Skip to main content

Fortsatt bekämpning av rotgallnematoder

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2019 11:25 CET

Jordiga maskiner och växtmaterial som till exempel utsäde eller plantor med rötter och skördade rotfrukter kan föra med sig rotgallnematoder. Alla åtgärder som bidrar till att minska risken för att sprida jord mellan olika brukare är viktiga.

De fält som drabbats av växtskadegörarna rotgallnematod Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax öster om Kristianstad och i västra Blekinge kommer under 2019 skötas med tuffa åtgärder för att bekämpa nematoderna. De åtgärder som gjorts på tidigare kända fält har varit framgångsrika. På de fälten är åtgärderna anpassade.


Rotgallnematoder kan hota odlingar av potatis och rotfrukter. Hösten 2017 hittades rotgallnematoder, små rundmaskar, av arten M. chitwoodi för första gången i Sverige, i en potatisodling i västra Blekinge. Under våren 2018 hittades ytterligare ett fall inför odling av ett sortförsök av morötter utanför Kristianstad i Skåne. De drabbade odlarna vidtog åtgärder för att minska risken för spridning. Samtidigt inledde Jordbruksverket en bredare inventering. Inventeringen visade att nematoderna inte är allmänt spridda, men att de finns i ytterligare några fält i anslutning till de första fallen. I inventeringen hittades också två fält utanför Kristianstad där det finns rotgallnematoder av arten M. fallax.

Konsekvenser för odlarna
Konsekvenserna för de drabbade odlarna har varit omfattande. För att minska risken för spridning har inte jord och underjordiska växtdelar fått tas från smittade fält utan Jordbruksverkets medgivande. Odlarna har också fått beslut om vilka odlingsåtgärder de behöver göra på fälten under kommande säsong. Första säsongen efter upptäckten inleds bekämpning vilket innebär att odlarna får odla en resistent sort av oljerättika eller inte odla något alls. Om nematodhalten minskar drastiskt kan det fortsättningsvis även bli aktuellt att odla ett väldigt begränsat urval av grödor och sorter som nematoden inte kan leva av. Så har det blivit på de fält som upptäcktes 2017.

- Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen. Att vi har att göra med två olika arter av rotgallnematoder komplicerar bekämpningen, säger Carin Bunnvik enhetschef på växtregelenheten. Samtidigt vet vi också att det finns fält utan nematoder. Oron är stor att nematoderna sprids till dom.

Åtgärder för att stoppa spridningen
Jordiga maskiner och växtmaterial som till exempel utsäde eller plantor med rötter och skördade rotfrukter kan föra med sig rotgallnematoder. Alla åtgärder som bidrar till att minska risken för att sprida jord mellan olika brukare är viktiga. Skulle nematoderna spridas vidare i södra Sverige hotar den framför allt odlingen av potatis och rotfrukter.

Mer information
Om växtskadegörarna rotgallnematoder (M. chitwoodi och M. fallax)
Om vad som gäller för karantänskadegörare

Kontaktperson för journalister
Carin Bunnvik
Enhetschef på växtregelenheten
Carin.bunnvik@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 50 58

Fakta om rotgallnematoderna M. chitwoodi och M. fallax

  • Rotgallnematoderna M. chitwoodi och M. fallax är mycket små rundmaskar som lever i marken och som kan angripa potatis, morötter och andra grödor. De är karantänskadegörare och ska därför hanteras enligt växtskyddslagen. Skadorna kan bli omfattande och göra skörden omöjlig att sälja.
  • Nematoderna lever i rötter och underjordiska växtdelar. De får potatis och andra växter att bilda knutor, så kallade galler, på rötterna och som påverkar deras förmåga att ta upp vatten och näringsämnen. Knölar och rotfrukter blir buckliga och får även färgförändringar under skalet.
  • I Europa har rotgallnematoden M. chitwoodi tidigare hittats i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Portugal, Turkiet och Frankrike. M. fallax har hittats i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike, Schweiz och Storbritannien.

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.