Skip to main content

​Konsultrapport om Getingeskolan klar – brister har inte påverkat inomhusmiljön väsentligt

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 13:03 CET

Getingeskolan har byggnadstekniska skador, fuktskador i vissa utrymmen, bristande underhåll samt slitna och ålderstigna material. Men de fördjupade undersökningar som har gjorts på skolan kan inte påvisa att dessa brister har påverkat inomhusmiljön i väsentlig grad. Det visar rapporten från de konsulter som har utrett inomhusmiljön på Getingeskolan.

I delrapporten från november 2016 konstaterade konsulten Rolf Andersson, utredare inomhusmiljö på Sweco, att de mätningar som gjorts visade på få avvikande resultat i inomhusmiljön på Getingeskolan. Halmstads kommun valde då att göra fördjupade undersökningar för att få ett bättre underlag för beslut kring Getingeskolans framtid. Den tekniska undersökningen har kompletterats med en enkätundersökning där personal, elever och vårdnadshavare har fått beskriva hur de mår och i vilken utsträckning de har symptom eller besvär.

– Vår slutsats är att inomhusmiljön kan ha påverkats av bristande underhåll i kombination med att ett större antal personer har vistats i lokalerna än ventilationen i skolan ursprungligen är dimensionerad för. Men de mikrobiologiska och kemiska luftmätningar som har genomförts visar inte på några pågående större fuktskador på byggnaden, säger Rolf Andersson.

Högstadiedelen

Fler provtagningar har gjorts i väggar, tak och golv. Det har också borrats hål i betongplattan för att undersöka den underliggande isoleringen och den bedöms inte vara påverkad av fukt. Provtagningen visar att fuktnivån för byggnadsdelar generellt ligger under kritiska värden för tillväxt av till exempel mögelsvampar, men lokala fuktskador förekommer. Fuktnivån i golvkonstruktionen ligger i vissa fall nära den kritiska gränsen för limmade golvbeläggningar. Syllarna har undersökts och är inte fuktpåverkade.

Luftflödesmätningar visar att ventilationen inte fungerar optimalt, bland annat har luftflödena inte varit anpassade efter antalet personer i lokalen.

Klockhuset och fritidsdelen

Fuktmätningar i källardelen på Klockhuset visar på för höga fuktvärden i golv för använt golvmaterial. Det har också noterats att det finns avvikande lukt i delar av byggnaden. I fasaden förekommer brister, bland annat fuktskador i takkonstruktion, men inga invändiga fuktskador på väggarna har noterats. Också i Klockhuset finns brister i ventilationen.

I fritidsdelen finns avvikande lukt som ännu inte har fått sin förklaring, trots provtagningar av golv, väggar och tak.

Suse förskola

Inga avvikelser har noterats. Enkätundersökningen visar också att miljön på förskolan upplevs vara bra.

Resultat av enkätundersökningen

Resultatet av enkäten förstärker bilden av att Getingeskolan har brister i inomhusmiljön som elever, vårdnadshavare och personal har gett uttryck för. Framför allt påtalar man symptom som trötthet och att de blir ”tunga i huvudet” av att vistas i lokalerna.

Både elever, personal och vårdnadshavare klagar generellt på instängd, ”dålig” och torr luft samt obehaglig lukt och varierande och låg rumstemperatur.

– Framför allt tycks det vara den dåligt fungerande ventilationen som bidrar till flertalet av klagomålen. Eftersom det också förekommer vissa klagomål på lukter bör detta undersökas närmare, säger Kjell Andersson, specialistläkare i yrkes- och miljömedicin, som har genomfört enkätundersökningen.

All personal på Getingeskolan, elever och vårdnadshavare till de yngre barnen har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor som rör skolmiljön. 501 svar har kommit in, det motsvara en svarsfrekvens på över 80 procent.

Kontaktpersoner Halmstads kommun

Patrick Kristensson, förvaltningschef fastighetskontoret, 035-13 72 95, 0708-75 46 30, patrick.kristensson@halmstad.se

Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef barn och ungdomsförvaltningen, 070-248 52 21, pauline.broholm.lindberg@halmstad.se

För mer information om rapporten kontakta:

Rolf Andersson, utredare inomhusmiljö Sweco AB, 070-547 88 37

Kjell Andersson, Miljömedicin MM konsult AB, 070-328 89 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.