Skip to main content

​Glyfosatförbud problematiskt för lantbruket - brist på alternativ

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2019 09:30 CEST

I Sverige finns det hårdare restriktioner för användningen av glyfosat än i många andra länder. Svenska lantbrukare får inte spruta glyfosat på spannmål precis innan skörd för att få en jämnare mognad. Foto: Pixabay

Glyfosat är det verksamma ämnet i världens mest använda ogräsmedel. Det finns en stark opinion bland miljöorganisationer för att förbjuda ämnet, och ett framtida förbud är ett möjligt scenario. Glyfosat är tillåtet att använda inom EU fram till år 2022, men ännu saknas alternativa växtskyddsmedel som är lika effektiva. Jordbruksverket har analyserat vilka konsekvenser ett förbud skulle få för svensk växtodling och resultaten presenteras idag vid ett seminarium arrangerat av SLU Partnerskap Alnarp.

I Sverige finns det hårdare restriktioner för användningen av glyfosat än i många andra länder. Svenska lantbrukare får inte spruta glyfosat på spannmål precis innan skörd för att få en jämnare mognad och vi har inga glyfosatresistenta grödor som besprutas under växtsäsongen.

Ökade kostnader för lantbruket
Eftersom det idag saknas effektiva alternativ skulleett glyfosatförbud leda till ökade kostnader både för jordbruks- och trädgårdsnäringen. Även utsläpp av växthusgaser skulle öka eftersom det kommer gå åt mer drivmedel och kväveutlakningen kan också öka på grund av att jorden måste bearbetas mer och tidigare under säsongen. Jordbruksmark riskerar att tas ur produktion om kostnaderna för att hantera ogräs blir för stora.

Störst negativ ekonomisk påverkan förväntas drabba gårdar med liten fältstorlek, stor vallodling och växtodlingsgårdar med stor andel höstspannmål i Götalands och Svealands slättbygder. Ekonomin försämras också för trädgårdsföretag. Trädgårdssektorn är dock mer mångfacetterad än lantbruket, och effekterna av ett glyfosatförbud kan variera beroende på inriktning och regionala förutsättningar.

Möjliga miljövinster
Den totala påverkan av ett förbud är svår att bedöma. Dels finns liten kunskap om hur biologisk mångfald, pollinatörer och andra ekosystemtjänster påverkas av glyfosat, dels saknas en ekonomisk värdering av sådana effekter. Utredningen har inte heller bedömt glyfosat toxikologiskt, det vill säga påverkan på andra levande organismer och på människan.

Det finns behov av kompletterande analyser om mer långsiktiga effekter på miljö, klimat och ekosystemtjänster. Forskning, ny teknik och rådgivning är viktiga åtgärder för att möta konsekvenserna av ett glyfosatförbud. Det är också viktigt att intensifiera arbetet med att ta fram alternativ.

Mer information
Rapporten ”Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?” är under slutförande och kommer att publiceras inom kort.

Kontaktperson för journalister
Håkan Henrikson
Näringslivschef
070-399 66 41

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.