Media-no-image

Pressinbjudan: Genuspedagog Christina Nettelbladh Malm föreläser om att alla vinner på jämställdhet

Nyheter   •   2015-01-23 07:00 CET

Vilka förväntningar har vi på de olika attribut en person kan ha, så som ålder, hudfärg, sexuell läggning, religion och funktionalitet? Och hur påverkar de oss? Genuspedagogen Christina Nettelbladh Malm föreläser tisdagen den 27 januari på Högskolan i Skövde och ger intressanta infallsvinklar dessa frågor. Arrangörer är Kvinna Skaraborg i samarbete med mångfaldsgruppen vid Högskolan i Skövde.

Christina Nettelbladh Malm är ny enhetschef för Tillväxt och kulturutveckling vid Skövde kommun. Men hon är också genuspedagog och det är i den egenskapen som hon föreläser på Högskolan i Skövde. Temat är att alla vinner på jämställdhet.

Christina har under många år arbetat med jämställdhets- och värdegrundsfrågor. Hon är bland annat medförfattare till Machofabriken, ett metodmaterial och ett verktyg i arbetet med unga för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras.

Christina Nettelbladh Malm utlovar olika intressanta infallsvinklar på hur frågor och kunskaper om jämställdhet, genus och normer kan vidga våra perspektiv kring strukturer i samhället och relationer mellan människor. Och om de förväntningar vi har på flickor, pojkar, kvinnor och män och vad alla dessa förväntningar gör med oss.

Tid: Tisdagen den 27 januari kl 18:30 – 20:30 inklusive en kort paus.
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 109
(Obs! Media har möjlighet att träffa Christina från ca kl 17:45)

Fri entré.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Föreningen Kvinna Skaraborg och mångfaldsgruppen vid Högskolan i Skövde.

För ytterligare information:

Kvinna Skarborg: Inger Karlsson, tel 0703 - 786 802, Inger.E.Karlsson@skovde.se

Vilka förväntningar har vi på de olika attribut en person kan ha, så som ålder, hudfärg, sexuell läggning, religion och funktionalitet? Och hur påverkar de oss? Genuspedagogen Christina Nettelbladh Malm föreläser tisdagen den 27 januari på Högskolan i Skövde och ger intressanta infallsvinklar dessa frågor. Arrangörer är Kvinna Skaraborg i samarbete med mångfaldsgruppen vid Högskolan i Skövde.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny yrkeshögskoleutbildning inom dataspelsutveckling till Skövde

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 14:00 CET

Onsdagen 21 januari meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildningen Dataspelsutvecklare inom Design/Scriptning och Programmering beviljats för start i september vid Folkuniversitet i Skövde.Utbildningen är ett samlat initiativ från branschen, Högskolan i Skövde och Gothia Science Park (GSP).

Under 2014 definierade branschen, Högskolan i Skövde, GSP och Folkuniversitetet ett behov av utbildning som kompletterar befintliga högskoleutbildningar inom området dataspelsutveckling. Utbildning kommer att starta i höst och satsningen kommer ytterligare att stärka Skövde som en nationell nod inom dataspelsutveckling.

Folkuniversitetet, som är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, agerar huvudman men allt sker i ett mycket tätt samarbete med Högskolan i Skövde och GSP.

– Det är mycket glädjande att vi fått denna utbildning till Skövde. Dataspelsbranschen är ett av de mest snabbväxande områden i Sverige och Skövde, med sin långa erfarenhet av utbildning och företagande, är en naturlig nod. För att företagen ska fortsätta utvecklas krävs tillgång till rätt kompetens och vi ser den nya utbildningen som en viktig pusselbit i denna utveckling. Vi har samarbetat med Högskolan kring vår utbildning till Projektkoordinator under flera år och ser mycket positivt på ett ännu tightare samarbete i och med den nya utbildningen, säger James Minard, skolchef på Folkuniversitetet i Skaraborg.

Vid Högskolan i Skövde finns idag fem olika utbildningsprogram inom dataspelsutveckling som har högt söktryck nationellt.

– Detta är ett bra komplement till de utbildningar som Högskolan bedriver inom området och ger oss möjlighet att kunna profilera våra egna utbildningar än mer i förhållande till yrkeshögskoleutbildning inom spelområdet. Högskolan har redan under två år mycket framgångsrikt samverkat med just Folkuniversitetet om en annan yrkeshögskoleutbildning med fokus på möbelindustrin i Tibro, säger Ulf Wilhelmsson vid Högskolan i Skövde.

– En yrkeshögskola har länge varit önskvärt i Skövde, det är något som jag personligen kämpat för under flera år. Det känns som en milsten passeras och att det kommer finnas än mer anledning för företag, entreprenörer och studenter att vända sig till Skövde. Utbildningen kompletterar Högskolans program och satsningen på en yrkeshögskola kommer innebära fler nya företag och därmed en växande bransch och fler arbetstillfällen. Programmet är framtaget efter branschens behov - såväl de etablerade företagen i Gothia Science Park som nationella företag, säger Per-Arne Lundberg vid Gothia Innovation.

För mer information, kontakta:
James Minard, Tfn 0504-125 51, james.minard@folkuniversitetet.se
Per-Arne Lundberg, Tfn 0705-66 05 55, peral@gsp.se
Ulf Wilhelmsson, Tfn 0500-44 88 08 ulf.wilhelmsson@his.se

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Onsdagen 21 januari meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildningen Dataspelsutvecklare inom Design/Scriptning och Programmering beviljats för start i september vid Folkuniversitet i Skövde. Utbildningen är ett samlat initiativ från branschen, Högskolan i Skövde och Gothia Science Park (GSP).

Läs vidare »
Media-no-image

Sigbritt Karlsson fortsätter som rektor för Högskolan i Skövde

Nyheter   •   2015-01-22 07:00 CET

I tillsättandet av ny rektor för Chalmers tekniska högskola var Sigbritt Karlsson en av två förordade toppkandidater. Nu har Chalmers styrelse fattat beslut och tillsätter Stefan Bengtsson från Malmö Högskola som ny rektor. Sigbritt Karlsson fortsätter som rektor på Högskolan i Skövde.

– Det är på alla sätt positivt att Högskolan i Skövdes rektor är efterfrågad för andra höga akademiska positioner. Ännu mer positivt är det att Sigbritt Karlsson fortsätter att leda Högskolan i Skövde. Processen på Chalmers har visat att Högskolan i Skövde har en rektor som står sig mycket bra i konkurrens med andra akademiska ledare, säger Urban Wass, styrelseordförande på Högskolan i Skövde.

För ytterligare information kontakta:
Urban Wass, styrelseordförande, Tfn 0739-02 86 61
Sigbritt Karlsson, rektor, Tfn 0500-44 81 43

​I tillsättandet av ny rektor för Chalmers tekniska högskola var Sigbritt Karlsson en av två förordade toppkandidater. Nu har Chalmers styrelse fattat beslut och tillsätter Stefan Bengtsson från Malmö högskola som ny rektor. Sigbritt Karlsson fortsätter som rektor på Högskolan i Skövde.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskning: Vätternrödingen straffas dubbelt av ett varmare klimat

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 12:48 CET

Storrödingen betraktas idag som akut hotad och i Vättern har beståndet minskat kraftigt sedan 1950-talet. Åtgärder mot överfiske och inplanterade konkurrenter har under senare år förbättrat läget för vätternrödingen något, men den hotas nu också av ett varmare klimat. Varma vintrar har nämligen gjort det svårare för rödingen att hitta föda, och det gäller både nykläckta yngel och större fiskar. Detta visar en studie som letts av Tomas Jonsson, lektor i teoretisk ekologi vid Högskolan i Skövde.

Det finns idag många exempel på växter och djur som har påverkats direkt av klimatförändringarna. Att förutspå effekten av ett varmare klimat på t.ex. ett rovdjur är dock komplicerat, eftersom nettoeffekten påverkas av hur andra organismer i näringsväven reagerar. En ny studie som visar att varma vintrar har slagit hårt mot vätternrödingen, både som litet yngel och som vuxen, är ett av få exempel där effekterna av flera samverkande mekanismer har klarlagts.

– Vad jag känner till är det här den första undersökningen som rör både direkta och indirekta klimateffekter på en toppredator i sötvatten, säger Tomas Jonsson, lektor i teoretisk ekologi vid Högskolan i Skövde, som har lett studien.

Studien bygger på en analys av fångst- och klimatdata som har samlats in sedan början av 1900-talet, samt goda kunskaper om näringsväven, dvs. vem som äter vad, i Vättern. Varma vintrar visade sig följas av år med sämre rödingsfångster, med fem till sex års fördröjning. Omkring fyra år efter en riktig isvinter var rödingfångsterna i stället ovanligt goda. Fångststatistiken visar också att siklöjan, som tidigare var det viktigaste bytet för fullvuxen röding, har gått tillbaka kraftigt under de senaste 25 åren.

Förklaringen till trenderna i fångststatistiken är enligt studien att varmare vintrar leder till ekologiska felanpassningar som slår mot rödingen i två av dess åldersklasser: Under varma vintrar utvecklas rödingrommen snabbare och kläcks helt enkelt för tidigt och ynglen hinner då förbruka sina näringsreserver innan tillgången på föda, djurplankton, har blivit god i sjön. Äldre rödingar påverkas samtidigt indirekt, genom att även siklöjan påverkas negativt av ett varmare klimat, vilket kraftigt minskar tillgången på detta viktiga bytesdjur.

Att rödingen hittills inte verkar ha anpassat äggkläckningstidpunkten till de senaste 25 årens varmare klimat tyder på att genetisk variation för denna egenskap saknas eller är otillräcklig. Eftersom eventuella åtgärder för att minska klimatförändringarna verkar långsamt kan det bästa sättet att hjälpa storrödingen att klara klimatförändringarna vara att hjälpa beståndet att växa. Ett växande bestånd får större genetisk variation, och därmed bättre möjligheter att anpassa sig till ändrade förhållanden.

– Det kan låta bakvänt, men om vi tar hotet från uppvärmningen på allvar bör förvaltningen av vätternrödingen fokusera på andra faktorer som stressar beståndet. Det handlar bland annat om att begränsa predation på rom av inplanterade kräftor och konkurrens från inplanterad lax samt att undvika för stort uttag från yrkes- och fritidsfiske, säger Tomas Jonsson.

Forskningen har genomförts i ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

För mer information, kontakta:
Tomas Jonsson, lektor i teoretisk ekologi, Högskolan i Skövde
E-post: tomas.jonsson@his.se Tfn 0500-44 86 36

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Storrödingen betraktas idag som akut hotad och i Vättern har beståndet minskat kraftigt sedan 1950-talet. Åtgärder mot överfiske och inplanterade konkurrenter har under senare år förbättrat läget för vättenrrödingen något, men den hotas nu också av ett varmare klimat.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Föreläsning om bakgrunden till kriserna i Mellanöstern

Nyheter   •   2015-01-19 07:00 CET

Att hitta aktuella och berörande ämnen är en av ambitionerna med föreläsningsserien Populärvetenskapliga caféer på Högskolan i Skövde. Och det har skaraborgarna upptäckt, förra årets programpunkter var mycket välbesökta. På onsdag, 21 januari, inleds årets säsong med ett i allra högsta grad aktuellt ämne - ”Roten till det onda – bakgrunden till dagens kriser i Mellanöstern.”

Det är Ingmar Karlsson, före detta ambassadör samt teologie och filosofie hedersdoktor, som gästar Högskolan i Skövde under onsdagen. Han har en lång karriär inom Utrikesdepartementet, bland annat som chef på UDs mellanösternavdelning. Ingmar Karlsson har även tjänstgjort fem år i Syrien, Libanon och Jordanien. Han har skrivit flera böcker om Mellanöstern och de religiösa och etniska minoriteterna.

Fredsavtalet i Versailles 1919 har betecknats som freden som gjorde slut på all fred. I sin föresläsning kommer Ingmar Karlsson ta upp hur de arabiska delarna av det osmanska riket delades upp för att tillgodose brittiska och franska intressen utan hänsyn till historiska och geografiska realiteter. Och vilket pris vi i dag får betala för denna politik med sönderfallande stater, terrorism och flyktingströmmar.

De populärvetenskapliga caféerna som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. I den folkbildande rollen ingår att nå ut med att framforskad kunskap höja kunskapsnivån hos medborgarna. Här träffas intresserade, både från Högskolan i Skövde och allmänheten, för att lyssna till forskare som tar upp en aktuell fråga eller berättar om nya, spännande rön.

Tid: onsdagen den 21 januari kl. 19:00 – 21.00.
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
(Obs! Media har möjlighet att träffa Ingmar Karlsson från ca kl. 18:15. Det går att intervjua Ingmar Karlsson inför hans Skövdebesök på telefon, tel. 0738 - 02 75 79)

Fri entré.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Folkuniversitetet, Skaraborgs Senioruniversitet och Högskolan i Skövde.

Kontaktpersoner: James Minard, Folkuniversitetet
Tel. 0504-125 51, e-post: james.minard@folkuniversitetet.se

Eric Hellgren, Högskolan i Skövde
Tel. 0500 – 44 80 71, 0709 – 66 82 56, e-post: eric.hellgren@his.se

Marianne Skardeus, Skaraborgs senioruniversitet
Tel. 0500 – 41 91 37, e-post: marianne.skardeus@comhem.se

Att hitta aktuella och berörande ämnen är en av ambitionerna med föreläsningsserien Populärvetenskapliga caféer på Högskolan i Skövde. Och det har skaraborgarna upptäckt, förra årets programpunkter var mycket välbesökta. På onsdag, 21 januari, inleds årets säsong med ett i allra högsta grad aktuellt ämne - ”Roten till det onda – bakgrunden till dagens kriser i Mellanöstern.”

Läs vidare »
Zoope2a9uihnae0y4vr8

Terminsstart vid Högskolan i Skövde

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 11:00 CET

Nytt år betyder nya kurs- och programstarter vid Högskolan i Skövde. Även i januari. Till vårterminsstarten 2015 har Högskolan antagit totalt 2425 nya studenter – bland annat startar ett 90-tal nya sjuksköterskestudenter och runt 15 yrkeslärarstudenter.

Jffobzc96gvyhtqtnesg

Varmt bemötande i ett kallt Skövde

Nyheter   •   2015-01-15 11:54 CET

I dagarna välkomnas de nya internationella studenterna till Högskolan i Skövde. Totalt 80 internationella studenter kommer att tillbringa vårterminen i Skövde och för de flesta det är första gången i Sverige. Mångfalden bland studenterna är stor; 25 länder är representerade bland studenterna.

Ruaek3gyot7tmr4arvto

Ditt husdjur gör dig gladare

Nyheter   •   2015-01-08 07:00 CET

Hunden är människans bästa vän, sägs det. Och kanske ligger det mycket mer i uttrycket än man kan tro. Linda Handlin, som forskar vid Högskolan i Skövde, menar att när en hundägare interagerar med sitt djur sker en höjning av hormonet oxytocin - ett hormon som minskar stress, ökar välbefinnande och helt enkelt gör oss gladare.

Mhew5fpgdwlmg0vf3fwo

Högskolan i Skövde utvecklar sin forskning i samarbete med KK-stiftelsen

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 07:00 CET

Åtta nya doktorander kan tas in till företagsforskarskolan ApplyIT. Fyra nya forskningsprojekt kan startas och två nya medarbetare med viktig specialkompetens kan rekryteras. Högskolan i Skövde fortsätter att utveckla sin forskning med stöd av KK-stiftelsen, som beslutat om finansiering inför 2015.

Ars5iofhdemgqxqos6yy

Tacksamhet gör dig gladare och nöjdare med julen

Nyheter   •   2014-12-19 08:00 CET

Julhelgen är till för att spendera mer tid med nära och kära, och ofta kan man känna lite extra tacksamhet under julfirandet. Enligt Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde leder kontinuerlig utövning av tacksamhet till ökat välbefinnande.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/Vik. pressansvarig
  • cecilia.fransson@his.se
  • 0500-44 80 35

Om Högskolan i Skövde

Välkommen till Högskolan i Skövde!

Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. Vi utgår från verkligheten i dagens behov och morgondagens utmaningar. Våra studenter får förutsättningarna för att lyckas med sina studier och mål genom att vi gärna tänker nytt, är öppna för strategiska samarbeten med omvärlden och tar väl hand om våra studenter.

Adress

  • Högskolan i Skövde
  • Högskolevägen, Box 408
  • 541 28 Skövde
  • Vår hemsida

Länkar