer två gånger dagligen), enbart formoterol (4,5 µg två inhalationer två gånger dagligen), eller placebo. Dessutom hade alla patienter tillgång till det luftrörsvidgande inhalationspreparatet terbutalin, för användning vid behov. Studien var upplagd för att avgöra om dessa behandlingar förlängde tiden fram till sådana försämringsperioder av KOL som krävde medicinska insatser (sjukhusinläggning och/eller tillförsel av orala kortikosteroider och/eller antibiotika).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera