Skip to main content

​Förskola ska byggas på Vallås

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2020 15:44 CET

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att föra över 56 miljoner kronor till fastighetsnämnden för byggnation av ny permanent förskola på Vallås. 

Förskolan Nya Strandvallen kommer att byggas i två plan med rum för åtta avdelningar, enligt det lokal- och funktionsprogram som tagits fram av verksamheten. När den nya förskolan står klar 2022, kan den nuvarande tillfälliga förskolan intill, avvecklas.

Positiva planbesked i Marbäck, på Söder och i Särdal

Det kan bli upp mot 140 nya bostäder i Marbäck när bostadsändamål nu i detaljplan ska prövas på flera fastigheter. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav i dag positivt planbesked för fastigheterna Marbäck 2:15, 2:39 och del av 2:12.

På gamla Marbäcks bruk vid Fylleån vill sökande bygga mellan 75 och 80 bostäder med varierat utseende, både hyresrätter och äganderätter.

I Marbäck vill ytterligare en sökande bygga mellan 50 och 60 bostäder för uthyrning, Förslaget omfattar en blandning av enbostads- och parhus samt ombyggnad av en äldre stallbyggnad till flerbostadshus. Området kommer att byggas ut successivt över tid.

De båda områdena saknar i dag detaljplaner, men är av kommunen utpekade som så kallade LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära läge, då nya bostäder i denna del av Marbäck ses som gynnsamt för ortens utveckling. Kommunen har också de senaste åren investerat i kommunalt vatten och avlopp till Marbäck. De nya detaljplanerna förväntas kunna antas senast september 2023. Under planarbetet kommer särskilt frågor om kulturmiljö, markföroreningar, dagvatten samt skred- och översvämningsrisker att utredas.

– Marbäck ligger helt rätt i utvecklingsstråket mot Simlångsdalen och har goda möjligheter att utvecklas med bostäder i en härlig miljö, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Också fastigheten Bogserbåten 1, på Söder, fick ett positivt planbesked vid dagens sammanträde. I detaljplan ska vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal prövas. I den nuvarande detaljplanen är fastigheten avsedd för industriändamål. Verksamheterna som i dag huserar i de befintliga byggnaderna på fastigheten, bedöms dock ligga i linje med den långsiktiga utvecklingen för området och har tillfälligt bygglov fram till 2025.

I den nya detaljplanen ska särskilt frågor kring översvämningsrisker och framtida trafikbuller utredas.

Det kan bli tolv nya enbostadshus för permanentboende eller fritidsboende i Särdal. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge positivt planbesked för fastigheten Särdal 8:7.

Utskottet var inte enigt Centerpartiet och Vänsterpartiet ville ge ett negativt planbesked. Bland annat då fastigheten utgör så kallad brukningsvärd jordbruksmark och det måste finnas väsentliga samhällsintressen för att bygga på sådan mark enligt miljöbalken.

Förutsättningar för F-6 skolor i Haverdal och Harplinge utreds

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar och investeringskostnader för att utöka befintliga skolor i Haverdal respektive Harplinge. Barn- och ungdomsnämnden har tidigare fattat beslut om att ändra stadieindelningen på Byaskolan i Haverdal och på Lyngåkraskolan i Harplinge från årskurserna F-5 till F-6. Utredningen kommer bland annat att titta på vilka om- och tillbyggnader som krävs för att antalet elever på de båda skolorna kan utökas.

Negativt planbesked på Söder

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge negativt planbesked för fastigheten Besättningen 1. Sökanden hade begärt planbesked för att komplettera den befintliga bebyggelsen på söderfastigheten med åtta nya lägenheter i en eller två huskroppar. Den nya bebyggelsen bedöms inte uppfylla kraven i plan- och bygglagen när det gäller hänsyn till kulturmiljö, möjlighet att ordna parkering samt risk för översvämning och störningar från reningsverk och framtida gatutrafik.

Ändring av detaljplan för Östergårdsskolan tillgängligt för granskning

Kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott beslutade i dag att ändring av detaljplan för Östergårdsskolan ska göras tillgängligt för granskning. Därmed kan sakägare, myndigheter och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll. Ändringen i detaljplanen syftar till att öka tillåten byggnadshöjd från 11 till 20 meter och möjliggöra en skolbyggnad med fler våningsplan än i dag. Med planändringen kan en ny skola byggas som fungerar som en orienteringspunkt och en samlingspunkt i området.


För mer information kontakta:

Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-15 74 476, jenny.axelsson@halmstad.se

Carl-Johan Berthilsson, (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 070-355 79 79, carl-johan.berthilsson@halmstad.se

Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 072-085 35 71, stefan.palsson@halmstad.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.