Skip to main content

Höjda ersättningar och minskat krångel kan få fler lantbrukare att leverera miljötjänster

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2019 08:10 CEST

​Ett sätt att få fler att söka ersättningar för miljöåtgärder kan vara att höja ersättningarna och erbjuda mer rådgivning. Foto: J Wiklund, Skandinav.

Låga ersättningsnivåer ger för lite pengar i fickan för lantbrukare. Det är huvudorsaken till att vissa inte söker miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion. Men många lantbrukare tycker också att det lönar sig att söka. Det visar en utvärdering från Jordbruksverket.

1000 lantbrukare har fått frågor om varför de har sökt eller inte sökt ersättningar och 431 svarade.

Kostar mer än det smakar
Vissa av de som avstår från att söka tycker att den ekonomiska ersättningen är för liten. Var femte till var tionde lantbrukare, beroende på ersättning, säger att stödnivåerna är den största anledningen till att man inte har sökt. Omkring 40-60 procent, beroende på ersättning, har svarat "Vet ej" på frågan om ersättningsnivån påverkat beslutet. En förklaring kan vara att ersättningarna och ersättningsnivåerna inte är tillräckligt kända.

Många upplever ändå att det lönar sig
Enkätsvaren pekar på att det finns olika uppfattningar bland lantbrukare om hur stor ersättningsnivån bör vara för att det ska vara lönsamt att söka. Av de lantbrukare som svarat på enkäten har ungefär 80 procent någon av de ersättningar som berörs i utvärderingen. De flesta tycker att stödnivån haft stor eller mycket stor betydelse för beslutet.

Oro för krångel och regler kan vara ett hinder
Förutom ersättningarnas storlek finns andra faktorer som inverkar på lantbrukarnas intresse, exempelvis oro för krångel och regler samt gårdens behov och förutsättningar.

Höjda ersättningsnivåer och större flexibilitet kan vara en lösning
Ett sätt att få fler att söka ersättningar är enligt utvärderingen att höja ersättningsnivåerna samt att öka rådgivningsinsatserna. Enkätsvaren tyder på att lantbrukare har olika uppfattning om hur stor ersättningsnivån behöver vara för att det ska löna sig att söka. Därför skulle det också vara önskvärt att ha flexibla lösningar.

Kontaktperson för journalister
Frida Edström
Jordbruksekonomiska enheten
Telefon 070-916 62 16

Mer information
Läs hela utvärderingen.

Om enkäten
Enkäten har skickats till 1000 lantbrukare varav 431 svarat. Enkäten gäller följande ersättningar:

 • Vallodling
 • Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel
 • Betesmarker med särskild skötsel
 • Slåtterängar med särskild skötsel
 • Vårbearbetning
 • Fånggröda
 • Skyddszon mot vattendrag
 • Skötsel av våtmarker
 • Ekologisk produktion – spannmål/ oljeväxter/ proteingrödor/ andra ettåriga
 • grödor
 • Ekologisk produktion – potatis och grönsaker

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.